Sim Số Đẹp Giảm giá chào Năm mới 2010


GIẢM GIÁ HƠN 10.000 SIM SỐ CỰC ĐẸP CHÀO NĂM MỚI 2010

0979 35 1951    ::::::    750    —-    0988 34 6686    :::::::    2,8 tr    —-    0914 90 7191    :::::    850
0979 90 1986    ::::::    2,2 tr    —-    0988 30 6686    :::::::    2,8 tr    —-    0914 90 2838    :::::    850
0979 95 1965    ::::::    1,2 tr    —-    0988 39 1551    :::::::    990    —-    0914 90 3585    :::::    850
0979 69 1942    ::::::    1,2 tr    —-    0988 35 1881    :::::::    850    —-    0914 90 3578    :::::    850
0979 69 1941    ::::::    1,2 tr    —-    0988 66 20 64    :::::::    850    —-    0914 90 3545    :::::    850
0979 57 2010    ::::::    1,2 tr    —-    0988 63 1932    :::::::    850    —-    0914 90 3538    :::::    850
0979 91 1940    ::::::    1,2 tr    —-    0988 63 1925    :::::::    850    —-    0914 90 3536    :::::    850
0979 64 1956    ::::::    1,2 tr    —-    0988 6020 55    :::::::    850    —-    0914 90 3489    :::::    850
0979 67 1941    ::::::    1,2 tr    —-    0988 95 2070    :::::::    850    —-    0914 90 3484    :::::    850
0979 67 1964    ::::::    1,2 tr    —-    0988 22 1926    :::::::    850    —-    0914 90 3479    :::::    850
0979 67 1992    ::::::    1,2 tr    —-    0988 96 1932    :::::::    850    —-    0914 903 468    :::::    1,2 tr
0979 644 096    ::::::    850    —-    0988 622 097    :::::::    850    —-    0914 903 469    :::::    990
0979 641 229    ::::::    850    —-    0988 272 037    :::::::    850    —-    0914 90 3464    :::::    990
0979 611136    ::::::    850    —-    098866 2018    :::::::    850    —-    0914 90 3459    :::::    990
0979 64 0477    ::::::    850    —-    0988 311 938    :::::::    850    —-    0914 90 3458    :::::    990
0979 640 337    ::::::    850    —-    0988 3020 45    :::::::    850    —-    0914 90 3455    :::::    990
09796 40004    ::::::    850    —-    0988 65 1934    :::::::    850    —-    0914 90 3696    :::::    990
0979 69 3433    ::::::    850    —-    0988 272 035    :::::::    850    —-    0914 90 3797    :::::    990
0979 69 1181    ::::::    850    —-    0988 67 2069    :::::::    850    —-    0914 90 3787    :::::    990
0979 69 1711    ::::::    850    —-    0988 67 2016    :::::::    850    —-    0914 890 995    :::::    990
0979 69 1006    ::::::    850    —-    0988 2120 63    :::::::    850    —-    0914 89 1017    :::::    990
0979 690 622    ::::::    850    —-    098 8282 037    :::::::    850    —-    0914 890 898    :::::    1,2 tr
0979 690 040    ::::::    850    —-    098 828 1921    :::::::    850    —-    0914 89 1030    :::::    850
0979 6899 62    ::::::    850    —-    0988 6020 69    :::::::    900    —-    0914 89 1015    :::::    850
0979 689 622    ::::::    850    —-    0988 6420 79    :::::::    950    —-    0914 89 1019    :::::    850
0979 688 935    ::::::    850    —-    098866 1950    :::::::    800    —-    0914 89 3656    :::::    850
0979.68.8.9.10    ::::::    1,5 tr    —-    0988 47 1957    :::::::    950    —-    0914 89 0797    :::::    850
0979 688 907    ::::::    850    —-    0988 27 1955    :::::::    950    —-    0914 903909    :::::    850
0979 688 737    ::::::    850    —-    0988 21 1952    :::::::    950    —-    0914 903 905    :::::    990
0979 6886 70    ::::::    850    —-    0988 20 1952    :::::::    950    —-    0914 90 3757    :::::    850
0979 6886 20    ::::::    850    —-    0988 36 1946    :::::::    1,2 tr    —-    0915 07 8696    :::::    900
0979 68 8481    ::::::    850    —-    0988 36 1963    :::::::    1,2 tr    —-    0915 07 9091    :::::    900
0979 688 405    ::::::    850    —-    0988 30 1994    :::::::    1,2 tr    —-    0915 07 9192    :::::    900
0979 688 332    ::::::    850    —-    0988 28 1950    :::::::    1,2 tr    —-    0915 07 9195    :::::    900
097969 8445    ::::::    850    —-    0988 63 1957    :::::::    1,2 tr    —-    0915 07 9196    :::::    900
097969 8011    ::::::    850    —-    0988 64 1984    :::::::    1,2 tr    —-    0915 07 9197    :::::    900
0979 6969 48    ::::::    850    —-    0988 60 2008    :::::::    1,2 tr    —-    0915 079 246    :::::    900
097 9696 551    ::::::    850    —-    0988 60 2003    :::::::    1,2 tr    —-    0914 90 3638    :::::    900
097 9696 311    ::::::    850    —-    0988 56 1936    :::::::    1,2 tr    —-    0914 90 6878    :::::    900
097969 5576    ::::::    850    —-    0988 232 032    :::::::    900    —-    0914 90 7275    :::::    900
09797007 64    ::::::    850    —-    0988 232 055    :::::::    900    —-    0914 907 267    :::::    900
09797 00 697    ::::::    850    —-    0988 47 2022    :::::::    800    —-    0914 90 2728    :::::    900
09797 00 676    ::::::    850    —-    0988 212023    :::::::    850    —-    0914 90 6696    :::::    900
09797 00 551    ::::::    850    —-    0988 21 20 27    :::::::    850    —-    0914 90 6898    :::::    900
09797 00 313    ::::::    850    —-    0988 212 015    :::::::    850    —-    0914 907 156    :::::    900
0979 699 806    ::::::    850    —-    0988 412041    :::::::    850    —-    0914 90 7176    :::::    900
0979 699 787    ::::::    850    —-    0988 452055    :::::::    850    —-    0914 90 7175    :::::    900
0979 6996 18    ::::::    850    —-    0988 242 059    :::::::    850    —-    0914 90 2629    :::::    900
0979 699 723    ::::::    850    —-    0988 59 1953    :::::::    850    —-    0914 90 2575    :::::    900
0979 699 272    ::::::    850    —-    0988 67 1937    :::::::    1,2 tr    —-    0914 902 578    :::::    900
0979 699 228    ::::::    850    —-    0988 46 2068    :::::::    900    —-    0914 902 567    :::::    900
0979 699 165    ::::::    850    —-    0988 58 2030    :::::::    800    —-    0914 90 2464    :::::    900
0979 655 196    ::::::    850    —-    0988 392 033    :::::::    850    —-    09149 02457    :::::    900
0979 655 172    ::::::    850    —-    0988 1719 38    :::::::    850    —-    09149 02458    :::::    900
0979 655 161    ::::::    850    —-    0988 652 048    :::::::    850    —-    09149 02459    :::::    900
0979 5688 23    ::::::    850    —-    0988 65 2021    :::::::    850    —-    0914 90 2545    :::::    900
0979 568 331    ::::::    850    —-    0988 65 0616    :::::::    850    —-    0914 90 2529    :::::    900
0979 566 772    ::::::    850    —-    0988 648 225    :::::::    850    —-    0914 90 2526    :::::    900
0979 566 728    ::::::    850    —-    0988 648 007    :::::::    850    —-    0914 90 2528    :::::    900
0979 566 737    ::::::    850    —-    0988 353 114    :::::::    850    —-    0914 90 2428    :::::    900
0979 56 63 56    ::::::    850    —-    0988 302 822    :::::::    850    —-    0914 90 2426    :::::    900
0979 566 028    ::::::    850    —-    0988 28 1124    :::::::    850    —-    0914 90 2494    :::::    900
0979 570 338    ::::::    850    —-    0988 28 1359    :::::::    850    —-    0914 90 2484    :::::    900
0979 67 3633    ::::::    850    —-    0988 202 860    :::::::    850    —-    0914 90 2434    :::::    900
0979 700 336    ::::::    850    —-    0988 206 709    :::::::    850    —-    0914 902 908    :::::    900
0979 639 433    ::::::    850    —-    0988 202 512    :::::::    850    —-    0914 902 906    :::::    900
0979 639 338    ::::::    850    —-    0988 658 404    :::::::    850    —-    0915 07 9293    :::::    900
0979 68 1882    ::::::    850    —-    0988 6577 05    :::::::    850    —-    0915 07 9294    :::::    900
0979 68 1662    ::::::    850    —-    0988 657 606    :::::::    850    —-    0915 07 9295    :::::    900
0979 6799 65    ::::::    850    —-    0988 6575 09    :::::::    850    —-    0915 07 9298    :::::    900
0979 6788 52    ::::::    850    —-    0988 657262    :::::::    850    —-    0915 07 9395    :::::    900
0979 659 338    ::::::    850    —-    0988 654 667    :::::::    850    —-    0915 07 9398    :::::    900
0979 65 7977    ::::::    850    —-    0988 6545 04    :::::::    850    —-    0915 07 1252    :::::    900
0979 657 115    ::::::    850    —-    0988 644 759    :::::::    850    —-    0914 90 2898    :::::    900
0979 6565 98    ::::::    850    —-    0988 644 737    :::::::    850    —-    0914 90 2829    :::::    900
0979 656 343    ::::::    850    —-    0988 6446 25    :::::::    850    —-    0914 906 907    :::::    1,5 tr
0979 655 926    ::::::    850    —-    0988 459 133    :::::::    850    —-    0914 90 2757    :::::    850
0979 655 778    ::::::    850    —-    0988 644 056    :::::::    850    —-    0914 907 256    :::::    850
0979 67 3223    ::::::    850    —-    0988 643 998    :::::::    850    —-    0914 907 258    :::::    850
0979 67 3133    ::::::    850    —-    0988 348 316    :::::::    850    —-    0914 907 236    :::::    850
0979 677 811    ::::::    850    —-    0988 34 8252    :::::::    850    —-    0915 08 1258    :::::    850
0979 6776 51    ::::::    850    —-    0988 348 225    :::::::    850    —-    0915 08 1235    :::::    850
0979 6776 50    ::::::    850    —-    0988 34 6949    :::::::    850    —-    0915 081 246    :::::    850
0979 6776 29    ::::::    850    —-    0988 2772 50    :::::::    850    —-    0915 08 1215    :::::    850
0979 6776 23    ::::::    850    —-    0988 345 331    :::::::    850    —-    0915 08 1216    :::::    850
0979 677 030    ::::::    850    —-    0988 552 612    :::::::    850    —-    0915 08 1357    :::::    850
0979 6766 97    ::::::    850    —-    0988 349 115    :::::::    850    —-    0915 08 1516    :::::    850
0979 6766 52    ::::::    850    —-    0988 339 861    :::::::    850    —-    0915 08 1259    :::::    850
0979 6766 34    ::::::    850    —-    0988 339 845    :::::::    850    —-    0915 08 1595    :::::    850
0979 676 554    ::::::    850    —-    0988 339 427    :::::::    850    —-    0915 08 1575    :::::    850
0979 676 447    ::::::    850    —-    0988 339 418    :::::::    850    —-    0915 08 1535    :::::    850
0979 675751    ::::::    850    —-    0988 3393 12    :::::::    850    —-    0915 08 1626    :::::    850
0979 629 118    ::::::    850    —-    0988 337 050    :::::::    850    —-    0915 08 1646    :::::    850
0979 62 7977    ::::::    850    —-    098833 6867    :::::::    850    —-    0915 08 1696    :::::    850
0979 655 067    ::::::    850    —-    0988 3354 25    :::::::    850    —-    0915 535 229    :::::    850
0979 652 252    ::::::    850    —-    0988 335 249    :::::::    850    —-    0914 890 845    :::::    800
0979 65 1127    ::::::    850    —-    0988 335 197    :::::::    850    —-    09194 39 468    :::::    1,2 tr
0979 64 7782    ::::::    850    —-    0988 334 056    :::::::    850    —-    0915 144 033    :::::    850
0979 6474 77    ::::::    850    —-    0988 3313 51    :::::::    850    —-    0915 146 238    :::::    850
0979 646 778    ::::::    850    —-    0988 343 575    :::::::    850    —-    094 559 9091    :::::    850
0979 646 559    ::::::    850    —-    0988 266 056    :::::::    850    —-    09151 44453    :::::    850
0979 6633 70    ::::::    850    —-    0988 33 1095    :::::::    850    —-    091514 5152    :::::    990
0979 6633 54    ::::::    850    —-    0988 3373 26    :::::::    850    —-    0918 435 969    :::::    900
0979 662 997    ::::::    850    —-    0988 344 927    :::::::    850    —-    0915 1464 69    :::::    900
0979 66 2221    ::::::    850    —-    0988 3445 38    :::::::    850    —-    0915 146484    :::::    900
0979 66 1778    ::::::    850    —-    0988 693 159    :::::::    850    —-    0915 146 185    :::::    900
0979 66 1774    ::::::    850    —-    0988 6929 58    :::::::    850    —-    0915 146 176    :::::    900
0979 6616 00    ::::::    850    —-    0988 6929 38    :::::::    850    —-    091514 6167    :::::    900
0979 66 1477    ::::::    850    —-    0988 6929 36    :::::::    850    —-    091514 6166    :::::    900
0979 6611 53    ::::::    850    —-    0988 6878 55    :::::::    850    —-    0918 43 1238    :::::    1,2 tr
0979 6606 59    ::::::    850    —-    0988 692 665    :::::::    850    —-    0918 44 1389    :::::    1,2 tr
0979 66 0377    ::::::    850    —-    0988 677 056    :::::::    850    —-    0918 444 236    :::::    1,2 tr
0979 666 716    ::::::    850    —-    0988 677 037    :::::::    850    —-    09184 33358    :::::    1,2 tr
0979 6666 82    ::::::    3,5 tr    —-    0988 674 828    :::::::    850    —-    0915 535 269    :::::    1,2 tr
0979 6666 45    ::::::    3,5 tr    —-    0988 277 206    :::::::    850    —-    0915 1434 96    :::::    800
0979 6666 14    ::::::    2,5 tr    —-    0988 673 929    :::::::    850    —-    0915 1434 98    :::::    800
0979 666 481    ::::::    1,5 tr    —-    0988 69 4846    :::::::    850    —-    091514 3252    :::::    800
0979 666 473    ::::::    900    —-    0988 694 836    :::::::    850    —-    091514 3262    :::::    800
0979 67 1192    ::::::    900    —-    0988 694 755    :::::::    850    —-    0915 143 269    :::::    800
0979 67 1185    ::::::    900    —-    0988 69 3932    :::::::    850    —-    091514 3332    :::::    800
0979 67 06 67    ::::::    900    —-    0988 6939 22    :::::::    850    —-    091514 3359    :::::    800
0979 670 229    ::::::    900    —-    0988 6939 03    :::::::    850    —-    091514 3373    :::::    800
0979 6700 45    ::::::    900    —-    0988 6938 62    :::::::    850    —-    091514 3382    :::::    800
0979 6700 37    ::::::    900    —-    0988 69 3533    :::::::    850    —-    091514 3381    :::::    800
0979 67 0036    ::::::    900    —-    0988 603 509    :::::::    850    —-    091514 3383    :::::    800
0979 669 242    ::::::    900    —-    0988 603 360    :::::::    850    —-    0915 1438 77    :::::    990
0979 68 4770    ::::::    900    —-    0988 6033 16    :::::::    850    —-    0915 1438 79    :::::    990
0979 68 4495    ::::::    900    —-    0988 602 906    :::::::    850    —-    0915 143 880    :::::    990
0979 68 4445    ::::::    900    —-    0988 602 904    :::::::    850    —-    0915 143 884    :::::    990
0979 68 3395    ::::::    900    —-    0988 602 630    :::::::    850    —-    0915 143 885    :::::    990
0979 686 008    ::::::    900    —-    0988 602 515    :::::::    850    —-    0915 14 39 14    :::::    990
0979 6858 33    ::::::    900    —-    0988 602 477    :::::::    850    —-    0915 146 259    :::::    990
0979 6855 81    ::::::    900    —-    0988 602 447    :::::::    850    —-    0915 146 272    :::::    990
0979 626 900    ::::::    900    —-    09889 40026    :::::::    850    —-    0915 146 282    :::::    990
0979 626 022    ::::::    900    —-    09889 40023    :::::::    850    —-    0915 146 096    :::::    990
0979 623 114    ::::::    900    —-    09889 40015    :::::::    850    —-    0915 14 3577    :::::    990
0979 6222 96    ::::::    900    —-    0988 9399 62    :::::::    850    —-    091514 3569    :::::    990
0979 622 118    ::::::    900    —-    0988 94 1363    :::::::    850    —-    091514 3566    :::::    990
0979 6363 02    ::::::    900    —-    0988 94 3138    :::::::    850    —-    091514 37 86    :::::    990
0979 644462    ::::::    900    —-    0988 94 3252    :::::::    850    —-    0915 143 778    :::::    990
0979 644 159    ::::::    900    —-    0988 94 32 94    :::::::    850    —-    0915 143 776    :::::    990
0979 644 118    ::::::    900    —-    0988 94 3303    :::::::    850    —-    0915 143 775    :::::    990
0979 644 108    ::::::    900    —-    0988 943384    :::::::    850    —-    0915 143 772    :::::    990
097 9911 257    ::::::    900    —-    0988 94 3537    :::::::    850    —-    091514 3767    :::::    990
097 9911 200    ::::::    900    —-    09889 41 557    :::::::    850    —-    091514  3747    :::::    990
0979 909 660    ::::::    900    —-    0988 941598    :::::::    850    —-    0915 143433    :::::    990
0979 909 440    ::::::    900    —-    0988 94 1619    :::::::    850    —-    091514 3398    :::::    990
0979 93 7767    ::::::    900    —-    0988 94 1646    :::::::    850    —-    0915 145 663    :::::    990
097 993 6616    ::::::    900    —-    0988 941 700    :::::::    850    —-    0915 145 117    :::::    990
097 99333 04    ::::::    900    —-    0988 94 1772    :::::::    850    —-    0915 145 090    :::::    990
097 9933 644    ::::::    900    —-    0988 94 2181    :::::::    850    —-    0915 145 080    :::::    990
097 9933662    ::::::    900    —-    0988 94 2232    :::::::    850    —-    0915 145 171    :::::    990
0979 93 4044    ::::::    900    —-    0988 94 2359    :::::::    850    —-    0915 145 169    :::::    990
0979 989 771    ::::::    900    —-    09889 42481    :::::::    850    —-    0915 145 161    :::::    990
097 9999 537    ::::::    1,5 tr    —-    09889 42487    :::::::    850    —-    0915 145 158    :::::    990
097 9999 375    ::::::    1,8 tr    —-    0988 94 2535    :::::::    850    —-    0915 145 157    :::::    990
0979 589 233    ::::::    990    —-    0988 94 2577    :::::::    850    —-    0915 146 577    :::::    990
0979 58 7557    ::::::    990    —-    0988 94 2639    :::::::    850    —-    0915 146 576    :::::    990
0979 587 499    ::::::    990    —-    0988 9339 15    :::::::    850    —-    0915 146 569    :::::    990
0979 587 229    ::::::    990    —-    09889 34 012    :::::::    850    —-    0915 146 557    :::::    990
0979 586 955    ::::::    990    —-    09889 34 070    :::::::    850    —-    0915 1450 66    :::::    990
0979 586 755    ::::::    990    —-    0988 93 4145    :::::::    850    —-    091514 5060    :::::    990
0979 58 6006    ::::::    990    —-    0988 93 4148    :::::::    850    —-    091514 5056    :::::    990
0979 5858 43    ::::::    990    —-    09889 34 177    :::::::    850    —-    091514 5055    :::::    990
0979 5858 25    ::::::    990    —-    0988 93 4252    :::::::    850    —-    0915 145 144    :::::    990
0979 585 122    ::::::    990    —-    0988 93 4262    :::::::    850    —-    0915 145 141    :::::    990
0979 58 3443    ::::::    990    —-    09889 34381    :::::::    850    —-    0915 145 358    :::::    990
097 9944770    ::::::    990    —-    09889 34430    :::::::    850    —-    091514 5355    :::::    990
09799 444 35    ::::::    990    —-    09889 34481    :::::::    850    —-    0915 146 098    :::::    990
097 9944 322    ::::::    990    —-    09889 34498    :::::::    850    —-    0915 145 337    :::::    990
097 9944 011    ::::::    990    —-    09889 345 18    :::::::    850    —-    0915 145453    :::::    990
0979 943 667    ::::::    990    —-    09889 345 26    :::::::    850    —-    0915 146 579    :::::    990
097 9495 535    ::::::    990    —-    09889 345 71    :::::::    850    —-    0915 146 596    :::::    990
0979 500 858    ::::::    990    —-    09889 34 881    :::::::    850    —-    0915 146 589    :::::    990
0979 50 1551    ::::::    990    —-    0988 47 61 47    :::::::    850    —-    091514 6606    :::::    990
0979 50 2232    ::::::    990    —-    0988 475 993    :::::::    850    —-    091514 6638    :::::    990
0979 949 800    ::::::    990    —-    0988 406 200    :::::::    850    —-    0915 146465    :::::    990
0979 949 744    ::::::    990    —-    0988 40 6773    :::::::    850    —-    0915 1464 66    :::::    990
097 9955 778    ::::::    990    —-    0988 407003    :::::::    850    —-    0915 1464 67    :::::    990
097 99555 17    ::::::    990    —-    0988 407 119    :::::::    850    —-    0915 146 158    :::::    990
09799 54000    ::::::    990    —-    0988 4080 46    :::::::    850    —-    0915 146 149    :::::    990
0979 95 22 94    ::::::    990    —-    0988 4727 81    :::::::    850    —-    0915 146 144    :::::    990
097 9900 807    ::::::    990    —-    0988 472744    :::::::    850    —-    0915 145675    :::::    990
0979 525 221    ::::::    990    —-    0988 47 1016    :::::::    850    —-    0915 1456 80    :::::    990
0979 525 334    ::::::    990    —-    0988 411 296    :::::::    850    —-    0915 145450    :::::    990
0979 5255 17    ::::::    990    —-    0988 411420    :::::::    850    —-    0915 145 148    :::::    990
0979 5255 12    ::::::    990    —-    0988 1686 02    :::::::    850    —-    0915 144461    :::::    990
0979 526 559    ::::::    990    —-    0988 1686 07    :::::::    850    —-    0915 144462    :::::    990
0979 52 7717    ::::::    990    —-    0988 1686 11    :::::::    850    —-    0915 144465    :::::    990
0979 53 1121    ::::::    990    —-    0988 1686 91    :::::::    850    —-    0915 144 897    :::::    990
0979 52 4445    ::::::    990    —-    0988 1688 23    :::::::    850    —-    0915 144 887    :::::    990
0979 56 1117    ::::::    990    —-    0988 2325 84    :::::::    850    —-    0915 144881    :::::    990
0979 558 900    ::::::    990    —-    0988 2326 98    :::::::    850    —-    0915 144 867    :::::    990
0979 558 221    ::::::    990    —-    0988 1556 93    :::::::    850    —-    0915 144 859    :::::    990
0979 5577 16    ::::::    990    —-    0988 166 275    :::::::    850    —-    0915 144 855    :::::    990
0979 556 990    ::::::    990    —-    0988 166 278    :::::::    850    —-    0915 144 846    :::::    990
0979 556 833    ::::::    990    —-    0988 166 058    :::::::    850    —-    0915 144 811    :::::    990
0979 555 904    ::::::    990    —-    09889 48863    :::::::    850    —-    0915 144800    :::::    990
0979 555 822    ::::::    990    —-    09889 48871    :::::::    850    —-    0915 144775    :::::    990
0979 554 877    ::::::    990    —-    0988 948 358    :::::::    850    —-    0915 144711    :::::    990
0979 554440    ::::::    990    —-    0988 949 182    :::::::    850    —-    0915 144700    :::::    990
09799 68 115    ::::::    990    —-    0988 949 267    :::::::    850    —-    0915 144 696    :::::    990
097 9966867    ::::::    990    —-    0988 94 6867    :::::::    850    —-    0915 144 697    :::::    990
097 9966 706    ::::::    990    —-    098 898 0064    :::::::    850    —-    0915 144667    :::::    990
097 9966 022    ::::::    990    —-    09889 789 20    :::::::    850    —-    0915 144663    :::::    990
097 9966 010    ::::::    990    —-    0988 960618    :::::::    850    —-    0915 144451    :::::    990
0979 965 733    ::::::    990    —-    0988 9799 04    :::::::    850    —-    0915 145 139    :::::    990
0979 965 508    ::::::    990    —-    0988 979 587    :::::::    850    —-    0915 145 129    :::::    990
0979 5888 64    ::::::    990    —-    0988 979 492    :::::::    850    —-    0915 145 121    :::::    990
09799 12114    ::::::    990    —-    0988 978846    :::::::    850    —-    0915 144438    :::::    990
09799 01110    ::::::    990    —-    09889 78794    :::::::    850    —-    0915 144433    :::::    990
09799 03308    ::::::    990    —-    09889 78781    :::::::    850    —-    0915 144 298    :::::    990
09799 03330    ::::::    990    —-    09889 78 359    :::::::    850    —-    0915 144300    :::::    990
0979 900 800    ::::::    990    —-    0988 977 580    :::::::    850    —-    0915 144 303    :::::    990
0979 900 395    ::::::    990    —-    09889 70076    :::::::    850    —-    0915 144311    :::::    990
097.98.99.910    ::::::    1,8 tr    —-    09889 70073    :::::::    850    —-    0915 14 43 14    :::::    990
0979 8998 51    ::::::    1,5 tr    —-    09889 67003    :::::::    850    —-    0915 144335    :::::    990
0979 8989 61    ::::::    1,5 tr    —-    0988 965 936    :::::::    850    —-    0915 144334    :::::    990
0979 8988 34    ::::::    1,5 tr    —-    0988 39 2897    :::::::    850    —-    0915 144338    :::::    990
0979 907 113    ::::::    990    —-    0988 393 596    :::::::    850    —-    0915 144 339    :::::    990
0979 907 044    ::::::    990    —-    0988 393 597    :::::::    850    —-    0915 144211    :::::    990
0979 635 113    ::::::    990    —-    0988 393 661    :::::::    850    —-    0915 144221    :::::    990
0979 633 998    ::::::    990    —-    0988 394944    :::::::    850    —-    0915 146 094    :::::    990
0979 633 522    ::::::    990    —-    0988 397 112    :::::::    850    —-    0915 146 093    :::::    990
097 96 333 96    ::::::    1,6 tr    —-    0988 954 335    :::::::    850    —-    0915 146 092    :::::    990
0979 6333 04    ::::::    990    —-    0988 9545 33    :::::::    850    —-    0915 146 089    :::::    990
0979 633 155    ::::::    990    —-    0988 980 756    :::::::    850    —-    09151 456 22    :::::    990
0979 633 133    ::::::    990    —-    0988 980 769    :::::::    850    —-    0915 1456 29    :::::    990
0979 633 089    ::::::    990    —-    0988 980 796    :::::::    850    —-    0915 145 383    :::::    990
0979 632 055    ::::::    990    —-    09889 808 50    :::::::    850    —-    0915 145 399    :::::    990
0979 644 838    ::::::    990    —-    0988 980 925    :::::::    850    —-    0915 145 212    :::::    990
0979 644 808    ::::::    990    —-    098 898 09 72    :::::::    850    —-    0915 145 238    :::::    990
0979 6446 91    ::::::    990    —-    098 898 09 74    :::::::    850    —-    0915 145 279    :::::    990
09797 686 39    ::::::    900    —-    098 898 10 73    :::::::    850    —-    0915 145 292    :::::    990
0979 92 8486    ::::::    900    —-    098 898 10 84    :::::::    850    —-    0915 145 191    :::::    990
097 9559 766    ::::::    900    —-    098 898 11 74    :::::::    850    —-    0915 143 616    :::::    990
0979 56 0586    ::::::    900    —-    098 898 01 82    :::::::    850    —-    0915 14 3537    :::::    990
0979 56 1169    ::::::    900    —-    098 898 01 83    :::::::    850    —-    0915 14 3538    :::::    990
0979 561 766    ::::::    900    —-    098 898 01 87    :::::::    850    —-    091514 3556    :::::    990
0979 56 3969    ::::::    900    —-    0988 617971    :::::::    850    —-    091514 3557    :::::    990
0979 5323 89    ::::::    900    —-    0988 61 8281    :::::::    850    —-    0915 146 339    :::::    990
0979 5323 86    ::::::    900    —-    0988 95 1252    :::::::    850    —-    0915 1464 89    :::::    990
09799 304 79    ::::::    800    —-    0988 95 1393    :::::::    850    —-    0915 146 459    :::::    990
0979 929 488    ::::::    800    —-    0988 56 2383    :::::::    800    —-    0915 146 449    :::::    990
0979 937 588    ::::::    900    —-    0988 54 1090    :::::::    800    —-    0915 146 106    :::::    990
097994 1268    ::::::    1,8 tr    —-    0988 50 4469    :::::::    800    —-    0915 146 172    :::::    990
097994 3368    ::::::    1,5 tr    —-    0988 48 6267    :::::::    800    —-    0915 146 127    :::::    990
0979 9449 68    ::::::    1,8 tr    —-    0988 48 6165    :::::::    800    —-    0915 146 128    :::::    990
0979 9450 68    ::::::    900    —-    0988 478 012    :::::::    800    —-    0915 146 135    :::::    990
0979 568628    ::::::    900    —-    0988 40 7576    :::::::    800    —-    0915 146 138    :::::    990
0979 568 026    ::::::    900    —-    0988 40 7173    :::::::    800    —-    0915 146 389    :::::    990
0979 568 016    ::::::    900    —-    0988 40 3136    :::::::    800    —-    091514 3836    :::::    990
0979 56 58 56    ::::::    1,8 tr    —-    0988  474145    :::::::    800    —-    0915 14 38 14    :::::    990
0979 63 67 69    ::::::    1,8 tr    —-    0988 1700 79    :::::::    950    —-    091514 5565    :::::    990
0979 58 6656    ::::::    900    —-    0988 2334 79    :::::::    950    —-    0915 146 157    :::::    990
0979 69 58 69    ::::::    1,5 tr    —-    0988 61 7479    :::::::    950    —-    091514 6163    :::::    990
0979 666 818    ::::::    2,8 tr    —-    0988 632 579    :::::::    950    —-    0915 146 173    :::::    990
0979 656166    ::::::    900    —-    0988 942 679    :::::::    950    —-    0915 146 187    :::::    990
0979 665 669    ::::::    900    —-    0988 949 169    :::::::    950    —-    0915 146 197    :::::    990
0979 664 799    ::::::    900    —-    0988 20 11 90    :::::::    1,2 tr    —-    0915 146 223    :::::    990
0979 66 50 66    ::::::    900    —-    0988 20 07 62    :::::::    1,2 tr    —-    0915 146 234    :::::    990
0979 66 4569    ::::::    900    —-    0988 31 05 81    :::::::    1,2 tr    —-    0915 1454 80    :::::    990
0979 664 386    ::::::    900    —-    0988 28 05 93    :::::::    1,2 tr    —-    0915 1454 79    :::::    990
0979 67 1289    ::::::    900    —-    0988 28 04 95    :::::::    1,2 tr    —-    0915 1454 77    :::::    990
0979 66 8486    ::::::    900    —-    0988 282 584    :::::::    850    —-    091514 5529    :::::    990
0979 667616    ::::::    900    —-    0988 264 236    :::::::    850    —-    091514 5528    :::::    990
0979 68 4589    ::::::    900    —-    0988 133 146    :::::::    850    —-    091517 5539    :::::    990
0979 684 099    ::::::    900    —-    0988 143439    :::::::    850    —-    0915 145541    :::::    990
0979 683898    ::::::    900    —-    0988 14 2565    :::::::    850    —-    091514 5563    :::::    990
0979 682 866    ::::::    900    —-    0988 168 125    :::::::    850    —-    091514 5561    :::::    990
0979 68 1898    ::::::    1,5 tr    —-    0988 168 262    :::::::    850    —-    091514 5551    :::::    990
0979 680 488    ::::::    900    —-    0988 1676 87    :::::::    850    —-    091514 3395    :::::    990
0979 679 588    ::::::    1,2 tr    —-    0988 16 5080    :::::::    850    —-    0915 146 424    :::::    990
0979 679 369    ::::::    1,5 tr    —-    0988 2326 37    :::::::    850    —-    0915 1464 33    :::::    990
0979 693 179    ::::::    900    —-    0988 22 7671    :::::::    850    —-    0915 1464 39    :::::    990
0979 679 366    ::::::    900    —-    0988 227 458    :::::::    850    —-    0915 146 056    :::::    990
0979 69 1286    ::::::    900    —-    0988228 306    :::::::    850    —-    091514 3396    :::::    990
097 9690 768    ::::::    900    —-    0988 23 0515    :::::::    850    —-    0915 1434 82    :::::    990
0979 688 798    ::::::    900    —-    0988 225 729    :::::::    850    —-    0915 1434 81    :::::    990
0979 687 266    ::::::    900    —-    0988 224 353    :::::::    850    —-    0915 1434 80    :::::    990
0979 686 919    ::::::    900    —-    0988 222 647    :::::::    850    —-    0915 143484    :::::    990
097 9698 366    ::::::    900    —-    0988 202 607    :::::::    850    —-    0915 143 665    :::::    990
0979 703 288    ::::::    900    —-    0988 20 7893    :::::::    990    —-    0915 145 009    :::::    990
097 9698 266    ::::::    900    —-    0988 235 474    :::::::    990    —-    0915 145 020    :::::    990
097 9698 039    ::::::    900    —-    0988 219 335    :::::::    990    —-    0915 145 012    :::::    990
0979 700 368    ::::::    1,8 tr    —-    0988 22 0727    :::::::    990    —-    0915 145 010    :::::    990
0979 6999 58    ::::::    900    —-    0988 2234 97    :::::::    990    —-    0915 144994    :::::    990
0979 650 869    ::::::    900    —-    0988 674 377    :::::::    990    —-    0915 146 078    :::::    990
0979 64 7768    ::::::    900    —-    0988 193380    :::::::    990    —-    0915 14 6066    :::::    990
0979 647 169    ::::::    900    —-    098818 7170    :::::::    990    —-    0915 14 6065    :::::    990
0979 66 2968    ::::::    900    —-    0988 20 1141    :::::::    990    —-    0915 145 997    :::::    990
0979 66 20 66    ::::::    900    —-    0988 65 2959    :::::::    850    —-    0915 145 993    :::::    990
0979 66 1269    ::::::    900    —-    0988 669 058    :::::::    850    —-    0915 145 992    :::::    990
0979 660 488    ::::::    900    —-    098866 7034    :::::::    850    —-    0915 145 945    :::::    990
0979 658 669    ::::::    900    —-    0988667 218    :::::::    850    —-    0915 145 883    :::::    990
0979 657 386    ::::::    900    —-    0988668 597    :::::::    850    —-    0915 145 878    :::::    990
0979 53 1168    ::::::    1,8 tr    —-    0988668 702    :::::::    850    —-    0915 146 359    :::::    990
0979 905 488    ::::::    990    —-    0988 240 355    :::::::    850    —-    09151 456 83    :::::    990
097995 3568    ::::::    1,5 tr    —-    0988 23 9790    :::::::    850    —-    09151 456 93    :::::    990
097 995 1168    ::::::    2,5 tr    —-    0988 172248    :::::::    850    —-    09151 456 44    :::::    990
0979 950 239    ::::::    990    —-    0988 1727 80    :::::::    850    —-    09151 456 39    :::::    990
0979 949 266    ::::::    990    —-    0988 17 2363    :::::::    850    —-    09151 456 38    :::::    990
0979 50 1266    ::::::    990    —-    0988 17 3070    :::::::    850    —-    091514 5591    :::::    990
097 9495 386    ::::::    990    —-    0988 236 196    :::::::    850    —-    091514 5582    :::::    990
0979 6737 99    ::::::    990    —-    0988 170050    :::::::    850    —-    091514 5575    :::::    990
0979 6737 69    ::::::    990    —-    0988 65 9908    :::::::    850    —-    091514 3595    :::::    990
0979 673 268    ::::::    990    —-    0988 168 769    :::::::    850    —-    0915 146 515    :::::    990
0979 672 899    ::::::    990    —-    0988 189 046    :::::::    850    —-    0915 146 505    :::::    990
0979 672 889    ::::::    990    —-    0988 595 793    :::::::    850    —-    0915 14 40 14    :::::    990
0979 671 699    ::::::    990    —-    0988 59 2236    :::::::    850    —-    091514 3936    :::::    990
0979 676 099    ::::::    990    —-    098866 2958    :::::::    850    —-    091514 5797    :::::    990
0979 679 386    ::::::    1,2 tr    —-    0988 64 3637    :::::::    850    —-    0915 145 766    :::::    990
0979 627 268    ::::::    990    —-    0988 64 3055    :::::::    850    —-    091514 5767    :::::    990
0979 625 268    ::::::    990    —-    0988 66 0297    :::::::    850    —-    0915 145745    :::::    990
0979 625 188    ::::::    990    —-    0988 242295    :::::::    850    —-    0915 145 747    :::::    990
0979 621 468    ::::::    990    —-    0988 24 1769    :::::::    850    —-    09151 456 97    :::::    990
0979 637 966    ::::::    990    —-    0988 600 184    :::::::    850    —-    09151 456 94    :::::    990
0979 639 866    ::::::    990    —-    098818 7075    :::::::    850    —-    09151 45660    :::::    990
0979 641 339    ::::::    990    —-    0988 246 349    :::::::    850    —-    0915 145 464    :::::    990
0979 64 2279    ::::::    990    —-    0988188 902    :::::::    850    —-    0915 145457    :::::    990
0979 643 179    ::::::    990    —-    0988 19 0858    :::::::    850    —-    0915 145455    :::::    990
0979 643 899    ::::::    1,2 tr    —-    0988 636762    :::::::    850    —-    0915 144 124    :::::    990
0979 644 986    ::::::    1,2 tr    —-    0988 633 245    :::::::    850    —-    0915 144200    :::::    990
0979 6455 86    ::::::    1,2 tr    —-    0988 6393 65    :::::::    850    —-    0915 144191    :::::    990
0979 645 768    ::::::    1,2 tr    —-    0988 63 9796    :::::::    850    —-    0915 1441 87    :::::    990
0979 646 366    ::::::    1,2 tr    —-    0988 656 092    :::::::    850    —-    0915 1441 84    :::::    990
0979 63 1269    ::::::    1,2 tr    —-    0988 659 151    :::::::    850    —-    0915 1441 83    :::::    990
0979 572 379    ::::::    1,2 tr    —-    0988 6575 92    :::::::    850    —-    0915 1441 74    :::::    990
0979 570 669    ::::::    1,2 tr    —-    0988 594 655    :::::::    850    —-    0915 1441 73    :::::    990
0979 569 286    ::::::    1,2 tr    —-    0988 59 4070    :::::::    850    —-    0915 1441 65    :::::    990
0979 583 088    ::::::    1,2 tr    —-    0988 655 381    :::::::    850    —-    0915 1441 58    :::::    990
0979 585 339    ::::::    1,2 tr    —-    0988 186 581    :::::::    850    —-    0915 1441 57    :::::    990
0979 586 079    ::::::    1,2 tr    —-    0988 616 058    :::::::    850    —-    0915 1441 49    :::::    990
0979 586 368    ::::::    1,6 tr    —-    0988 61 5070    :::::::    850    —-    0915 144143    :::::    990
0979 587 139    ::::::    1,2 tr    —-    0988 191128    :::::::    850    —-    0915 1441 33    :::::    990
0979 58 7179    ::::::    1,2 tr    —-    0988 173380    :::::::    850    —-    0915 144223    :::::    990
0979 587 199    ::::::    1,2 tr    —-    0988 173385    :::::::    850    —-    0915 144228    :::::    990
0979 587 468    ::::::    1,2 tr    —-    0988 17 3545    :::::::    850    —-    0915 144411    :::::    990
0979 588 969    ::::::    1,2 tr    —-    0988 1737 56    :::::::    850    —-    0915 1441 25    :::::    990
0979 965 879    ::::::    1,2 tr    —-    0988 1737 85    :::::::    850    —-    0915 144 070    :::::    990
097997 2469    ::::::    1,2 tr    —-    0988 17 4676    :::::::    850    —-    0915 144 081    :::::    990
0979 984 669    ::::::    1,2 tr    —-    0988 17 5494    :::::::    850    —-    0915 144 090    :::::    990
0979 9889 66    ::::::    2,5 tr    —-    0988 256605    :::::::    850    —-    0915 144467    :::::    990
09799 12268    ::::::    2,5 tr    —-    0988 258 356    :::::::    850    —-    0915 144493    :::::    990
0979 55 4868    ::::::    1,5 tr    —-    0988 1797 83    :::::::    850    —-    0915 144492    :::::    990
097 9559 068    ::::::    1,2 tr    —-    098818 3070    :::::::    850    —-    0915 144481    :::::    990
0979 915 766    ::::::    900    —-    0988 181 348    :::::::    850    —-    0915 144480    :::::    990
0979 916 468    ::::::    1,2 tr    —-    0988 250096    :::::::    850    —-    0915 144498    :::::    990
09799 13369    ::::::    1,5 tr    —-    0988 25 1217    :::::::    850    —-    0915 144511    :::::    990
0979 940 286    ::::::    900    —-    0988 266 074    :::::::    850    —-    0915 144550    :::::    990
0979 914 099    ::::::    900    —-    0988 159 223    :::::::    850    —-    0915 144 578    :::::    990
0979 940 699    ::::::    900    —-    0988 1909 37    :::::::    850    —-    0915 144577    :::::    990
0979 940 388    ::::::    900    —-    0988 191 684    :::::::    850    —-    0915 14 46 14    :::::    990
0979 930 779    ::::::    900    —-    0988 192 459    :::::::    850    —-    0915 1446 39    :::::    990
01668 097 999    ::::::    1,5 tr    —-    0988 933 785    :::::::    850    —-    091514 3435    :::::    990
0979 62 4045    ::::::    800    —-    0988 933 806    :::::::    850    —-    0915 1434 39    :::::    990
0979 678 023    ::::::    800    —-    0988 1585 72    :::::::    850    —-    091514 3443    :::::    990
0979 676 136    ::::::    800    —-    0988 16 3505    :::::::    850    —-    0915 144 008    :::::    990
0979 621 355    ::::::    800    —-    0988 45 8381    :::::::    850    —-    0915 143 994    :::::    990
0979 621 225    ::::::    800    —-    0988 377 952    :::::::    850    —-    0915 143 992    :::::    990
0979 63 7074    ::::::    800    —-    0988 377 914    :::::::    850    —-    091514 3966    :::::    990
0979 638 123    ::::::    800    —-    0988 377 836    :::::::    850    —-    091514 3938    :::::    990
0979 63 8595    ::::::    800    —-    0988 377 819    :::::::    850    —-    0915 144 277    :::::    990
0979 621 457    ::::::    800    —-    0988 377742    :::::::    850    —-    0915 144 279    :::::    990
0979 6222 59    ::::::    800    —-    098 8384 776    :::::::    850    —-    0915 144 285    :::::    990
0979 62 2326    ::::::    800    —-    098 8385 592    :::::::    850    —-    0915 144 287    :::::    990
0979 62 2346    ::::::    800    —-    098 8385 711    :::::::    850    —-    0915 144429    :::::    990
0979 631 577    ::::::    800    —-    0988 3734 23    :::::::    850    —-    0915 144426    :::::    990
0979 631 455    ::::::    800    —-    098 8385 682    :::::::    850    —-    0915 144423    :::::    990
0979 63 1232    ::::::    800    —-    09889 38 012    :::::::    850    —-    0915 144 239    :::::    990
0979 63 6165    ::::::    800    —-    0988 938 070    :::::::    850    —-    0915 144 246    :::::    990
0979 63 6164    ::::::    800    —-    0988 938 332    :::::::    850    —-    0919 438 299    :::::    990
0979 69 2529    ::::::    800    —-    0988 938493    :::::::    850    —-    0919 43 8985    :::::    990
0979 69 2434    ::::::    800    —-    09889 386 95    :::::::    850    —-    0919 438 991    :::::    990
0979 690 494    ::::::    800    —-    09889 38 727    :::::::    850    —-    0919 438 938    :::::    990
0979 68 7191    ::::::    800    —-    09889 389 45    :::::::    850    —-    0919 438 909    :::::    990
0979 668 146    ::::::    800    —-    0988 1688 73    :::::::    850    —-    0919 438 098    :::::    990
097 998 7578    ::::::    800    —-    0988 62 1747    :::::::    850    —-    0919 438323    :::::    990
097 997 2696    ::::::    800    —-    0988 622 364    :::::::    850    —-    0919 4383 22    :::::    990
0979 993 997    ::::::    3 tr    —-    0988 622 406    :::::::    850    —-    0919 438 278    :::::    990
0979 586 024    ::::::    850    —-    0988 622 760    :::::::    850    —-    0919 438 259    :::::    990
0979 58 2128    ::::::    850    —-    0988 622 936    :::::::    850    —-    0919 438 248    :::::    990
0979 50 1070    ::::::    850    —-    0988 602 178    :::::::    850    —-    0919 438 515    :::::    990
0979 52 4656    ::::::    850    —-    0988 60 12 81    :::::::    850    —-    0919 438 525    :::::    990
0979 52 7077    ::::::    850    —-    0988 600 820    :::::::    850    —-    0919 4385 39    :::::    990
0979 53 0112    ::::::    850    —-    0988 945 570    :::::::    850    —-    0919 43 8481    :::::    990
0979 5303 67    ::::::    850    —-    0988 606 944    :::::::    850    —-    0919 438 449    :::::    990
0979 56 2526    ::::::    850    —-    0988 94 7875    :::::::    850    —-    0919 438 448    :::::    990
0979 559 159    ::::::    850    —-    0988 950 776    :::::::    850    —-    0919 438 434    :::::    990
0979 557 159    ::::::    850    —-    0988 95 1108    :::::::    850    —-    0919 43 8608    :::::    990
0979 556 158    ::::::    850    —-    0988 95 1182    :::::::    850    —-    0919 438 557    :::::    990
0979 556 137    ::::::    850    —-    0988 950 260    :::::::    850    —-    0919 43 8683    :::::    990
097 9966 247    ::::::    850    —-    0988 950 290    :::::::    850    —-    0919 43 8681    :::::    990
097 996 6163    ::::::    850    —-    0988 950 356    :::::::    850    —-    0919 438 119    :::::    990
097 996 5156    ::::::    850    —-    09889 505 97    :::::::    850    —-    0919 438 355    :::::    990
097 990 3445    ::::::    850    —-    0988 389 360    :::::::    850    —-    0919 438 368    :::::    990
097 990 3467    ::::::    850    —-    0988 390 226    :::::::    850    —-    0919 438 369    :::::    990
0979 567 147    ::::::    850    —-    0988 390 769    :::::::    850    —-    0919 438 112    :::::    990
0979 566 457    ::::::    850    —-    0988 45 3035    :::::::    850    —-    .0919 438 122    :::::    990
0979 664 012    ::::::    850    —-    0988 45 3315    :::::::    850    —-    0919 438 139    :::::    990
0979 64 1737    ::::::    850    —-    0988 45 3396    :::::::    850    —-    0919 439 266    :::::    990
0979 64 3056    ::::::    850    —-    0988 455 137    :::::::    850    —-    0919 4393 72    :::::    990
0979 64 3357    ::::::    850    —-    0988 167 338    :::::::    850    —-    0919 439 286    :::::    990
0979 646063    ::::::    850    —-    0988 167 259    :::::::    850    —-    0919 43 9197    :::::    990
0979 63 13 63    ::::::    850    —-    0988 167 252    :::::::    850    —-    0919 43 9195    :::::    990
0979 6323 56    ::::::    850    —-    0988 167 238    :::::::    850    —-    0919 439 185    :::::    990
0979 63 2353    ::::::    850    —-    0988 167 236    :::::::    850    —-    0919 439 181    :::::    990
0979 634 638    ::::::    850    —-    0988 16 7174    :::::::    850    —-    0919 439 177    :::::    990
0979 62 5393    ::::::    850    —-    0988 167 092    :::::::    850    —-    0919 43 9198    :::::    990
0979 6263 59    ::::::    850    —-    0988 166 982    :::::::    850    —-    0919 439 225    :::::    990
0979 62 9297    ::::::    850    —-    0988 166 945    :::::::    850    —-    0919 439 238    :::::    990
0979 629 345    ::::::    850    —-    0988 166 936    :::::::    850    —-    0919 439 239    :::::    990
0979 630 234    ::::::    850    —-    0988 1677 59    :::::::    850    —-    0919 439 246    :::::    990
0979 630 828    ::::::    850    —-    0988 1676 95    :::::::    850    —-    0919 4383 76    :::::    990
0979 67 5878    ::::::    850    —-    0988 1676 35    :::::::    850    —-    0919 438385    :::::    990
0979 675 975    ::::::    850    —-    0988 17 0575    :::::::    850    —-    0919 439 012    :::::    990
0979 678 357    ::::::    850    —-    0988 17 0558    :::::::    850    —-    0919 439 078    :::::    990
0979 67 1575    ::::::    850    —-    0988 170317    :::::::    850    —-    0919 43 8783    :::::    990
0979 67 1878    ::::::    850    —-    0988 170 252    :::::::    850    —-    0919 438 246    :::::    990
0979 67 2329    ::::::    850    —-    0988 170097    :::::::    850    —-    0919 438 198    :::::    990
0979 67 3282    ::::::    850    —-    0988 1699 78    :::::::    850    —-    0919 43 8189    :::::    990
0979 67 3358    ::::::    850    —-    0988 169 539    :::::::    850    —-    0919 438 769    :::::    990
0979 66 1517    ::::::    850    —-    0988 169 245    :::::::    850    —-    0919 438 766    :::::    990
0979 663 129    ::::::    850    —-    0988 169 255    :::::::    850    —-    0919 43 8784    :::::    990
0979 66 3161    ::::::    850    —-    0988 169 272    :::::::    850    —-    0919 43 8785    :::::    990
0979 648 356    ::::::    850    —-    0988 169 284    :::::::    850    —-    0919 43 8897    :::::    990
0979 648 367    ::::::    850    —-    0988 9399 01    :::::::    850    —-    0919 43 8867    :::::    990
0979 650 124    ::::::    850    —-    0988 939895    :::::::    850    —-    0919 439 457    :::::    990
0979 65 0205    ::::::    850    —-    0988 9398 03    :::::::    850    —-    0919 439 476    :::::    990
0979 65 2656    ::::::    850    —-    0988 9397 82    :::::::    850    —-    0919 439 485    :::::    990
0979 65 2797    ::::::    850    —-    0988 9397 33    :::::::    850    —-    0919 439 489    :::::    990
0979 65 3738    ::::::    850    —-    0988 9390 76    :::::::    850    —-    0919 439 533    :::::    990
097970 1219    ::::::    850    —-    0988 9390 72    :::::::    850    —-    0919 43 8089    :::::    990
097970 2258    ::::::    850    —-    0988 940 596    :::::::    850    —-    0919 43 8086    :::::    990
097970 3558    ::::::    850    —-    0988 940 930    :::::::    850    —-    0919 438 994    :::::    990
097 9694 578    ::::::    850    —-    09889 323 22    :::::::    850    —-    0919 438 992    :::::    990
097 9697 357    ::::::    850    —-    0988 932343    :::::::    850    —-    0919 4386 22    :::::    990
097 969 8387    ::::::    850    —-    09889 32378    :::::::    850    —-    0919 4386 58    :::::    990
0979 68 7074    ::::::    850    —-    09889 333 54    :::::::    850    —-    0919 43 8660    :::::    990
0979 689 459    ::::::    850    —-    0988 230 665    :::::::    850    —-    0919 43 8663    :::::    990
0979 69 0012    ::::::    850    —-    0988 59 2771    :::::::    850    —-    0919 438 676    :::::    990
0979 690 790    ::::::    850    —-    0988 476635    :::::::    850    —-    0919 438 171    :::::    990
0979 69 1242    ::::::    850    —-    0988 477 980    :::::::    850    —-    0919 438 336    :::::    990
0979 680 929    ::::::    850    —-    0988 479 181    :::::::    850    —-    0919 438 353    :::::    990
0979 68 2478    ::::::    850    —-    0988 479980    :::::::    850    —-    0917 208 115    :::::    990
0979 68 2692    ::::::    850    —-    0988 480 085    :::::::    850    —-    0917 209 178    :::::    990
0979 685 378    ::::::    850    —-    0988 480 600    :::::::    850    —-    0917 209 181    :::::    990
0979 68 4043    ::::::    850    —-    098 8486 318    :::::::    850    —-    0917 20 9190    :::::    990
0979 66 7494    ::::::    850    —-    098 8486 408    :::::::    850    —-    0917 20 9196    :::::    990
09796 7 02 92    ::::::    850    —-    098 8486 445    :::::::    850    —-    0917 20 8481    :::::    990
09796 7 06 96    ::::::    850    —-    098 8486 717    :::::::    850    —-    0917 207 995    :::::    990
09796 7 12 82    ::::::    850    —-    0988 470 980    :::::::    850    —-    0917 207 996    :::::    990
0979 663 876    ::::::    850    —-    0988 504 880    :::::::    850    —-    0917 208030    :::::    990
0979 665 129    ::::::    850    —-    0988 504 997    :::::::    850    —-    0917 208070    :::::    990
0979 665 146    ::::::    850    —-    0988 507044    :::::::    850    —-    0917 2080 78    :::::    990
0979 66 5257    ::::::    850    —-    0988 5355 28    :::::::    850    —-    0917 208081    :::::    990
0979 665 378    ::::::    850    —-    0988 5355 73    :::::::    850    —-    0917 209010    :::::    990
0979 66 7278    ::::::    850    —-    0988 540 200    :::::::    850    —-    0917 20 9198    :::::    990
0979 57 1595    ::::::    850    —-    0988 5445 92    :::::::    850    —-    0917 20 8487    :::::    990
0979 57 1262    ::::::    850    —-    0988 5565 03    :::::::    850    —-    0917 20 8589    :::::    990
0979 57 1236    ::::::    850    —-    0988 5565 47    :::::::    850    —-    0917 20 8655    :::::    990
0979 56 9597    ::::::    850    —-    0988 167795    :::::::    850    —-    0917 20 8663    :::::    990
0979 58 2757    ::::::    850    —-    0988 167791    :::::::    850    —-    0917 208084    :::::    990
0979 58 6163    ::::::    850    —-    0988 169 059    :::::::    850    —-    0917 208 139    :::::    990
0979 588 136    ::::::    850    —-    0988 169 005    :::::::    850    —-    0917 20 7759    :::::    990
0979 59 0616    ::::::    850    —-    0988 169 001    :::::::    850    —-    0917 20 7785    :::::    990
0979 59 0272    ::::::    850    —-    0988 168 944    :::::::    850    —-    0917 20 7484    :::::    990
0979 96 5282    ::::::    850    —-    0988 1688 94    :::::::    850    —-    0917 207 489    :::::    990
09799 67 012    ::::::    850    —-    0988 1688 92    :::::::    850    —-    0917 20 7494    :::::    990
097 998 0209    ::::::    850    —-    0988 1688 64    :::::::    850    —-    0917 207 599    :::::    990
09799 8 03 83    ::::::    850    —-    0988 1668 57    :::::::    850    —-    0917 207 639    :::::    990
097 998 2127    ::::::    850    —-    09889 33013    :::::::    850    —-    0917 207 646    :::::    990
097 999 1236    ::::::    850    —-    09889 33032    :::::::    850    —-    0917 20 7758    :::::    990
097 993 7275    ::::::    850    —-    09889 33165    :::::::    850    —-    0917 208 179    :::::    990
0979 939194    ::::::    850    —-    0988 94 1060    :::::::    850    —-    0917 208 229    :::::    990
0979 939498    ::::::    850    —-    0988 94 1279    :::::::    850    —-    0917 208 246    :::::    990
09799 14 5 85    ::::::    850    —-    0988 437900    :::::::    850    —-    0917 208 277    :::::    990
0979 91 5292    ::::::    850    —-    0988 4423 65    :::::::    850    —-    0917 208 279    :::::    990
0979 91 5797    ::::::    850    —-    0988 433 892    :::::::    850    —-    0917 20 8283    :::::    990
0979 91 3151    ::::::    850    —-    0988 444 652    :::::::    850    —-    0917 208 707    :::::    990
09799 12334    ::::::    850    —-    0988 449 158    :::::::    850    —-    0917 208 770    :::::    990
0979 558 359    ::::::    850    —-    0988 4494 08    :::::::    850    —-    0917 208 772    :::::    990
0979 559 347    ::::::    850    —-    0988 45 0970    :::::::    850    —-    0917 208 775    :::::    990
0979 559 356    ::::::    850    —-    098 8979 475    :::::::    850    —-    0917 20 8780    :::::    990
0979 52 9293    ::::::    850    —-    09886 31126    :::::::    850    —-    0917 20 8782    :::::    990
0979 530 757    ::::::    850    —-    0988 631162    :::::::    850    —-    0917 20 8783    :::::    990
0979 53 1393    ::::::    850    —-    0988 63 1245    :::::::    850    —-    0917 20 8785    :::::    990
0979 902 907    ::::::    850    —-    09886 37 909    :::::::    850    —-    0917 20 8822    :::::    990
097990 2344    ::::::    850    —-    09886 38 151    :::::::    850    —-    0917 20 8876    :::::    990
0979 90 2262    ::::::    850    —-    09886 38 176    :::::::    850    —-    0917 20 8893    :::::    990
0979 95 3457    ::::::    850    —-    09889 35167    :::::::    850    —-    0917 20 8895    :::::    990
0979 95 1626    ::::::    850    —-    09886 40675    :::::::    850    —-    0917 208 959    :::::    990
0979 95 1219    ::::::    850    —-    09886 44349    :::::::    850    —-    0917 20 8987    :::::    990
0979 50 2383    ::::::    850    —-    0988 644 987    :::::::    850    —-    0917 208 991    :::::    990
097 9495 262    ::::::    850    —-    09886 45 987    :::::::    850    —-    0917 208 990    :::::    990
0979 940 767    ::::::    850    —-    0988 646 847    :::::::    850    —-    0917 208 992    :::::    990
0979 907 456    ::::::    850    —-    09886 47 336    :::::::    850    —-    0917 208 997    :::::    990
0979 90 3161    ::::::    850    —-    09886 48474    :::::::    850    —-    0917 208 369    :::::    990
0979 94 1219    ::::::    850    —-    09886 48661    :::::::    850    —-    091514 3698    :::::    990
0979 94 1727    ::::::    850    —-    09886 50615    :::::::    850    —-    091514 3696    :::::    990
0979 94 3383    ::::::    850    —-    098 898 04 81    :::::::    850    —-    091514 3680    :::::    990
0979944 787    ::::::    850    —-    098 898 0619    :::::::    850    —-    091514 3667    :::::    990
097994 5060    ::::::    850    —-    098 898 0733    :::::::    850    —-    091514 3393    :::::    990
0979 78 2969    ::::::    850    —-    098 898 0738    :::::::    850    —-    0915 144990    :::::    990
097978 3696    ::::::    850    —-    0988 941 336    :::::::    850    —-    0915 144 979    :::::    990
0979 781 681    ::::::    850    —-    0988 935 191    :::::::    850    —-    0915 144 348    :::::    990
0979 78 1656    ::::::    850    —-    0988 935 394    :::::::    850    —-    0915 144 359    :::::    990
0979 78 4469    ::::::    850    —-    0988 93 6061    :::::::    850    —-    0915 144 357    :::::    990
0982 0979 16    ::::::    850    —-    0988 93 6171    :::::::    850    —-    0915 144 378    :::::    990
0982 0979 37    ::::::    850    —-    0988 936 256    :::::::    850    —-    0915 144 377    :::::    990
0982 097 991    ::::::    850    —-    0988 936 319    :::::::    850    —-    0915 144 373    :::::    990
0979 723432    ::::::    850    —-    0988 936 344    :::::::    850    —-    0915 144 386    :::::    990
0979 8979 31    ::::::    850    —-    0988 936353    :::::::    850    —-    0915 144 382    :::::    990
0979 897 459    ::::::    850    —-    0988 9363 84    :::::::    850    —-    0915 144 393    :::::    990
0979 908 308    ::::::    850    —-    0988 936 439    :::::::    850    —-    0915 144 398    :::::    990
0979 904 958    ::::::    850    —-    0988 93 6494    :::::::    850    —-    0915 144401    :::::    990
0979 905 607    ::::::    850    —-    0988 936 773    :::::::    850    —-    0915 146 448    :::::    990
0979 906 960    ::::::    850    —-    0988 936 865    :::::::    850    —-    0915 145 838    :::::    990
0979 65 24 65    ::::::    850    —-    0988 936 944    :::::::    850    —-    091514 5856    :::::    990
0979 659 511    ::::::    850    —-    0988 937 073    :::::::    850    —-    0915 146 020    :::::    990
0979 568 418    ::::::    850    —-    0988 937 155    :::::::    850    —-    0915 146 024    :::::    990
0979 567 105    ::::::    850    —-    0988 937 335    :::::::    850    —-    0915 146 099    :::::    990
0979 567 527    ::::::    850    —-    0988 937 458    :::::::    850    —-    0915 146 100    :::::    990
0979 565 200    ::::::    850    —-    0988 937 559    :::::::    850    —-    0915 146 101    :::::    990
0979 564 264    ::::::    850    —-    0988 937792    :::::::    850    —-    0915 1434 67    :::::    990
097 9911 625    ::::::    850    —-    0988 375 993    :::::::    850    —-    0915 143474    :::::    990
0979 913 606    ::::::    850    —-    0988 375 996    :::::::    850    —-    0915 0787 56    :::::    990
0979 910510    ::::::    850    —-    0988 414120    :::::::    850    —-    0915 078 757    :::::    990
0979 910 255    ::::::    850    —-    0988 415519    :::::::    850    —-    0915 0787 59    :::::    990
0979 909693    ::::::    850    —-    0988 415539    :::::::    850    —-    0915 078 909    :::::    990
09799 15 838    ::::::    850    —-    0988 41 7072    :::::::    850    —-    0915 144 101    :::::    990
0979 915 655    ::::::    850    —-    0988 41 7759    :::::::    850    —-    0915 144 292    :::::    990
09799 15 008    ::::::    850    —-    0988 420056    :::::::    850    —-    0919 439 346    :::::    990
0979 914 997    ::::::    850    —-    0988 420076    :::::::    850    —-    0919 439 356    :::::    990
09799 40 259    ::::::    850    —-    0988 42 3006    :::::::    850    —-    0919 439 373    :::::    990
0979 939 414    ::::::    850    —-    098 898 02 75    :::::::    850    —-    0919 4393 87    :::::    990
09799 38 900    ::::::    850    —-    098 898 02 85    :::::::    850    —-    0919 439 445    :::::    990
09799 388 97    ::::::    850    —-    098 898 0306    :::::::    850    —-    0919 43 8083    :::::    990
09799 36 990    ::::::    850    —-    0988 4256 82    :::::::    850    —-    0919 43 9097    :::::    990
09799 36 822    ::::::    850    —-    0988 42 6860    :::::::    850    —-    0919 439 108    :::::    990
0979 936 499    ::::::    850    —-    0988 42 6929    :::::::    850    —-    0919 439 118    :::::    990
0979 930 630    ::::::    850    —-    0988 427 442    :::::::    850    —-    0919 439 117    :::::    990
097 993 1128    ::::::    850    —-    0988 427 660    :::::::    850    —-    0919 439 116    :::::    990
09799 323 78    ::::::    850    —-    0988 42 7900    :::::::    850    —-    0919 439 010    :::::    990
09799 32 459    ::::::    850    —-    0988 4282 67    :::::::    850    —-    0917 20 7797    :::::    990
0979 934 929    ::::::    850    —-    0988 436 334    :::::::    850    —-    0917 20 7875    :::::    990
0979 935 338    ::::::    850    —-    0988 933 846    :::::::    850    —-    0917 207 869    :::::    990
097 999 1200    ::::::    850    —-    0988 167 598    :::::::    850    —-    0917 20 7876    :::::    990
097 9988 736    ::::::    850    —-    0988 933837    :::::::    850    —-    0917 20 7447    :::::    990
09799 866 09    ::::::    850    —-    0988 167 596    :::::::    850    —-    0917 208 479    :::::    990
0979 9858 35    ::::::    850    —-    0988 167 556    :::::::    850    —-    0914 90 7271    :::::    990
0979 97 12 97    ::::::    850    —-    0988 167 525    :::::::    850    —-    0914 902 901    :::::    990
0979 970 298    ::::::    850    —-    09889 41173    :::::::    850    —-    0914 902 900    :::::    990
0979 57 1158    ::::::    850    —-    0988 206 221    :::::::    850    —-    0914 902 859    :::::    990
0979 57 1356    ::::::    850    —-    0988 2090 26    :::::::    850    —-    0914 90 2780    :::::    990
0979 588 916    ::::::    850    —-    0988 376757    :::::::    850    —-    0914 90 6858    :::::    990
0979 5878 35    ::::::    850    —-    0988 236 739    :::::::    850    —-    0914 90 6833    :::::    990
0979 587 664    ::::::    850    —-    0988 237 069    :::::::    850    —-    0914 890901    :::::    990
0979 587 663    ::::::    850    —-    0988 377674    :::::::    850    —-    0914 890 850    :::::    990
0979 586 237    ::::::    850    —-    0988 168 377    :::::::    850    —-    0914 9070 05    :::::    990
0979 586 196    ::::::    850    —-    0988 168 346    :::::::    850    —-    0914 9070 06    :::::    990
0979 586 040    ::::::    850    —-    0988 4699 32    :::::::    850    —-    0915 078911    :::::    990
0979 585 709    ::::::    850    —-    0988 230070    :::::::    850    —-    0915 079 008    :::::    990
0979 584 833    ::::::    850    —-    0988 168 411    :::::::    850    —-    0915 0787 00    :::::    990
0979 58 3546    ::::::    850    —-    0988 4688 35    :::::::    850    —-    0915 0787 16    :::::    990
0979 583 526    ::::::    850    —-    0988 469 232    :::::::    850    —-    0915 0787 26    :::::    990
0979 58 2996    ::::::    850    —-    0988 168 404    :::::::    850    —-    0914 9070 16    :::::    990
09799 40 855    ::::::    850    —-    0988 168 414    :::::::    850    —-    0914 90 2700    :::::    990
09799 40 800    ::::::    850    —-    0988 168 236    :::::::    850    —-    0914 90 2707    :::::    990
0979 495900    ::::::    850    —-    0988 156 026    :::::::    850    —-    0914 902 709    :::::    990
0979 4959 37    ::::::    850    —-    0988 168 030    :::::::    850    —-    0914 90 2726    :::::    990
097 9495 636    ::::::    850    —-    098868 0509    :::::::    850    —-    0914 9070 22    :::::    990
097 9495 069    ::::::    850    —-    098868 0095    :::::::    850    —-    0914 90 7262    :::::    990
0979 500 353    ::::::    850    —-    0988 467 331    :::::::    850    —-    0914 9070 25    :::::    990
0979 500 397    ::::::    850    —-    09884 60603    :::::::    850    —-    0914 9070 38    :::::    990
0979 500 439    ::::::    850    —-    0988 4648 56    :::::::    850    —-    0914 907040    :::::    990
0979 500 497    ::::::    850    —-    0988 46 5958    :::::::    850    —-    0914 9070 45    :::::    990
0979 501 067    ::::::    850    —-    0988 466 259    :::::::    850    —-    0914 9070 48    :::::    990
0979 5010 98    ::::::    850    —-    0988 467 224    :::::::    850    —-    0914 9070 47    :::::    990
0979 502 196    ::::::    850    —-    0988 158 129    :::::::    850    —-    0914 90 6896    :::::    990
0979 502 402    ::::::    850    —-    0988 933 812    :::::::    850    —-    0914 906 806    :::::    990
0979 949 905    ::::::    850    —-    0988 4565 37    :::::::    850    —-    0914 906 818    :::::    990
0979 949 131    ::::::    850    —-    0988 168 330    :::::::    850    —-    0914 906 747    :::::    990
0979 94 8698    ::::::    850    —-    0988 038 438    :::::::    850    —-    0914 906 706    :::::    990
0979 94 8636    ::::::    850    —-    0988 939 011    :::::::    850    —-    0914 906 709    :::::    990
0979 9559 51    ::::::    850    —-    0988 938 997    :::::::    850    —-    0914 906 727    :::::    990
09799 544 96    ::::::    850    —-    0988 938 994    :::::::    850    —-    0914 890 856    :::::    990
09799 54 336    ::::::    850    —-    098 8383 681    :::::::    850    —-    0914 890 859    :::::    990
09799 54 298    ::::::    850    —-    098 8383 670    :::::::    850    —-    0914 890 801    :::::    990
09799 54 039    ::::::    850    —-    0988 382 146    :::::::    850    —-    0914 89 0828    :::::    990
09799 525 97    ::::::    850    —-    0988 379790    :::::::    850    —-    0914 890 833    :::::    990
0979 5254 78    ::::::    850    —-    0988 378 396    :::::::    850    —-    0914 890 838    :::::    990
0979 5256 97    ::::::    850    —-    0988 378 112    :::::::    850    —-    0914 89 1002    :::::    990
0979 52 6264    ::::::    850    —-    0988 378 011    :::::::    850    —-    0914 89 1005    :::::    990
0979 529 029    ::::::    850    —-    0988 3747 83    :::::::    850    —-    0914 89 1006    :::::    990
0979 529 452    ::::::    850    —-    09889 37875    :::::::    850    —-    0914 89 1007    :::::    990
0979 530 753    ::::::    850    —-    09889 379 84    :::::::    850    —-    0914 89 1008    :::::    990
0979 530 998    ::::::    850    —-    0988 619 232    :::::::    850    —-    0914 89 1009    :::::    990
0979 562 620    ::::::    850    —-    0988 619 687    :::::::    850    —-    0914 890902    :::::    990
0979 561 560    ::::::    850    —-    0988 619 880    :::::::    850    —-    0915 078 727    :::::    990
0979 56 1007    ::::::    850    —-    0988 619901    :::::::    850    —-    0915 0787 29    :::::    990
0979 559 846    ::::::    850    —-    0988 62 0323    :::::::    850    —-    0915 0787 35    :::::    990
0979 559796    ::::::    850    —-    0988 62 0717    :::::::    850    —-    0914 890905    :::::    990
0979 55 7973    ::::::    850    —-    0988 621121    :::::::    850    —-    0914 890908    :::::    990
0979 657 672    ::::::    850    —-    0988 621163    :::::::    850    —-    0914 90 3658    :::::    990
0979 656 198    ::::::    850    —-    0988 607 233    :::::::    850    —-    0914 890 802    :::::    990
0979 656 196    ::::::    850    —-    0988 6080 62    :::::::    850    —-    0914 890 804    :::::    990
0979 673 118    ::::::    850    —-    0988 608 622    :::::::    850    —-    0914 890 807    :::::    990
0979 672 698    ::::::    850    —-    0988 608892    :::::::    850    —-    0914 890 815    :::::    990
0979 6787 58    ::::::    850    —-    0988 947 363    :::::::    850    —-    0914 890 915    :::::    990
0979 6787 34    ::::::    850    —-    0988 951 755    :::::::    850    —-    0914 90 3828    :::::    990
0979 678 498    ::::::    850    —-    0988 400905    :::::::    850    —-    0914 90 3836    :::::    990
0979 678 160    ::::::    850    —-    0988 401578    :::::::    850    —-    0914 90 3858    :::::    990
0979 629 659    ::::::    850    —-    09889 34079    :::::::    850    —-    0914 90 3525    :::::    990
0979 628 265    ::::::    850    —-    0988 169 303    :::::::    850    —-    0914 903 606    :::::    990
0979 627 646    ::::::    850    —-    0988 173775    :::::::    850    —-    0914 903 608    :::::    990
0979 625 848    ::::::    850    —-    0988 174 170    :::::::    850    —-    0914 90 3626    :::::    990
0979 624 258    ::::::    850    —-    0988 175515    :::::::    850    —-    0914 90 3635    :::::    990
0979 623 909    ::::::    850    —-    0988 940439    :::::::    850    —-    0914 890 816    :::::    990
0979 639 262    ::::::    850    —-    09889 40424    :::::::    850    —-    0914 890 819    :::::    990
0979 639 030    ::::::    850    —-    09889 40046    :::::::    850    —-    0914 9070 09    :::::    990
0979 638 575    ::::::    850    —-    09889 41446    :::::::    850    —-    0914 9070 11    :::::    990
0979 6383 15    ::::::    850    —-    09889 41449    :::::::    850    —-    0914 9070 65    :::::    990
0979 634 626    ::::::    850    —-    0988 942742    :::::::    850    —-    0914 907060    :::::    990
0979 63 4171    ::::::    850    —-    0988 94 2767    :::::::    850    —-    0914 9070 57    :::::    990
0979 646 247    ::::::    850    —-    0988 94 2822    :::::::    850    —-    0914 907004    :::::    990
0979 643 909    ::::::    850    —-    0988 94 2881    :::::::    850    —-    0914 907003    :::::    990
0979 643 698    ::::::    850    —-    0988 94 28 94    :::::::    850    —-    0914 907002    :::::    990
0979 642 919    ::::::    850    —-    0988 374 929    :::::::    850    —-    0914 907001    :::::    990
0979 64 1416    ::::::    850    —-    0988 375 101    :::::::    850    —-    0914 907 129    :::::    990
0979 639 673    ::::::    850    —-    0988 37 5159    :::::::    850    —-    0914 907 133    :::::    990
0979 639 457    ::::::    850    —-    0988 402 949    :::::::    850    —-    0914 9070 98    :::::    990
0979 68 2600    ::::::    850    —-    0988 40 2993    :::::::    850    —-    0914 9070 94    :::::    990
0979 682 198    ::::::    850    —-    0988 4055 16    :::::::    850    —-    0914 90 2616    :::::    990
0979 681 303    ::::::    850    —-    0988 406 156    :::::::    850    —-    0914 902 409    :::::    990
0979 680803    ::::::    850    —-    09889 52219    :::::::    850    —-    0915 078 737    :::::    990
0979 679 583    ::::::    850    —-    09886 239 57    :::::::    850    —-    0915 0787 45    :::::    990
0979 679 440    ::::::    850    —-    09886 29008    :::::::    850    —-    0915 0787 46    :::::    990
0979 679 313    ::::::    850    —-    09889 46001    :::::::    850    —-    0915 078 747    :::::    990
0979 679 308    ::::::    850    —-    0988 616 319    :::::::    850    —-    0914 902 515    :::::    990
0979 692 690    ::::::    850    —-    0988 611 483    :::::::    850    —-    0914 902 509    :::::    990
0979 690 619    ::::::    850    —-    0988 980074    :::::::    850    —-    0914 902 505    :::::    990
0979 690 158    ::::::    850    —-    09886 05062    :::::::    850    —-    0914 90 2876    :::::    990
0979 68 9593    ::::::    850    —-    09886 05083    :::::::    850    —-    0914 902 919    :::::    990
0979 689 476    ::::::    850    —-    09886 05206    :::::::    850    —-    0914 90 2928    :::::    990
0979 689 303    ::::::    850    —-    0988 605 626    :::::::    850    —-    0914 90 2826    :::::    990
0979 6878 45    ::::::    850    —-    0988 60 5759    :::::::    850    —-    0914 906 905    :::::    990
0979 687 658    ::::::    850    —-    0988 1699 76    :::::::    850    —-    0914 906 901    :::::    990
0979 687 295    ::::::    850    —-    0988 169 855    :::::::    850    —-    0914 906 956    :::::    990
0979  687 198    ::::::    850    —-    0988 169 773    :::::::    850    —-    0914 906 903    :::::    990
0979 686 925    ::::::    850    —-    0988 169 783    :::::::    850    —-    0914 903798    :::::    990
0979 588 716    ::::::    850    —-    0988 1696 38    :::::::    850    —-    0914 903 505    :::::    990
0979 588 697    ::::::    850    —-    0988 55 7372    :::::::    850    —-    0914 903 509    :::::    990
0979 588 426    ::::::    850    —-    0988 56 2527    :::::::    850    —-    0914 90 3450    :::::    990
0979 588 064    ::::::    850    —-    0988 563630    :::::::    850    —-    0914 90 3698    :::::    990
0979 588 025    ::::::    850    —-    098 898 0267    :::::::    850    —-    0914 89 1004    :::::    990
0979 5878 93    ::::::    850    —-    0988 46 5855    :::::::    850    —-    0914 903 707    :::::    990
0979 5568 59    ::::::    850    —-    0988 46 5856    :::::::    850    —-    0914 903 709    :::::    990
09799 68 959    ::::::    850    —-    0988 467 125    :::::::    850    —-    0914 89 1003    :::::    990
09799 688 37    ::::::    850    —-    0988 467 445    :::::::    850    —-    0914 90 2792    :::::    990
09799 68 798    ::::::    850    —-    0988 4677 36    :::::::    850    —-    0914 90 2793    :::::    990
0979 635 887    ::::::    850    —-    0988 468 036    :::::::    850    —-    0914 90 2798    :::::    990
09799099 73    ::::::    850    —-    0988 468 100    :::::::    850    —-    0914 902 800    :::::    990
0979 909 281    ::::::    850    —-    0988 468 303    :::::::    850    —-    0914 903 603    :::::    990
0979 909 181    ::::::    850    —-    0988 468 406    :::::::    850    —-    0914 90 3573    :::::    990
0979 91 66 90    ::::::    850    —-    0988 468 519    :::::::    850    —-    0914 90 3572    :::::    990
09799 155 80    ::::::    850    —-    0988 4686 01    :::::::    850    —-    0914 90 3571    :::::    990
097 999 07 61    ::::::    850    —-    0988 469 211    :::::::    850    —-    0914 90 3570    :::::    990
0979988 374    ::::::    850    —-    0988 47 0737    :::::::    850    —-    0914 90 3576    :::::    990
0979 56 9884    ::::::    850    —-    0988 465 448    :::::::    850    —-    0914 903 503    :::::    990
0979 969 780    ::::::    850    —-    0988 460 116    :::::::    850    —-    0914 8909 45    :::::    990
0979 58 8974    ::::::    850    —-    0988 459 227    :::::::    850    —-    0915 0787 48    :::::    990
0979 58 60 85    ::::::    850    —-    0988 458 628    :::::::    850    —-    0915 078 906    :::::    990
097 9585 172    ::::::    850    —-    0988 458 517    :::::::    850    —-    0915 078 905    :::::    990
0979 5838 93    ::::::    850    —-    0988 353 107    :::::::    850    —-    0915 079 101    :::::    990
0979 5838 76    ::::::    850    —-    0988 65 3848    :::::::    850    —-    0915 079 102    :::::    990
0979 9449 63    ::::::    850    —-    0988 659945    :::::::    850    —-    0914 890 916    :::::    990
097 9944 785    ::::::    850    —-    098866 1353    :::::::    850    —-    0914 890 918    :::::    990
097 9944 385    ::::::    850    —-    0988 2151 67    :::::::    850    —-    0914 907 252    :::::    990
09799 4 08 87    ::::::    850    —-    0988 21 6674    :::::::    850    —-    0914 907 207    :::::    990
09799 4 08 85    ::::::    850    —-    0988 169 108    :::::::    850    —-    0914 907 200    :::::    990
0979 94 98 92    ::::::    850    —-    0988 168 149    :::::::    850    —-    0914 907 209    :::::    990
0979 949 885    ::::::    850    —-    0988 6568 12    :::::::    850    —-    0915 079 055    :::::    990
09799 51884    ::::::    850    —-    0988 15 56 15    :::::::    850    —-    0915 07 9060    :::::    990
097 9955 792    ::::::    850    —-    0988 26 0129    :::::::    850    —-    0915 079 070    :::::    990
09799 556 91    ::::::    850    —-    0988 2789 71    :::::::    850    —-    0915 079 075    :::::    990
0979 952 976    ::::::    850    —-    0988 283618    :::::::    850    —-    0915 079 076    :::::    990
0979 952 982    ::::::    850    —-    0988 6556 03    :::::::    850    —-    0915 079 087    :::::    990
0979 52 8581    ::::::    850    —-    0988 655 407    :::::::    850    —-    0915 079 081    :::::    990
0979 52 8892    ::::::    850    —-    0988 655 715    :::::::    850    —-    0915 0789 12    :::::    990
0979 529 277    ::::::    850    —-    0988 656 490    :::::::    850    —-    0915 0789 18    :::::    990
0979 55 9981    ::::::    850    —-    0988 21 8070    :::::::    850    —-    0915 0789 22    :::::    990
0979 559 482    ::::::    850    —-    0988 202 850    :::::::    850    —-    0915 0789 28    :::::    990
0979 559 276    ::::::    850    —-    0988 22 1343    :::::::    850    —-    0915 0789 36    :::::    990
0979 556 076    ::::::    850    —-    0988 2008 25    :::::::    850    —-    0915 0789 57    :::::    990
0979 966 276    ::::::    850    —-    0988 2002 51    :::::::    850    —-    0946 919296    ::::    1,5 tr
0979 90 59 70    ::::::    850    —-    098868 2217    :::::::    850    —-    0948 229 123    ::::    990
0979 90 6973    ::::::    850    —-    0988 679 319    :::::::    850    —-    0942 122239    ::::    1,2 tr
0979 904 776    ::::::    850    —-    0988 677 526    :::::::    850    —-    0946 919497    ::::    1,3 tr
0979 903 983    ::::::    850    —-    0988 191 657    :::::::    850    —-    0942 122235    ::::    1,2 tr
0979 903 881    ::::::    850    —-    0988 246 057    :::::::    850    —-    0946 358 123    ::::    990
0979 63 18 94    ::::::    850    —-    0988 620076    :::::::    850    —-    094 770 5567    ::::    990
0979 64 15 84    ::::::    850    —-    0988 620 136    :::::::    850    —-    0948 257 259    ::::    1,2 tr
0979 68 09 83    ::::::    850    —-    0988 2060 73    :::::::    850    —-    0946 919496    ::::    1,3 tr
0979 56 9172    ::::::    850    —-    0988 218 048    :::::::    850    —-    0949 126 326    ::::    990
0979 56 8495    ::::::    850    —-    098866 5192    :::::::    850    —-    0946 919495    ::::    1,3 tr
0979 56 8195    ::::::    850    —-    098866 5418    :::::::    850    —-    094 775 1123    ::::    990
0979 56 8175    ::::::    850    —-    098866 1475    :::::::    850    —-    0946 022 677    ::::    990
0979 56 8162    ::::::    850    —-    0988 1878 23    :::::::    850    —-    0946 358 567    ::::    990
0979 56 8064    ::::::    850    —-    0988 630 459    :::::::    850    —-    0945 743 567    ::::    990
0979 565 587    ::::::    850    —-    0988 456 144    :::::::    850    —-    0946 919295    ::::    1,3 tr
0979 565 096    ::::::    850    —-    0988 456 127    :::::::    850    —-    0946 919297    ::::    1,3 tr
0979 5646 87    ::::::    850    —-    0988 45 6061    :::::::    850    —-    0942 122377    ::::    1,2 tr
0979 5646 75    ::::::    850    —-    0988 46 2191    :::::::    850    —-    0944 021242    ::::    900
0979 57 05 98    ::::::    850    —-    0988 46 3181    :::::::    850    —-    0946 919397    ::::    1,3 tr
09795 7 07 84    ::::::    850    —-    0988 46 3262    :::::::    850    —-    0948 706 708    ::::    1,2 tr
0979 6737 82    ::::::    850    —-    0988 47 2234    :::::::    850    —-    094 21.22.23.8    ::::    1,8 tr
0979 65 9277    ::::::    850    —-    0988 47 3080    :::::::    850    —-    0949 559 759    ::::    1,2 tr
0979 65 8296    ::::::    850    —-    0988 47 3039    :::::::    850    —-    0946 523 123    ::::    990
0979 65 7087    ::::::    850    —-    0988 47 3036    :::::::    850    —-    094767 4456    ::::    990
0979 6557 91    ::::::    850    —-    0988 480 345    :::::::    850    —-    0948 229596    ::::    990
0979 6554 98    ::::::    850    —-    098 8484047    :::::::    850    —-    0948 228 728    ::::    990
0979 6787 91    ::::::    850    —-    098 848 5059    :::::::    850    —-    09427 56799    ::::    1,2 tr
0979 6787 84    ::::::    850    —-    098 848 6181    :::::::    850    —-    094 7705 456    ::::    990
0979 626 596    ::::::    850    —-    098 8486 246    :::::::    850    —-    0942 062656    ::::    1,2 tr
0979 626 083    ::::::    850    —-    0988 48 6364    :::::::    850    —-    0944 829 456    ::::    990
0979 625 177    ::::::    850    —-    0988 50 4696    :::::::    850    —-    0946 022 123    ::::    990
0979 623 697    ::::::    850    —-    0988 504 604    :::::::    850    —-    0946 919697    ::::    1,3 tr
0979 623 692    ::::::    850    —-    0988 503 012    :::::::    850    —-    0946 919498    ::::    1,3 tr
0979 623 680    ::::::    850    —-    0988 50 2747    :::::::    850    —-    0946 022 577    ::::    990
0979 623 584    ::::::    850    —-    0988 50 2728    :::::::    850    —-    0948 257585    ::::    990
0979 6368 92    ::::::    850    —-    0988 50 2629    :::::::    850    —-    0942 122 357    ::::    850
0979 6368 90    ::::::    850    —-    0988 544 348    :::::::    850    —-    0946 863 123    ::::    990
0979 6360 87    ::::::    850    —-    0988 540 356    :::::::    850    —-    094 6863 234    ::::    990
0979 6355 83    ::::::    850    —-    0988 54 1012    :::::::    850    —-    0946 358 958    ::::    850
0979 6342 84    ::::::    850    —-    0988 50 7071    :::::::    850    —-    0948 229 529    ::::    850
0979 646 287    ::::::    850    —-    0988 27 1585    :::::::    850    —-    0948 03 7178    ::::    850
0979 6455 73    ::::::    850    —-    0988 269 257    :::::::    850    —-    0948 03 7174    ::::    850
0979 6439 80    ::::::    850    —-    0988 26 9195    :::::::    850    —-    0948 03 7173    ::::    850
0979 643 677    ::::::    850    —-    0988 268 045    :::::::    850    —-    0948 03 7172    ::::    850
0979 64 00 81    ::::::    850    —-    0988 267 024    :::::::    850    —-    0948 037 246    ::::    850
0979 67 9087    ::::::    850    —-    0988 349 267    :::::::    850    —-    0948 037 237    ::::    850
0979 69 10 96    ::::::    850    —-    0988 329 529    :::::::    850    —-    0948 037 238    ::::    850
0979 68 9283    ::::::    850    —-    0988 32 7475    :::::::    850    —-    0948 037 236    ::::    850
0979 688 072    ::::::    850    —-    0988 32 5157    :::::::    850    —-    0948 03 7274    ::::    850
0979 688 070    ::::::    850    —-    0988 32 3031    :::::::    850    —-    0948 03 7273    ::::    850
0979 686 965    ::::::    850    —-    0988 31 9195    :::::::    850    —-    0948 037 367    ::::    850
0979 6866 92    ::::::    850    —-    0988 276 676    :::::::    850    —-    0948 03 7375    ::::    850
0979 6866 90    ::::::    850    —-    0988 27 4575    :::::::    850    —-    0948 037 358    ::::    850
0979 686 575    ::::::    850    —-    0988 368 256    :::::::    850    —-    0948 037 356    ::::    850
0979 686 293    ::::::    850    —-    0988 215 246    :::::::    850    —-    0948 037 355    ::::    850
0979 704 277    ::::::    850    —-    0988 212 757    :::::::    850    —-    0948 037 359    ::::    850
0979 64 7287    ::::::    850    —-    0988 21 0248    :::::::    850    —-    0948 037 347    ::::    850
0979 66 7381    ::::::    850    —-    098866 1454    :::::::    850    —-    0948 037 345    ::::    850
0979 665 384    ::::::    850    —-    0988 609 101    :::::::    850    —-    0948 03 7078    ::::    850
0979 6646 95    ::::::    850    —-    0988 66 2165    :::::::    850    —-    0948 03 7073    ::::    850
0979 6646 72    ::::::    850    —-    0988 2838 02    :::::::    850    —-    0948 037 047    ::::    850
097 9669 782    ::::::    850    —-    0988 59 4060    :::::::    850    —-    0948 03 6787    ::::    850
097 9669 487    ::::::    850    —-    0988 59 3436    :::::::    850    —-    0948 03 7191    ::::    850
0979 6838 74    ::::::    850    —-    0988 2696 71    :::::::    850    —-    0948 03 7181    ::::    850
0979 7020 75    ::::::    850    —-    098866 4161    :::::::    850    —-    0948 036 736    ::::    850
09797 00976    ::::::    850    —-    098828 0797    :::::::    850    —-    0948 03 7476    ::::    850
0979 62 14 83    ::::::    850    —-    0988 2797 81    :::::::    850    —-    0948 03 7275    ::::    850
0979 63 17 98    ::::::    850    —-    0988 59 3365    :::::::    850    —-    0948 03 7276    ::::    850
0979 63 17 96    ::::::    850    —-    0988 215 145    :::::::    850    —-    0948 036 936    ::::    850
0979 68 06 94    ::::::    850    —-    0988 211017    :::::::    850    —-    0948 037 024    ::::    850
0979 68 04 97    ::::::    850    —-    0988 21 1671    :::::::    850    —-    0948 037 012    ::::    850
0979 68 04 78    ::::::    850    —-    0988 47 1233    :::::::    800    —-    0948 036 836    ::::    850
0979 68 01 93    ::::::    850    —-    0988 40 2349    :::::::    800    —-    0948 280024    ::::    850
0979 7030 84    ::::::    850    —-    0988 8386 75    :::::::    800    —-    0948 28 0109    ::::    850
0979 7010 72    ::::::    850    —-    098883 9093    :::::::    800    —-    0948 28 0102    ::::    850
0979 65 15 74    ::::::    850    —-    0988 18 9095    :::::::    800    —-    0948 280 112    ::::    850
0979 65 09 84    ::::::    850    —-    0988 191318    :::::::    800    —-    0948 279 717    ::::    850
0979 65 02 81    ::::::    850    —-    0988 19 2656    :::::::    800    —-    0948 279 737    ::::    850
0979 66 07 94    ::::::    850    —-    0988 22 9497    :::::::    800    —-    0948 279 727    ::::    850
0979 66 01 84    ::::::    850    —-    0988 39 8184    :::::::    800    —-    0948 27 9697    ::::    850
09799 11 6 84    ::::::    850    —-    0988 16 7292    :::::::    800    —-    0948 27 9698    ::::    850
0979911 672    ::::::    850    —-    0988 166 128    :::::::    800    —-    0948 27 9597    ::::    850
09799111 84    ::::::    850    —-    0988 67 7072    :::::::    850    —-    0948 27 9598    ::::    850
09799 1 10 84    ::::::    850    —-    0988 69 4246    :::::::    850    —-    094828 0012    ::::    850
09799 1 06 81    ::::::    850    —-    0988 69 4045    :::::::    850    —-    094828 0357    ::::    850
09799 4 03 91    ::::::    850    —-    0988 693 778    :::::::    850    —-    094828 0248    ::::    850
09799 3 10 89    ::::::    850    —-    0988 69 3757    :::::::    850    —-    094828 0246    ::::    1,5 tr
09799 322 94    ::::::    850    —-    0988 69 3455    :::::::    850    —-    0948 280 236    ::::    990
0979 93 29 81    ::::::    850    —-    0988 60 3538    :::::::    850    —-    094 828 0233    ::::    990
097 999 14 73    ::::::    850    —-    0988 60 2454    :::::::    850    —-    094 828 0238    ::::    990
0979 58 20 85    ::::::    850    —-    0988 60 1525    :::::::    850    —-    094 828 0122    ::::    900
097997 12 83    ::::::    850    —-    0988 568 024    :::::::    850    —-    094 828 0123    ::::    1,5 tr
0979 57 22 80    ::::::    850    —-    0988 56 2529    :::::::    850    —-    0944 1234 11    ::::    1,5 tr
0979 57 22 94    ::::::    850    —-    0988 56 2129    :::::::    850    —-    0945 89 8387    ::::    1,2 tr
0979 57 11 83    ::::::    850    —-    0988 55 7376    :::::::    850    —-    0945 89 8187    ::::    1,2 tr
0979 58 22 91    ::::::    850    —-    0988 34 9097    :::::::    850    —-    0945 89 8085    ::::    1,2 tr
0979 58 22 76    ::::::    850    —-    098838 6484    :::::::    850    —-    0947 66 8284    ::::    1,2 tr
0979 50 08 91    ::::::    850    —-    098 838 6164    :::::::    850    —-    0945 89 8284    ::::    1,2 tr
0979 50 13 87    ::::::    850    —-    098 8384 787    :::::::    850    —-    0945 89 8087    ::::    1,2 tr
0979 5020 83    ::::::    850    —-    098 8383 357    :::::::    850    —-    0947 66 8285    ::::    1,2 tr
0979 53 02 87    ::::::    850    —-    0988 39 1131    :::::::    850    —-    0946 35 8284    ::::    1,2 tr
09795 6 12 80    ::::::    850    —-    0988 39 1017    :::::::    850    —-    0946 35 8083    ::::    1,2 tr
0979 56 05 76    ::::::    850    —-    0988 39 0878    :::::::    850    —-    0946 363 878    ::::    1,2 tr
0979 56 02 84    ::::::    850    —-    0988 389 125    :::::::    850    —-    0948 229 226    ::::    1,2 tr
0979 90 22 73    ::::::    850    —-    0988 387 687    :::::::    850    —-    094 397 3897    ::::    990
0979 90 22 83    ::::::    850    —-    098 8387 123    :::::::    850    —-    0943 969685    ::::    1,2 tr
0979 626 172    ::::::    850    —-    0988 33 9193    :::::::    850    —-    0943 971797    ::::    1,2 tr
0979 685 980    ::::::    850    —-    0988 343 249    :::::::    850    —-    094 313 2006    ::::    1,2 tr
0979 65 90 65    ::::::    850    —-    0988 34 1181    :::::::    850    —-    094 313 2007    ::::    1,2 tr
0979 65 8819    ::::::    850    —-    0988 33 5258    :::::::    850    —-    09438 34599    ::::    1,2 tr
0979 658 298    ::::::    850    —-    0988 353 346    :::::::    850    —-    0943 122005    ::::    1,2 tr
0979 686 917    ::::::    850    —-    0988 314142    :::::::    850    —-    0943 12 2006    ::::    1,2 tr
0979 686 903    ::::::    850    —-    0988 314145    :::::::    850    —-    0943 12 2001    ::::    1,2 tr
097 9695 707    ::::::    850    —-    0988 314147    :::::::    850    —-    0947 082858    ::::    1,2 tr
097 9696 075    ::::::    850    —-    0988 31 4252    :::::::    850    —-    0945 89 8083    ::::    850
097 9696 205    ::::::    850    —-    0988 31 5070    :::::::    850    —-    094 2345 535    ::::    850
097 9696 230    ::::::    850    —-    0988 317 024    :::::::    850    —-    0946 3636 58    ::::    850
097 9696 832    ::::::    850    —-    0988 31 2526    :::::::    850    —-    0948 707072    ::::    850
0979 698 298    ::::::    850    —-    09883 123 89    :::::::    850    —-    0944 068882    ::::    850
097 9698 375    ::::::    850    —-    0988 311 257    :::::::    850    —-    0946 35 8189    ::::    850
0979 647 565    ::::::    850    —-    0988 62 4345    :::::::    850    —-    0947 66 8489    ::::    850
0979 647 262    ::::::    850    —-    0988 62 1619    :::::::    850    —-    0946 022 977    ::::    850
0979 6636 01    ::::::    850    —-    0988 619 245    :::::::    850    —-    0943 973697    ::::    850
0979 663 102    ::::::    850    —-    0988 61 7377    :::::::    850    —-    0943 973669    ::::    850
0979 66 2340    ::::::    850    —-    0988 61 7375    :::::::    850    —-    0943 499778    ::::    800
0979 659 717    ::::::    850    —-    0988 61 7275    :::::::    850    —-    0943 112339    ::::    1,2 tr
0979 65 9691    ::::::    850    —-    0988 61 7273    :::::::    850    —-    0943 112269    ::::    1,2 tr
097 996 7372    ::::::    850    —-    0988 69 3060    :::::::    850    —-    0943 112566    ::::    1,2 tr
0979 66 7170    ::::::    850    —-    0988 470797    :::::::    850    —-    0943 112338    ::::    1,2 tr
0979 665 962    ::::::    850    —-    0988 458 236    :::::::    850    —-    0943 112355    ::::    1,2 tr
097 966 5857    ::::::    850    —-    0988 266 359    :::::::    850    —-    094 2345661    ::::    850
0979 664 717    ::::::    850    —-    0988 30 2426    :::::::    850    —-    0949 555 114    ::::    850
0979 664 296    ::::::    850    —-    0988 64 7678    :::::::    850    —-    0944 068881    ::::    850
0979 569 218    ::::::    850    —-    0988 640 858    :::::::    850    —-    0944 357 399    ::::    850
0979 568 441    ::::::    850    —-    0988 345 249    :::::::    850    —-    0944 357 559    ::::    850
0979 664 198    ::::::    850    —-    0988 345 089    :::::::    850    —-    0948 05 9998    ::::    850
0979 664 178    ::::::    850    —-    0988 47 1575    :::::::    850    —-    0945 89 8287    ::::    850
0979 66 9594    ::::::    850    —-    0988 46 5070    :::::::    850    —-    094 559 9091    ::::    850
0979 979 548    ::::::    850    —-    0988 457 256    :::::::    850    —-    0944 06 8877    ::::    850
097997 2489    ::::::    850    —-    0988 457 236    :::::::    850    —-    094 5599697    ::::    850
0979 6686 97    ::::::    850    —-    0988 456 256    :::::::    850    —-    0944 829298    ::::    850
0979 668 406    ::::::    850    —-    0988 456 148    :::::::    850    —-    0949 555 171    ::::    850
0979 68 3938    ::::::    850    —-    0988 67 1262    :::::::    850    —-    0943 69 2005    ::::    850
097 9955 608    ::::::    850    —-    0988 67 1232    :::::::    850    —-    0943 69 2004    ::::    850
097 9955 360    ::::::    850    —-    0988 667 128    :::::::    850    —-    0943 69 2001    ::::    850
0979 683 798    ::::::    850    —-    0988 26 4575    :::::::    850    —-    0943 69 2006    ::::    850
0979 68 2928    ::::::    850    —-    0988 26 4546    :::::::    850    —-    094 313 2002    ::::    850
0979 703 010    ::::::    850    —-    0988 19 3438    :::::::    850    —-    094 313 2003    ::::    850
0979 636 198    ::::::    850    —-    0988 20 7277    :::::::    850    —-    094 313 2004    ::::    850
0979 635 078    ::::::    850    —-    0988 20 7278    :::::::    850    —-    094 313 2005    ::::    850
0979 6996 10    ::::::    850    —-    0988 35 4676    :::::::    850    —-    0943 112366    ::::    990
0979 6989 60    ::::::    850    —-    0988 35 4090    :::::::    850    —-    0943 112669    ::::    990
097969 8823    ::::::    850    —-    0988 357 245    :::::::    850    —-    094 406 8884    ::::    990
09799 68 020    ::::::    850    —-    0988 35 7072    :::::::    850    —-    0944 357 669    ::::    1,2 tr
0979 898 121    ::::::    850    —-    0988 35 6162    :::::::    850    —-    0942 789 179    ::::    1,5 tr
0979 56 9591    ::::::    850    —-    0988 35 6063    :::::::    850    —-    0946 35 8448    ::::    1,2 tr
097990088 7    ::::::    850    —-    0988 20 3363    :::::::    850    —-    094 3494 966    ::::    900
09799033 75    ::::::    850    —-    0988 2022 56    :::::::    850    —-    0946 35 8285    ::::    1,2 tr
0979 8998 78    ::::::    850    —-    0988 202 146    :::::::    850    —-    0946 35 8082    ::::    1,2 tr
0979 8998 94    ::::::    850    —-    0988 65 4797    :::::::    850    —-    0946 35 8184    ::::    1,2 tr
0979 898 671    ::::::    850    —-    0988 65 4045    :::::::    850    —-    0946 022 455    ::::    1,2 tr
0979 67 8084    ::::::    850    —-    0988 27 9495    :::::::    850    —-    0948 23 7989    ::::    1,2 tr
0979 676 882    ::::::    850    —-    0988 363 367    :::::::    850    —-    0944 357 199    ::::    1,2 tr
0979 674 998    ::::::    850    —-    0988 36 4147    :::::::    850    —-    0949 555 178    ::::    1,2 tr
0979 674 991    ::::::    850    —-    0988 3636 94    :::::::    850    —-    0946 885 366    ::::    1,2 tr
0979 626 981    ::::::    850    —-    0988 3636 57    :::::::    850    —-    0947 082829    ::::    1,2 tr
0979 655 092    ::::::    850    —-    0988 30 5157    :::::::    850    —-    0944 066685    ::::    1,2 tr
0979 63 09 82    ::::::    850    —-    0988 30 4248    :::::::    850    —-    0946 35 8087    ::::    1,2 tr
0979 6303 80    ::::::    850    —-    0988 30 8797    :::::::    850    —-    094 9559 778    ::::    1,2 tr
0979 62 29 85    ::::::    850    —-    0988 28 6484    :::::::    850    —-    0945 898 357    ::::    1,2 tr
0979 62 16 82    ::::::    850    —-    0988 286 357    :::::::    850    —-    094 2345 226    ::::    1,2 tr
0979 53 03 95    ::::::    850    —-    0988 286 135    :::::::    850    —-    0943 12 2003    ::::    1,2 tr
0979 53 0882    ::::::    850    —-    0988 28 6080    :::::::    850    —-    0943 132383    ::::    1,2 tr
0979 53 04 82    ::::::    850    —-    098 8284 676    :::::::    850    —-    0943 132373    ::::    1,2 tr
0979 56 20 96    ::::::    850    —-    0988 838 292    :::::::    850    —-    0943 132363    ::::    1,2 tr
0979 56 20 87    ::::::    850    —-    0988 63 1545    :::::::    850    —-    0943 499 456    ::::    1,2 tr
0988 45 96 45    :::::::    850    —-    0988 63 1060    :::::::    850    —-    0943 609060    ::::    1,2 tr
0988 464 122    :::::::    850    —-    0988 210102    :::::::    850    —-    0943 720272    ::::    950
0988 4646 05    :::::::    850    —-    0988 20 7494    :::::::    850    —-    094 313 2992    ::::    1,2 tr
0988 4646 10    :::::::    850    —-    0988 66 5058    :::::::    850    —-    0942 78 0880    ::::    1,2 tr
0988 4646 29    :::::::    850    —-    0988 390 479    :::::::    850    —-    0946 35 8287    ::::    1,2 tr
0988 4646 61    :::::::    850    —-    098 8389 466    :::::::    850    —-    0946 35 8085    ::::    1,2 tr
0988 505 441    :::::::    850    —-    0988 337379    :::::::    850    —-    0946 885 166    ::::    1,2 tr
0988 272 533    :::::::    850    —-    0988 344 039    :::::::    850    —-    0946 35 8187    ::::    1,2 tr
0988 266 344    :::::::    850    —-    0988 337 186    :::::::    990    —-    0946 022 655    ::::    1,2 tr
0988 35 2221    :::::::    850    —-    0988 337 099    :::::::    990    —-    0944 357 188    ::::    1,2 tr
0988 323 006    :::::::    850    —-    0988 335 479    :::::::    990    —-    094 9559 155    ::::    1,2 tr
0988 36 7770    :::::::    850    —-    0988 305 939    :::::::    990    —-    0948 168885    ::::    1,2 tr
0988 366 545    :::::::    850    —-    0988 330 966    :::::::    990    —-    0948 16 8485    ::::    1,2 tr
0988 366 505    :::::::    850    —-    0988 309 866    :::::::    990    —-    0948 16 8385    ::::    1,2 tr
0988 366 232    :::::::    850    —-    0988 308 499    :::::::    990    —-    0948 906066    ::::    1,2 tr
0988 211 606    :::::::    850    —-    0988 308 269    :::::::    990    —-    0944 066698    ::::    1,2 tr
0988 2111 04    :::::::    850    —-    0988 314 839    :::::::    990    —-    0945 91 8283    ::::    1,2 tr
0988 664 733    :::::::    850    —-    0988 314 869    :::::::    990    —-    0945 89 8183    ::::    1,2 tr
09886616 70    :::::::    850    —-    0988 314 986    :::::::    990    —-    0946 35 8487    ::::    1,2 tr
09886616 23    :::::::    850    —-    0988 315 139    :::::::    990    —-    0946 35 8084    ::::    1,2 tr
098866 1558    :::::::    1,2 tr    —-    0988 31 5979    :::::::    990    —-    0946 35 8182    ::::    1,2 tr
098866 11 84    :::::::    850    —-    0988 316 939    :::::::    990    —-    0947 62 8589    ::::    1,2 tr
0988 670709    :::::::    850    —-    0988 317 068    :::::::    990    —-    0946 022 855    ::::    1,2 tr
0988668 300    :::::::    1,2 tr    —-    09883 123 79    :::::::    990    —-    0946 35 8587    ::::    1,2 tr
09886677 43    :::::::    850    —-    0988 3116 39    :::::::    990    —-    0948 199192    ::::    1,2 tr
0988 667 220    :::::::    850    —-    0988 3108 39    :::::::    990    —-    0944 357 818    ::::    1,2 tr
0988 667 133    :::::::    850    —-    0988 31 07 86    :::::::    990    —-    094 9595 178    ::::    1,2 tr
0988 200 755    :::::::    850    —-    0988 6254 99    :::::::    990    —-    0946 35 8089    ::::    1,2 tr
0988 355 661    :::::::    850    —-    0988 625 366    :::::::    990    —-    0946 88 5266    ::::    1,2 tr
0988 35 36 35    :::::::    850    —-    0988 622 839    :::::::    990    —-    0946 885 066    ::::    1,2 tr
0988 35 9993    :::::::    850    —-    0988 622 539    :::::::    990    —-    0947 66 8083    ::::    1,2 tr
0988 20 5551    :::::::    850    —-    0988 62 1779    :::::::    990    —-    094 609 2552    ::::    800
0988 655 112    :::::::    850    —-    0988 61 8786    :::::::    990    —-    094 5599958    ::::    1,2 tr
0988 2777 54    :::::::    850    —-    0988 6063 86    :::::::    990    —-    0943 8487 68    ::::    900
0988 300 020    :::::::    850    —-    0988 606 369    :::::::    990    —-    0945 89 8184    ::::    900
0988 28 5554    :::::::    850    —-    0988 605 986    :::::::    990    —-    0947 66 8087    ::::    900
0988 633 994    :::::::    850    —-    0988 61 7988    :::::::    990    —-    0947 66 8085    ::::    900
0988 3444 97    :::::::    850    —-    0988 6175 39    :::::::    990    —-    0946 35 8186    ::::    900
0988 3444 75    :::::::    850    —-    0988 617 088    :::::::    990    —-    0946 35 8183    ::::    900
0988 3444 27    :::::::    850    —-    0988 60 7179    :::::::    990    —-    0946 35 8489    ::::    900
0988 677 115    :::::::    850    —-    0988 270 199    :::::::    990    —-    0944 357 838    ::::    900
0988 555 143    :::::::    850    —-    0988 35 1139    :::::::    990    —-    0949 55 89 66    ::::    900
0988 38 4449    :::::::    850    —-    0988 318 799    :::::::    990    —-    0948 229 788    ::::    900
0988 388 133    :::::::    1,2 tr    —-    0988 31 7939    :::::::    1,5 tr    —-    0948 229 166    ::::    900
0988 337370    :::::::    850    —-    0988 274 299    :::::::    990    —-    0946 35 8485    ::::    900
0988 3399 32    :::::::    850    —-    0988 27 3899    :::::::    990    —-    0945 898 113    ::::    900
0988 3373 11    :::::::    850    —-    0988 3689 66    :::::::    1,5 tr    —-    0948 505 878    ::::    800
09886 222 82    :::::::    850    —-    0988 368 466    :::::::    990    —-    0947 66 8084    ::::    800
09886 222 50    :::::::    850    —-    0988 367 066    :::::::    990    —-    0946 3585 66    ::::    800
0988 61 7775    :::::::    850    —-    0988 214 679    :::::::    990    —-    0946 885 466    ::::    800
0988 475 286    :::::::    750    —-    0988 310 199    :::::::    990    —-    0944 066682    ::::    800
0988 3054 39    :::::::    900    —-    0988 3100 79    :::::::    990    —-    0947 0828 99    ::::    800
0988 303 569    :::::::    900    —-    0988 286 479    :::::::    990    —-    0944 357 178    ::::    800
0988 302 879    :::::::    900    —-    098 828 6466    :::::::    990    —-    0943 69 76 69    ::::    990
0988 469 039    :::::::    900    —-    0988 214 368    :::::::    990    —-    0943 95 67 95    ::::    990
0988 9378 39    :::::::    850    —-    0988 208 769    :::::::    990    —-    0943 95 77 95    ::::    990
0988 387 339    :::::::    850    —-    0988 67 2186    :::::::    990    —-    0942 600558    ::::    990
0988 94 7939    :::::::    850    —-    0988 67 0986    :::::::    990    —-    0942 600559    ::::    990
0988 937 139    :::::::    850    —-    0988 670 939    :::::::    990    —-    0943 499558    ::::    990
0988 4161 39    :::::::    850    —-    0988 307 839    :::::::    990    —-    0946 35 8589    ::::    990
0988 158 139    :::::::    850    —-    0988 30 6989    :::::::    990    —-    094 8228 366    ::::    990
0988 1686 39    :::::::    850    —-    0988 365 388    :::::::    1,6 tr    —-    094 589 8882    ::::    990
0988 166 139    :::::::    850    —-    0988 1939 68    :::::::    1,5 tr    —-    094 311 2868    ::::    990
0988 19 3739    :::::::    850    —-    0988 3537 86    :::::::    990    —-    0946 35 8283    ::::    990
0988 4828 39    :::::::    850    —-    0988 3590 68    :::::::    990    —-    094 766 8189    ::::    990
0988 167 339    :::::::    850    —-    0988 359 088    :::::::    990    —-    0942 717175    ::::    950
0988  9380 39    :::::::    850    —-    0988 359 186    :::::::    990    —-    0942 60 7766    ::::    800
0988 47 1689    :::::::    850    —-    0988 36 1179    :::::::    990    —-    0942 60 2255    ::::    800
0988 4606 79    :::::::    850    —-    0988 36 2279    :::::::    990    —-    0948 22 8589    ::::    900
0988 486 786    :::::::    2,2 tr    —-    0988 356 499    :::::::    990    —-    0942 789 858    ::::    900
0988 327 186    :::::::    850    —-    0988 203 568    :::::::    990    —-    0948 229099    ::::    900
0988 034 269    :::::::    850    —-    0988 20 3139    :::::::    990    —-    0943 112611    ::::    900
0988 1373 66    :::::::    750    —-    0988 2030 86    :::::::    990    —-    0943 112588    ::::    900
0988 137 269    :::::::    750    —-    0988 2027 69    :::::::    990    —-    0943 112911    ::::    900
0988 17 3039    :::::::    1,2 tr    —-    0988 657 399    :::::::    990    —-    0943 112227    ::::    900
0988 323 069    :::::::    1,2 tr    —-    0988 654 366    :::::::    990    —-    0943 112778    ::::    900
0988 31 9939    :::::::    1,2 tr    —-    0988 654 279    :::::::    990    —-    0942 717271    ::::    900
0988 317 286    :::::::    1,2 tr    —-    0988 654 268    :::::::    990    —-    0943 499 579    ::::    1,2 tr
0988 275 368    :::::::    1,2 tr    —-    0988 64 8639    :::::::    990    —-    0943 499 567    ::::    1,2 tr
0988 365 766    :::::::    1,2 tr    —-    0988 64 8288    :::::::    990    —-    0943 499 246    ::::    1,2 tr
0988 070 169    :::::::    1,2 tr    —-    0988 28 1788    :::::::    990    —-    094349 3003    ::::    1,2 tr
0988 67 1066    :::::::    800    —-    0988 208 399    :::::::    990    —-    0946 919396    ::::    1,2 tr
0988 299 279    :::::::    1,5 tr    —-    0988 277 486    :::::::    990    —-    09438 345 88    ::::    1,2 tr
0988 369 118    :::::::    900    —-    0988 277 039    :::::::    990    —-    0944 06 8885    ::::    900
0988 63 2239    :::::::    900    —-    0988 3656 89    :::::::    990    —-    0943 69  2456    ::::    900
0988 630 739    :::::::    900    —-    0988 365 579    :::::::    990    —-    0943 692 695    ::::    900
0988 640 968    :::::::    900    —-    0988 364 279    :::::::    990    —-    094 2602606    ::::    900
0988 038 269    :::::::    900    —-    0988 36 2589    :::::::    990    —-    0942 64 0246    ::::    1,2 tr
0988 043 166    :::::::    900    —-    0988 35 2989    :::::::    990    —-    0942 439 639    ::::    1,2 tr
0988 645 366    :::::::    900    —-    0988 285 966    :::::::    990    —-    0943 112456    ::::    1,2 tr
0988 420 166    :::::::    900    —-    098 8285 589    :::::::    990    —-    0943 132 135    ::::    1,2 tr
0988 937 466    :::::::    900    —-    098 8285 266    :::::::    990    —-    094 260 0123    ::::    1,5 tr
0988 378 566    :::::::    900    —-    0988 15 8081    :::::::    800    —-    0943 132332    ::::    1,2 tr
0988 9404 66    :::::::    900    —-    0988 373238    :::::::    800    —-    0943 132 136    ::::    1,2 tr
0988 5047 66    :::::::    900    —-    0988  95 1878    :::::::    800    —-    0943 132 138    ::::    1,2 tr
0988 376 369    :::::::    900    —-    0988 95 1676    :::::::    800    —-    0943 132 139    ::::    1,2 tr
0988 17 6269    :::::::    900    —-    0988 619197    :::::::    800    —-    0945 898587    ::::    1,2 tr
0988 407 369    :::::::    900    —-    0988 618 357    :::::::    800    —-    0944 357 858    ::::    1,2 tr
0988 3445 39    :::::::    900    —-    0988 61 7578    :::::::    800    —-    0947 705 866    ::::    1,2 tr
0988 69 3968    :::::::    1,5 tr    —-    0988 379 455    :::::::    800    —-    0944 02 1949    ::::    1,2 tr
0988 60 2969    :::::::    900    —-    0988 37 8292    :::::::    800    —-    0947 66 87 66    ::::    1,2 tr
0988 602 968    :::::::    900    —-    0988 46 8285    :::::::    800    —-    0942 122246    ::::    1,2 tr
0988 204 669    :::::::    900    —-    0988 468 136    :::::::    800    —-    0947 628 567    ::::    1,2 tr
0988 23 7769    :::::::    900    —-    0988 45 5159    :::::::    800    —-    0948 1686 87    ::::    1,2 tr
0988 179499    :::::::    900    —-    0988 45 3489    :::::::    800    —-    0915 146 094    ::::    990
0988 1557 39    :::::::    900    —-    0988 94 5055    :::::::    800    —-    0948 037 033    ::::    990
0988 940 586    :::::::    900    —-    0988 60 2545    :::::::    800    —-    0948 0369 06    ::::    990
0988 9350 86    :::::::    900    —-    09886 03358    :::::::    800    —-    0948 0369 11    ::::    990
0988 3914 86    :::::::    900    —-    09886 03558    :::::::    800    —-    0948 0369 16    ::::    990
0988 504 986    :::::::    900    —-    0988 16 9295    :::::::    800    —-    0948 0369 18    ::::    990
09886 024 39    :::::::    900    —-    0988 169 136    :::::::    800    —-    0948 037 019    ::::    990
09884 6 08 84    :::::::    900    —-    0988 172797    :::::::    800    —-    0948 037 020    ::::    990
09883 8 12 85    :::::::    1,2 tr    —-    0988 939 267    :::::::    800    —-    0948 037 010    ::::    990
09883 8 05 75    :::::::    1,2 tr    —-    0988 939 237    :::::::    800    —-    0948 036 756    ::::    990
0988 202267    :::::::    990    —-    0988 939 156    :::::::    800    —-    0948 036 878    ::::    990
0988 6565 53    :::::::    990    —-    0988 931363    :::::::    800    —-    0948 036 858    ::::    990
0988 648 993    :::::::    990    —-    0988 93 1696    :::::::    800    —-    0948 036 848    ::::    990
0988 210080    :::::::    990    —-    0988 93 2858    :::::::    800    —-    0948 036 828    ::::    990
0988 603 116    :::::::    990    —-    0988 943 246    :::::::    800    —-    0948 280046    ::::    990
0988 5959 73    :::::::    990    —-    0988 93 4898    :::::::    800    —-    0948 28 00 26    ::::    990
0988 6262 15    :::::::    990    —-    0988 93 5258    :::::::    800    —-    0948 28 00 29    ::::    990
0988 258 252    :::::::    990    —-    0988 93 7595    :::::::    800    —-    0948 280 030    ::::    990
0988 267 455    :::::::    990    —-    0988 42 3090    :::::::    800    —-    094828 0036    ::::    990
0988 268 113    :::::::    990    —-    0988  63 7898    :::::::    800    —-    094828 0038    ::::    990
0988 258861    :::::::    990    —-    0988 63 8090    :::::::    800    —-    094828 0025    ::::    990
0988 260 779    :::::::    990    —-    0988 63 8595    :::::::    800    —-    094828 0023    ::::    990
0988 257785    :::::::    990    —-    0988 63 8797    :::::::    800    —-    094828 0020    ::::    990
0988 217 662    :::::::    990    —-    0988 63 9498    :::::::    800    —-    094828 0018    ::::    990
0988 172 116    :::::::    990    —-    0988 64 8393    :::::::    800    —-    094828 0019    ::::    990
0988 168 133    :::::::    990    —-    0988 944 585    :::::::    800    —-    0948 27 9695    ::::    990
0988 166605    :::::::    990    —-    0988  61 7374    :::::::    800    —-    0948 037 505    ::::    990
0988 2333 97    :::::::    990    —-    0988 94 8487    :::::::    800    —-    0948 036 706    ::::    990
0988 232 237    :::::::    990    —-    0988 94 7080    :::::::    800    —-    0948 037 138    ::::    990
0988 9494 38    :::::::    990    —-    0988 95 2325    :::::::    800    —-    0947 037 525    ::::    990
0988 166367    :::::::    990    —-    0988 95 2426    :::::::    800    —-    0948 037 489    ::::    990
0988 220 855    :::::::    990    —-    0988 95 2455    :::::::    800    —-    0948 037 102    ::::    990
0988 222 105    :::::::    990    —-    0988 95 2535    :::::::    800    —-    0948 037 101    ::::    990
0988 222 457    :::::::    990    —-    09886 23446    :::::::    800    —-    0948 037 202    ::::    990
0988 2226 82    :::::::    990    —-    0988 62 7475    :::::::    800    —-    0948 03 72 03    ::::    990
09884 90090    :::::::    990    —-    0988 945464    :::::::    800    —-    0948 03 6628    ::::    990
0988 474147    :::::::    990    —-    0988 94 6264    :::::::    800    —-    0948 03 6629    ::::    990
0988 50 91 50    :::::::    990    —-    0988 946484    :::::::    800    —-    0948 03 6747    ::::    990
0988 568 131    :::::::    990    —-    098 898 0103    :::::::    800    —-    0948 03 66 03    ::::    990
0988 979 373    :::::::    990    —-    0988 97 8485    :::::::    800    —-    0948 03 6606    ::::    990
0988 625062    :::::::    990    —-    0988 23 0646    :::::::    800    —-    0948 0366 19    ::::    990
0988 441644    :::::::    990    —-    0988 23 1319    :::::::    800    —-    0948 03 6737    ::::    990
0988 636 077    :::::::    990    —-    0988 233 012    :::::::    800    —-    09480 368 11    ::::    990
0988  94 6606    :::::::    990    —-    0988 233 024    :::::::    800    —-    0948 036 707    ::::    990
0988 9797 46    :::::::    990    —-    0988 233 090    :::::::    800    —-    09480 368 07    ::::    990
0988 979694    :::::::    990    —-    0988 23 3437    :::::::    800    —-    0948 036 806    ::::    990
0988 9796 75    :::::::    990    —-    0988 233 585    :::::::    800    —-    0948 0368 09    ::::    990
0988 979 552    :::::::    990    —-    0988 166 356    :::::::    800    —-    0948 036 808    ::::    990
0988 979 442    :::::::    990    —-    0988 233 224    :::::::    900    —-    0948 036800    ::::    990
0988 979 011    :::::::    990    —-    0988 166 202    :::::::    900    —-    0948 03 6798    ::::    990
0988 979 004    :::::::    990    —-    0988 166 212    :::::::    900    —-    0948 037 498    ::::    990
09889 555 17    :::::::    990    —-    0988 166 256    :::::::    900    —-    0948 037363    ::::    990
0988 93 29 93    :::::::    990    —-    0988 166 303    :::::::    900    —-    0948 037343    ::::    990
0988 9393 42    :::::::    990    —-    0988 166 515    :::::::    900    —-    0948 0373 17    ::::    990
0988 9393 62    :::::::    990    —-    0988 166 646    :::::::    900    —-    0948 0373 22    ::::    990
0988 9393 75    :::::::    990    —-    0988 168 515    :::::::    900    —-    0948 037323    ::::    990
0988 171 033    :::::::    990    —-    0988 168 661    :::::::    900    —-    0948 0373 27    ::::    990
0988 170 559    :::::::    990    —-    0988 168 665    :::::::    900    —-    0948 27 9694    ::::    990
0988 169 445    :::::::    990    —-    0988 1686 77    :::::::    900    —-    0948 27 9693    ::::    990
0988 229 212    :::::::    990    —-    0988 399 522    :::::::    900    —-    0948 279 656    ::::    990
0988 9797 63    :::::::    990    —-    0988 399 060    :::::::    900    —-    0948 279 676    ::::    990
0988 9799 72    :::::::    990    —-    0988 166004    :::::::    900    —-    0948 279 636    ::::    990
0988 9799 57    :::::::    990    —-    0988 1696 22    :::::::    900    —-    0948 279 646    ::::    990
0988 422260    :::::::    990    —-    0988 949 272    :::::::    900    —-    0948 279 535    ::::    990
0988 9494 74    :::::::    990    —-    0988 2424 81    :::::::    850    —-    0948 279 606    ::::    990
0988 952 199    :::::::    990    —-    098868 4577    :::::::    850    —-    0948 279 808    ::::    990
0988 95 2227    :::::::    990    —-    098868 1255    :::::::    850    —-    094828 0016    ::::    990
0988 626 022    :::::::    990    —-    0988 6776 93    :::::::    850    —-    094828 0017    ::::    990
098 898 0005    :::::::    990    —-    0988 615 884    :::::::    850    —-    0948 279747    ::::    990
098 898 0025    :::::::    990    —-    0988 600058    :::::::    850    —-    0948 0373 26    ::::    990
09889 80083    :::::::    990    —-    0988 659 448    :::::::    850    —-    0948 0373 28    ::::    990
0988 979973    :::::::    990    —-    0988 944 110    :::::::    850    —-    0948 0373 29    ::::    990
0988 190 557    :::::::    990    —-    0988 9444 05    :::::::    850    —-    0948 0373 98    ::::    990
0988 468 229    :::::::    990    —-    09889 444 61    :::::::    850    —-    0948 0366 58    ::::    990
0988 468 336    :::::::    990    —-    09889 444 67    :::::::    850    —-    0948 037 050    ::::    990
0988 468 662    :::::::    990    —-    0988 26 5595    :::::::    850    —-    0948 037 040    ::::    990
0988 377795    :::::::    990    —-    0988 135552    :::::::    850    —-    0948 037 059    ::::    990
0988 30 05 97    :::::::    1,2 tr    —-    0988 136671    :::::::    850    —-    0948 037 057    ::::    990
0988 30 05 82    :::::::    1,2 tr    —-    0988 137882    :::::::    850    —-    0948 0368 16    ::::    990
0988 30 04 67    :::::::    1,2 tr    —-    0988 151 664    :::::::    850    —-    0948 0368 22    ::::    990
0988 30 03 97    :::::::    1,2 tr    —-    0988 151 022    :::::::    850    —-    0948 036826    ::::    990
0988 040503    :::::::    800    —-    0988 151 033    :::::::    850    —-    0948 03 68 03    ::::    990
0988 09 9497    :::::::    800    —-    0988 163 992    :::::::    850    —-    0948 03 68 05    ::::    990
098800 7276    :::::::    800    —-    0988 222 475    :::::::    850    —-    0948 0373 00    ::::    990
098800 8785    :::::::    800    —-    0988 227 811    :::::::    850    —-    0948 0373 05    ::::    990
0988 0262 77    :::::::    800    —-    0988 611656    :::::::    850    —-    0948 0373 03    ::::    990
0988 1838 91    :::::::    800    —-    0988 202 665    :::::::    850    —-    0948 0373 08    ::::    990
0988 02 12 67    :::::::    800    —-    0988 20 1227    :::::::    850    —-    0948 037 307    ::::    990
0988 07 05 73    :::::::    800    —-    0988 223 772    :::::::    850    —-    0948 037 003    ::::    990
0988 21 08 96    :::::::    950    —-    09889 444 81    :::::::    850    —-    0948 036 928    ::::    990
0988 21 09 71    :::::::    950    —-    0988 944 525    :::::::    850    —-    0948 036 929    ::::    990
0988 21 03 84    :::::::    950    —-    0988 373 102    :::::::    850    —-    0948 036 938    ::::    990
0988 17 02 67    :::::::    950    —-    0988 373 121    :::::::    850    —-    0948 036 935    ::::    990
0988 19 09 72    :::::::    950    —-    09889 37770    :::::::    850    —-    0948 037 027    ::::    990
0988 07 05 72    :::::::    950    —-    0988 193 177    :::::::    850    —-    0988 306 406    :::::::    850
0988 07 6664    :::::::    950    —-    0988 191 884    :::::::    850    —-    0988 306 355    :::::::    850
0988 01 04 95    :::::::    950    —-    0988 191 774    :::::::    850    —-    0988 306 236    :::::::    850
0988 01 05 70    :::::::    950    —-    0988 23 1198    :::::::    850    —-    0988 3060 23    :::::::    850
0988 006 882    :::::::    950    —-    098848 6229    :::::::    850    —-    0988 3060 15    :::::::    850
0988 0717 83    :::::::    950    —-    098848 6626    :::::::    850    —-    0988 305 706    :::::::    850
0988 07 12 78    :::::::    800    —-    0988 456 050    :::::::    850    —-    0988 359 348    :::::::    850
0988 005 181    :::::::    800    —-    0988 169 003    :::::::    850    —-    0988 360 557    :::::::    850
0988 07 01 75    :::::::    800    —-    0988 557 330    :::::::    850    —-    0988 360 559    :::::::    850
0988 07 06 64    :::::::    800    —-    0988 470700    :::::::    850    —-    0988 36 1105    :::::::    850
0988 39 1679    :::::::    950    —-    0988 411229    :::::::    850    —-    0988 36 1128    :::::::    850
0988 605 379    :::::::    950    —-    0988 411232    :::::::    850    —-    0988 36 1148    :::::::    850
0988 373 169    :::::::    950    —-    0988 411147    :::::::    850    —-    0988 36 2328    :::::::    850
0988 458 369    :::::::    950    —-    0988 46 57 46    :::::::    850    —-    0988 362 361    :::::::    850
0988 464 586    :::::::    990    —-    0988 466640    :::::::    850    —-    0988 358 626    :::::::    850
0988 472 568    :::::::    990    —-    0988 466647    :::::::    850    —-    0988 3585 36    :::::::    850
0988 47 2469    :::::::    990    —-    0988 47 1118    :::::::    850    —-    0988 358 121    :::::::    850
0988 47 2289    :::::::    990    —-    0988 637 525    :::::::    850    —-    0988 35 78 35    :::::::    850
0988 47 2689    :::::::    990    —-    0988 635 435    :::::::    850    —-    0988 357 833    :::::::    850
0988 474 079    :::::::    1,2 tr    —-    0988 21 01 64    :::::::    850    —-    0988 357 825    :::::::    850
0988 480 389    :::::::    1,2 tr    —-    0988 20 9971    :::::::    850    —-    0988 357 629    :::::::    850
0988 544 366    :::::::    1,2 tr    —-    0988 20 9681    :::::::    850    —-    0988 357 306    :::::::    850
098 8283 788    :::::::    900    —-    0988 040 340    :::::::    850    —-    0988 357 126    :::::::    850
098 8283 568    :::::::    1,5 tr    —-    0988 0307 55    :::::::    850    —-    0988 356 505    :::::::    850
0988 63 8486    :::::::    900    —-    0988188 047    :::::::    850    —-    0988 3566 57    :::::::    850
0988 637 688    :::::::    1,5 tr    —-    0988 186 212    :::::::    850    —-    0988 356 325    :::::::    850
0988 600 866    :::::::    1,2 tr    —-    0988 186 454    :::::::    850    —-    0988 356 233    :::::::    850
0988 600 279    :::::::    900    —-    0988 189 545    :::::::    850    —-    0988 356 155    :::::::    850
0988 386 369    :::::::    1,5 tr    —-    0988 005 323    :::::::    850    —-    0988 355 846    :::::::    850
0988 1507 66    :::::::    900    —-    0988 055 202    :::::::    850    —-    0988 308 226    :::::::    850
0988 14 8786    :::::::    900    —-    0988 005 822    :::::::    850    —-    0988 308 224    :::::::    850
0988 385 739    :::::::    900    —-    0988 077 433    :::::::    850    —-    0988 307 334    :::::::    850
0988 390 799    :::::::    900    —-    0988 072 372    :::::::    850    —-    0988 307 318    :::::::    850
0988 458 269    :::::::    900    —-    0988 077 661    :::::::    850    —-    098866 1329    :::::::    850
0988 455 869    :::::::    900    —-    0988 077 606    :::::::    850    —-    098866 1328    :::::::    850
0988 95 1228    :::::::    990    —-    0988 056560    :::::::    850    —-    098866 0908    :::::::    850
0988 168 336    :::::::    1,5 tr    —-    0988 037303    :::::::    850    —-    098866 0902    :::::::    850
0988 168 224    :::::::    1,5 tr    —-    0988 67 1557    :::::::    850    —-    098866 0835    :::::::    850
0988 168 117    :::::::    990    —-    0988 67 1151    :::::::    850    —-    098866 07 65    :::::::    850
0988 9797 75    :::::::    900    —-    0988 670 949    :::::::    850    —-    0988 6585 19    :::::::    850
0988 9797 62    :::::::    900    —-    0988 665 129    :::::::    850    —-    0988 628 029    :::::::    850
098 898 1117    :::::::    900    —-    0988 270 237    :::::::    850    —-    0988 206605    :::::::    850
0988 229 551    :::::::    900    —-    0988 272 215    :::::::    850    —-    0988 206 559    :::::::    850
09886 38 424    :::::::    850    —-    0988 270 112    :::::::    850    —-    0988 205603    :::::::    850
0988 637 556    :::::::    850    —-    0988 649 227    :::::::    850    —-    0988 654 236    :::::::    850
0988 344 892    :::::::    850    —-    0988 600 450    :::::::    850    —-    0988 28 0306    :::::::    850
0988 344 891    :::::::    850    —-    0988838 026    :::::::    1,2 tr    —-    0988 28 0040    :::::::    850
0988 674 682    :::::::    850    —-    0988838 476    :::::::    1,2 tr    —-    0988 27 6956    :::::::    850
0988 694 693    :::::::    850    —-    0988 94 75 94    :::::::    850    —-    0988 3656 33    :::::::    850
0988 694 198    :::::::    850    —-    0988 470 568    :::::::    850    —-    0988 3656 01    :::::::    850
0988 6939 91    :::::::    850    —-    0988 94 3698    :::::::    850    —-    0988 36 5343    :::::::    850
0988 693 682    :::::::    850    —-    0988 606 130    :::::::    850    —-    0988 365 026    :::::::    850
0988 60 2697    :::::::    850    —-    0988 606 102    :::::::    850    —-    0988 364 996    :::::::    850
0988 60 1896    :::::::    850    —-    0988 69 3087    :::::::    850    —-    0988 36 4617    :::::::    850
0988 4654 85    :::::::    850    —-    0988 69 2598    :::::::    850    —-    0988 36 4500    :::::::    850
0988 466 270    :::::::    850    —-    0988 677 084    :::::::    850    —-    0988 36 44 65    :::::::    850
0988 4664 65    :::::::    850    —-    0988 676 980    :::::::    850    —-    0988 3139 25    :::::::    850
0988 4664 90    :::::::    850    —-    098866 7982    :::::::    850    —-    0988 314 159    :::::::    850
0988 4665 92    :::::::    850    —-    0988 66 7264    :::::::    850    —-    0988 314 328    :::::::    850
0988 4669 82    :::::::    850    —-    0988 66 7183    :::::::    850    —-    0988 314 337    :::::::    850
0988 46 7089    :::::::    850    —-    0988 665 385    :::::::    850    —-    0988 316 994    :::::::    850
0988 46 7284    :::::::    850    —-    0988 665 382    :::::::    850    —-    0988 317 010    :::::::    850
0988 46 7382    :::::::    850    —-    0988 30 7684    :::::::    850    —-    0988 317 115    :::::::    850
0988 46 8074    :::::::    850    —-    0988 30 7296    :::::::    850    —-    0988 317 125    :::::::    850
0988 46 8193    :::::::    850    —-    0988 3070 95    :::::::    850    —-    0988 313 859    :::::::    850
0988 46 8364    :::::::    850    —-    0988 30 6796    :::::::    850    —-    0988 313 759    :::::::    850
0988 46 8387    :::::::    850    —-    0988 265 596    :::::::    850    —-    0988 313 107    :::::::    850
0988 46 8574    :::::::    850    —-    0988 54 9893    :::::::    850    —-    0988 313 097    :::::::    850
0988 46 8671    :::::::    850    —-    0988 386 391    :::::::    850    —-    0988 166 096    :::::::    850
0988 46 9085    :::::::    850    —-    098 8386 182    :::::::    850    —-    09886 24 887    :::::::    850
0988 46 9278    :::::::    850    —-    0988 39 11 73    :::::::    850    —-    09889 46 596    :::::::    850
0988 46 9387    :::::::    850    —-    0988 3898 72    :::::::    850    —-    09889 46680    :::::::    850
0988 46 9483    :::::::    850    —-    0988 204 576    :::::::    850    —-    09889 43794    :::::::    850
0988 66 10 65    :::::::    850    —-    0988 65 8296    :::::::    850    —-    0988 94 3929    :::::::    850
098866 07 83    :::::::    850    —-    09886 2 05 82    :::::::    850    —-    0988 944 091    :::::::    850
0988 65 8473    :::::::    850    —-    0988 504 993    :::::::    850    —-    09889 44576    :::::::    850
09886 7 18 96    :::::::    850    —-    0988 504 977    :::::::    850    —-    0988 944 687    :::::::    850
09886 7 11 93    :::::::    850    —-    0988 32 9895    :::::::    850    —-    0988 9449 06    :::::::    850
09886 7 11 85    :::::::    850    —-    0988 32 9587    :::::::    850    —-    0988 944941    :::::::    850
09886 7 0983    :::::::    850    —-    0988 32 8870    :::::::    850    —-    0988 94 5070    :::::::    850
09886 7 09 81    :::::::    850    —-    0988 32 8583    :::::::    850    —-    09889 45227    :::::::    850
09886 7 05 73    :::::::    850    —-    0988 32 7762    :::::::    850    —-    09886 00978    :::::::    850
09886 7 04 95    :::::::    850    —-    0988 35 3097    :::::::    850    —-    09886 01167    :::::::    850
098866 7984    :::::::    850    —-    0988 664 398    :::::::    850    —-    09886 05022    :::::::    850
0988 465 398    :::::::    850    —-    0988 663 872    :::::::    850    —-    0988 605 955    :::::::    850
0988 465 385    :::::::    850    —-    098 8483 281    :::::::    850    —-    0988 606 157    :::::::    850
0988 4648 94    :::::::    850    —-    0988 5053 78    :::::::    850    —-    0988 606 390    :::::::    850
0988 4648 76    :::::::    850    —-    0988 311 625    :::::::    850    —-    0988 606 936    :::::::    850
0988 46 15 82    :::::::    850    —-    0988 3113 52    :::::::    850    —-    0988 22 1917    :::::::    850
0988 460 998    :::::::    850    —-    0988 311 078    :::::::    850    —-    0988 219916    :::::::    850
0988 46 0883    :::::::    850    —-    0988 311 023    :::::::    850    —-    0988 166 408    :::::::    850
0988 45 7881    :::::::    850    —-    0988 628 618    :::::::    850    —-    0988 166 593    :::::::    850
0988 45 7785    :::::::    850    —-    0988 628 538    :::::::    850    —-    0988 166650    :::::::    850
0988 45 6964    :::::::    850    —-    0988 628 396    :::::::    850    —-    0988 166 718    :::::::    850
0988 45 6895    :::::::    850    —-    0988 628 232    :::::::    850    —-    0988 166 726    :::::::    850
0988 45 6275    :::::::    850    —-    0988 628 108    :::::::    850    —-    0988 1668 09    :::::::    850
0988 455 863    :::::::    850    —-    0988 368 931    :::::::    850    —-    0988 1668 92    :::::::    850
0988 46 2183    :::::::    850    —-    0988 368 732    :::::::    850    —-    0988 166 926    :::::::    850
0988 46 2283    :::::::    850    —-    0988 3686 17    :::::::    850    —-    0988 166 284    :::::::    850
0988 463 384    :::::::    850    —-    0988 368 428    :::::::    850    —-    0988 6268 59    :::::::    850
0988 463 483    :::::::    850    —-    0988 368 317    :::::::    850    —-    0988 410 769    :::::::    850
0988 463 667    :::::::    850    —-    0988 368 029    :::::::    850    —-    0988 21 9897    :::::::    850
0988 463 681    :::::::    850    —-    0988 367 906    :::::::    850    —-    0988 167 256    :::::::    850
0988 464 195    :::::::    850    —-    0988 355 804    :::::::    850    —-    0988 168 948    :::::::    850
0988 47 2198    :::::::    850    —-    0988 366 950    :::::::    850    —-    0988 168 982    :::::::    850
09884 7 2284    :::::::    850    —-    0988 366 943    :::::::    850    —-    0988 169 330    :::::::    850
0988 4737 84    :::::::    850    —-    0988 366 423    :::::::    850    —-    0988 9495 49    :::::::    850
0988 4737 95    :::::::    850    —-    0988 366 035    :::::::    850    —-    0988 949 877    :::::::    850
0988 477 360    :::::::    850    —-    0988 266 802    :::::::    850    —-    0988 949890    :::::::    850
09884 8 07 90    :::::::    850    —-    0988 266 425    :::::::    850    —-    0988 9499 35    :::::::    850
0988 48 08 67    :::::::    850    —-    0988 266 416    :::::::    850    —-    0988 9499 85    :::::::    850
0988 665 085    :::::::    850    —-    0988 266 103    :::::::    850    —-    09889 50039    :::::::    850
0988 664 895    :::::::    850    —-    0988 35 25 15    :::::::    850    —-    0988 93 1800    :::::::    850
0988 664 872    :::::::    850    —-    0988 3525 07    :::::::    850    —-    09889 32265    :::::::    850
0988 66 1893    :::::::    850    —-    0988 35 1228    :::::::    850    —-    0988 3989 11    :::::::    850
0988 66 1478    :::::::    850    —-    0988 35 1156    :::::::    850    —-    0988 3989 63    :::::::    850
0988 66 1473    :::::::    850    —-    0988 35 0206    :::::::    850    —-    0988 4004 28    :::::::    850
0988 66 1376    :::::::    850    —-    0988 35 0017    :::::::    850    —-    0988 4004 76    :::::::    850
0988 66 12 73    :::::::    850    —-    0988 34 99 36    :::::::    850    —-    0988 400801    :::::::    850
0988 66 11 72    :::::::    850    —-    0988 349 833    :::::::    850    —-    0988 155 648    :::::::    850
0988 665 275    :::::::    850    —-    0988 32 9747    :::::::    850    —-    0988 155 608    :::::::    850
0988 264 997    :::::::    850    —-    0988 327 122    :::::::    850    —-    0988 22 1906    :::::::    850
0988 264 872    :::::::    850    —-    0988 327 115    :::::::    850    —-    0988 60 16 60    :::::::    850
0988 264 795    :::::::    850    —-    0988 326 755    :::::::    850    —-    0988 601 644    :::::::    850
0988 20 1574    :::::::    850    —-    0988 326645    :::::::    850    —-    0988 60 1258    :::::::    850
0988 20 1476    :::::::    850    —-    0988 326628    :::::::    850    —-    0988 60 1231    :::::::    850
0988 1939 64    :::::::    850    —-    0988 323 018    :::::::    850    —-    0988 60 1230    :::::::    850
0988 193 796    :::::::    850    —-    0988 322 736    :::::::    850    —-    0988 60 1022    :::::::    850
0988 193 583    :::::::    850    —-    0988 31 86 33    :::::::    850    —-    0988 601 006    :::::::    850
0988 193 372    :::::::    850    —-    0988 318 516    :::::::    850    —-    0988 600 506    :::::::    850
0988 193 296    :::::::    850    —-    0988 317 929    :::::::    850    —-    0988 600 427    :::::::    850
0988 193 091    :::::::    850    —-    0988 366 410    :::::::    850    —-    0988 600 405    :::::::    850
0988 1929 94    :::::::    850    —-    0988 216 224    :::::::    850    —-    0988 569 171    :::::::    850
0988 20 7398    :::::::    850    —-    0988 216 212    :::::::    850    —-    0988 568 314    :::::::    850
0988 20 6964    :::::::    850    —-    0988 215 007    :::::::    850    —-    0988 568 130    :::::::    850
0988 3554 87    :::::::    850    —-    0988 276 026    :::::::    850    —-    0988 568 017    :::::::    850
0988 355 180    :::::::    850    —-    0988 2757 11    :::::::    850    —-    0988 563 877    :::::::    850
0988 354 776    :::::::    850    —-    0988 274 155    :::::::    850    —-    0988 5636 59    :::::::    850
0988 20 6883    :::::::    850    —-    0988 273 818    :::::::    850    —-    0988 56 2852    :::::::    850
0988 20 6684    :::::::    850    —-    0988 273700    :::::::    850    —-    0988 562 362    :::::::    850
0988 205 482    :::::::    850    —-    0988 273 633    :::::::    850    —-    0988 386 433    :::::::    850
0988 655 387    :::::::    850    —-    0988 273 446    :::::::    850    —-    0988 386 422    :::::::    850
0988 69 2877    :::::::    850    —-    0988 369 046    :::::::    850    —-    0988 386 134    :::::::    850
0988 69 2676    :::::::    850    —-    0988 366 053    :::::::    850    —-    0988 386 085    :::::::    850
0988 68 2774    :::::::    850    —-    0988 2688 01    :::::::    850    —-    0988 386 084    :::::::    850
0988 6939 73    :::::::    850    —-    0988 268 711    :::::::    850    —-    0988 386 011    :::::::    850
0988 693 894    :::::::    850    —-    0988 268 443    :::::::    850    —-    0988 385 822    :::::::    850
0988 693 877    :::::::    850    —-    0988 457 855    :::::::    850    —-    098 8385 606    :::::::    850
0988 693 892    :::::::    850    —-    0988 456 551    :::::::    850    —-    098 8384 991    :::::::    850
0988 603 390    :::::::    850    —-    098866 1729    :::::::    850    —-    098 8384 775    :::::::    850
0988 60 1872    :::::::    850    —-    09886 707 52    :::::::    850    —-    098 8384 465    :::::::    850
0988 60 1698    :::::::    850    —-    09886 707 16    :::::::    850    —-    098 8383 459    :::::::    850
0988 60 1485    :::::::    850    —-    0988668 738    :::::::    850    —-    098 8383 206    :::::::    850
0988 60 10 97    :::::::    850    —-    0988668 107    :::::::    850    —-    0988 39 1138    :::::::    850
0988 60 05 93    :::::::    850    —-    0988 667 905    :::::::    850    —-    0988 390 489    :::::::    850
0988 60 05 73    :::::::    850    —-    0988 3066 25    :::::::    850    —-    0988 39 0138    :::::::    850
0988 56 9180    :::::::    850    —-    0988 265 016    :::::::    850    —-    0988 39 0059    :::::::    850
0988 56 8075    :::::::    850    —-    0988 265 003    :::::::    850    —-    098838 9935    :::::::    850
0988 5565 87    :::::::    850    —-    0988 2011 25    :::::::    850    —-    09883898 22    :::::::    850
098838 9084    :::::::    850    —-    0988 2010 45    :::::::    850    —-    0988 63 10 77    :::::::    850
0988 38 8285    :::::::    850    —-    0988 20 1016    :::::::    850    —-    09886 3 09 78    :::::::    850
0988 3383 71    :::::::    850    —-    0988 194 009    :::::::    850    —-    0988 6446 94    :::::::    850
0988 33 8084    :::::::    850    —-    0988 1939 27    :::::::    850    —-    0988 6446 82    :::::::    850
0988 33 9180    :::::::    850    —-    0988 19 3837    :::::::    850    —-    0988 346 993    :::::::    850
0988 3433 80    :::::::    850    —-    0988 19 3735    :::::::    850    —-    0988 28 3077    :::::::    850
0988 33 6582    :::::::    850    —-    0988 193 658    :::::::    850    —-    0988 64 6983    :::::::    850
0988 3313 92    :::::::    850    —-    0988 193 255    :::::::    850    —-    0988 34 6376    :::::::    850
0988 33 05 80    :::::::    850    —-    0988 193 229    :::::::    850    —-    0988 63 7765    :::::::    850
0988 3161 85    :::::::    850    —-    0988 1929 16    :::::::    850    —-    0988 32 7572    :::::::    850
0988 3135 94    :::::::    850    —-    0988 1929 01    :::::::    850    —-    0988 3250 84    :::::::    850
0988 31 2980    :::::::    850    —-    0988 207 159    :::::::    850    —-    0988 32 29 65    :::::::    850
0988 312 385    :::::::    850    —-    0988 207 136    :::::::    850    —-    0988 31 9692    :::::::    850
0988 311 892    :::::::    850    —-    0988 207 109    :::::::    850    —-    0988 31 9676    :::::::    850
09883 11580    :::::::    850    —-    0988 348 538    :::::::    850    —-    0988 3191 74    :::::::    850
0988 3113 75    :::::::    850    —-    0988 3556 24    :::::::    850    —-    0988 3191 60    :::::::    850
09886 279 84    :::::::    850    —-    0988 3553 01    :::::::    850    —-    0988 31 8575    :::::::    850
09886 252 73    :::::::    850    —-    0988 355 218    :::::::    850    —-    0988 31 8084    :::::::    850
09886 242 95    :::::::    850    —-    0988 353 905    :::::::    850    —-    0988 31 7498    :::::::    850
09886 24 2 81    :::::::    850    —-    0988 353 617    :::::::    850    —-    0988 317 267    :::::::    850
09886 23 3 81    :::::::    850    —-    0988 307 047    :::::::    850    —-    0988 27 6872    :::::::    850
0988 6226 80    :::::::    850    —-    0988 35 2622    :::::::    850    —-    0988 275 198    :::::::    850
09886 22 4 73    :::::::    850    —-    0988 305 616    :::::::    850    —-    0988 2747 93    :::::::    850
09886 21 6 83    :::::::    850    —-    0988 3055 28    :::::::    850    —-    0988 2739 85    :::::::    850
09886 20 6 75    :::::::    850    —-    0988 305 208    :::::::    850    —-    0988 2739 82    :::::::    850
0988 61 8981    :::::::    850    —-    0988 304 129    :::::::    850    —-    0988 2739 72    :::::::    850
0988 606 270    :::::::    850    —-    0988 30 39 38    :::::::    850    —-    0988 2738 75    :::::::    850
0988 606 180    :::::::    850    —-    0988 3032 04    :::::::    850    —-    0988 2736 87    :::::::    850
0988 6050 85    :::::::    850    —-    0988 302 919    :::::::    850    —-    0988 36 9082    :::::::    850
0988 6181 92    :::::::    850    —-    0988 302 906    :::::::    850    —-    0988 368 760    :::::::    850
0988 618185    :::::::    850    —-    0988 302 903    :::::::    850    —-    0988 3686 91    :::::::    850
0988 60 8180    :::::::    850    —-    0988 310 122    :::::::    850    —-    0988 368 296    :::::::    850
0988 60 8894    :::::::    850    —-    0988 31 0104    :::::::    850    —-    0988 368 206    :::::::    850
0988 6169 81    :::::::    850    —-    0988 3099 75    :::::::    850    —-    0988 368 101    :::::::    850
0988 606 893    :::::::    850    —-    0988 309 607    :::::::    850    —-    0988 36 7975    :::::::    850
0988 606 582    :::::::    850    —-    0988 309 061    :::::::    850    —-    0988 36 7151    :::::::    850
0988 35 6171    :::::::    850    —-    0988 308 772    :::::::    850    —-    0988 3668 73    :::::::    850
0988 205 583    :::::::    850    —-    0988 308 771    :::::::    850    —-    0988 3668 72    :::::::    850
0988 65 8192    :::::::    850    —-    0988 308 267    :::::::    850    —-    0988 366 081    :::::::    850
0988 65 7991    :::::::    850    —-    0988 302 378    :::::::    850    —-    0988 3659 83    :::::::    850
0988 65 7791    :::::::    850    —-    0988 301 557    :::::::    850    —-    0988 2161 97    :::::::    850
0988 65 40 65    :::::::    850    —-    0988 301 446    :::::::    850    —-    0988 215 661    :::::::    850
0988 653 781    :::::::    850    —-    0988 30 07 95    :::::::    850    —-    0988 215 078    :::::::    850
0988 65 1662    :::::::    850    —-    0988 3006 37    :::::::    850    —-    0988 214 881    :::::::    850
0988 65 1485    :::::::    850    —-    0988 2866 92    :::::::    850    —-    0988 21 30 87    :::::::    850
0988 65 1473    :::::::    850    —-    0988 2866 59    :::::::    850    —-    0988 21 30 85    :::::::    850
0988 65 11 75    :::::::    850    —-    0988 2866 10    :::::::    850    —-    0988 2122 98    :::::::    850
0988 64 8675    :::::::    850    —-    0988 286 598    :::::::    850    —-    0988 6747 22    :::::::    850
0988 64 8663    :::::::    850    —-    0988 2858 12    :::::::    850    —-    0988 67 4489    :::::::    850
0988 6484 76    :::::::    850    —-    098828 5800    :::::::    850    —-    098 8387 011    :::::::    850
0988 64 8087    :::::::    850    —-    098 8284 995    :::::::    850    —-    0988 3866 20    :::::::    850
0988 64 79 64    :::::::    850    —-    098 8284 707    :::::::    850    —-    098 8338 206    :::::::    850
0988 3531 93    :::::::    850    —-    098 8284 558    :::::::    850    —-    098 8338 134    :::::::    850
0988 3531 70    :::::::    850    —-    098 8283 774    :::::::    850    —-    0988 31 6056    :::::::    850
0988 28 1778    :::::::    850    —-    098 8283 578    :::::::    850    —-    0988 316 173    :::::::    850
0988 28 13 67    :::::::    850    —-    098 8282 735    :::::::    850    —-    0988 35 1127    :::::::    850
0988 28 16 81    :::::::    850    —-    098 8282 452    :::::::    850    —-    0988 35 0949    :::::::    850
0988 27 9987    :::::::    850    —-    0988 268 321    :::::::    850    —-    0988 2729 35    :::::::    850
0988 27 9981    :::::::    850    —-    0988 268 214    :::::::    850    —-    0988 272621    :::::::    850
0988 27 8780    :::::::    850    —-    0988 268 013    :::::::    850    —-    0988 2133 58    :::::::    850
0988 27 8277    :::::::    850    —-    0988 267 937    :::::::    850    —-    0988 213 229    :::::::    850
0988 27 7682    :::::::    850    —-    0988 267 916    :::::::    850    —-    0988 357 609    :::::::    850
0988 365 076    :::::::    850    —-    0988 267 801    :::::::    850    —-    0988 357 312    :::::::    850
0988 3632 84    :::::::    850    —-    0988 267 252    :::::::    850    —-    0988 200 737    :::::::    850
0988 35 7377    :::::::    850    —-    0988 2668 52    :::::::    850    —-    0988 200 701    :::::::    850
0988 35 7371    :::::::    850    —-    0988 2668 34    :::::::    850    —-    0988 302 257    :::::::    850
0988 35 6773    :::::::    850    —-    0988 2668 14    :::::::    850    —-    0988 389 575    :::::::    850
0988 35 6591    :::::::    850    —-    0988 5070 45    :::::::    850    —-    0988 389 355    :::::::    850
0988 26 7662    :::::::    850    —-    0988 4595 26    :::::::    850    —-    0988 389 344    :::::::    850
0988 35 21 85    :::::::    850    —-    0988 4559 46    :::::::    850    —-    0988 389 004    :::::::    850
0988 35 10 84    :::::::    850    —-    0988 47 3356    :::::::    850    —-    0988388 918    :::::::    850
0988 35 10 76    :::::::    850    —-    0988 47 3959    :::::::    850    —-    0988388 903    :::::::    850
0988 35 08 91    :::::::    850    —-    0988 4744 59    :::::::    850    —-    0988388 793    :::::::    850
0988 33 05 73    :::::::    850    —-    0988 476 158    :::::::    850    —-    098 8387 907    :::::::    850
0988 353 175    :::::::    850    —-    0988 477 323    :::::::    850    —-    098 8387 646    :::::::    850
0988 504 484    :::::::    850    —-    0988 477 949    :::::::    850    —-    098 8387 097    :::::::    850
09885 444 91    :::::::    850    —-    0988 480 337    :::::::    850    —-    0988 339 163    :::::::    850
0988 54 0198    :::::::    850    —-    0988 480 455    :::::::    850    —-    0988 339 062    :::::::    850
0988 5355 87    :::::::    850    —-    0988 485 909    :::::::    850    —-    0988 338 917    :::::::    850
0988 2729 71    :::::::    850    —-    0988 486 202    :::::::    850    —-    0988 338 792    :::::::    850
0988 2726 93    :::::::    850    —-    0988  486618    :::::::    850    —-    0988 338 617    :::::::    850
0988 2725 87    :::::::    850    —-    0988 486 558    :::::::    850    —-    0988 338 462    :::::::    850
0988 27 17 92    :::::::    850    —-    0988 503 009    :::::::    850    —-    0988 3383 12    :::::::    850
0988 27 17 91    :::::::    850    —-    0988 503 005    :::::::    850    —-    0988 338 273    :::::::    850
0988 27 11 78    :::::::    850    —-    0988 502 856    :::::::    850    —-    0988 338 131    :::::::    850
0988 27 11 74    :::::::    850    —-    0988 502 750    :::::::    850    —-    0988 693359    :::::::    850
0988 27 10 72    :::::::    850    —-    0988 501106    :::::::    850    —-    0988 693 267    :::::::    850
0988 27 08 97    :::::::    850    —-    0988 492928    :::::::    850    —-    0988 693 229    :::::::    850
0988 27 07 72    :::::::    850    —-    0988 5445 16    :::::::    850    —-    0988 693 167    :::::::    850
0988 2700 83    :::::::    850    —-    0988 544 365    :::::::    850    —-    0988 339 265    :::::::    850
0988 2700 82    :::::::    850    —-    0988 526 545    :::::::    850    —-    0988 342 707    :::::::    850
0988 26 9880    :::::::    850    —-    0988 269 359    :::::::    850    —-    0988 34 1098    :::::::    850
0988 26 9587    :::::::    850    —-    0988 26 93 26    :::::::    850    —-    0988 621 855    :::::::    850
0988 3534 95    :::::::    850    —-    0988 269 233    :::::::    850    —-    0988 62 1006    :::::::    850
0988 3060 87    :::::::    850    —-    0988 269 057    :::::::    850    —-    0988 627 959    :::::::    850
0988 35 8767    :::::::    850    —-    0988 212 852    :::::::    850    —-    0988 627 919    :::::::    850
0988 35 8771    :::::::    850    —-    0988 212 759    :::::::    850    —-    09886 234 96    :::::::    850
0988 35 9592    :::::::    850    —-    0988 212423    :::::::    850    —-    0988 62 30 62    :::::::    850
0988 35 9792    :::::::    850    —-    0988 2121 48    :::::::    850    —-    0988 623 044    :::::::    850
0988 36 03 82    :::::::    850    —-    0988 211 827    :::::::    850    —-    0988 622 925    :::::::    850
0988 36 04 76    :::::::    850    —-    0988 211 610    :::::::    850    —-    0988 622 134    :::::::    850
0988 36 04 87    :::::::    850    —-    0988 211 600    :::::::    850    —-    0988 63 1125    :::::::    850
0988 36 07 71    :::::::    850    —-    0988 2114 36    :::::::    850    —-    0988 630 850    :::::::    850
0988 36 08 95    :::::::    850    —-    0988 311 435    :::::::    850    —-    0988 640 649    :::::::    850
09883 6 12 81    :::::::    850    —-    0988 210017    :::::::    850    —-    0988 352 795    :::::::    850
0988 36 14 91    :::::::    850    —-    0988 210016    :::::::    850    —-    0988 352 638    :::::::    850
0988 36 15 84    :::::::    850    —-    0988 209 702    :::::::    850    —-    0988 620 627    :::::::    850
0988 36 15 96    :::::::    850    —-    0988 208 997    :::::::    850    —-    0988 620064    :::::::    850
0988 36 17 74    :::::::    850    —-    0988 2088 63    :::::::    850    —-    0988 619 775    :::::::    850
0988 35 7784    :::::::    850    —-    0988 208 459    :::::::    850    —-    0988 619 416    :::::::    850
0988 35 7596    :::::::    850    —-    0988 306 457    :::::::    850    —-    0988 619 313    :::::::    850
0988 36 2897    :::::::    850    —-    0988 306 448    :::::::    850    —-    0988 606 527    :::::::    850
0988 6080 71    :::::::    850    —-    0988 3035 92    :::::::    850    —-    0988 606 449    :::::::    850
0988 6080 65    :::::::    850    —-    0988 3032 71    :::::::    850    —-    0988 605 778    :::::::    850
0988 608 005    :::::::    850    —-    0988 30 2975    :::::::    850    —-    0988 605 709    :::::::    850
0988 60 7896    :::::::    850    —-    0988 309 385    :::::::    850    —-    0988 605 625    :::::::    850
0988 204 706    :::::::    850    —-    0988 30 2584    :::::::    850    —-    0988 60 5598    :::::::    850
0988 203 607    :::::::    850    —-    0988 286 580    :::::::    850    —-    0988 605 502    :::::::    850
0988 279 858    :::::::    850    —-    0988 286 187    :::::::    850    —-    0988 605 446    :::::::    850
0988 2797 58    :::::::    850    —-    0988 286 185    :::::::    850    —-    0988 605 117    :::::::    850
0988 279 515    :::::::    850    —-    0988 284 191    :::::::    850    —-    0988 60 4496    :::::::    850
0988 278 711    :::::::    850    —-    0988 283 975    :::::::    850    —-    0988 60 4457    :::::::    850
0988 278 663    :::::::    850    —-    0988 283 167    :::::::    850    —-    0988 604 409    :::::::    850
0988 277 946    :::::::    850    —-    0988 2826 93    :::::::    850    —-    0988 60 4049    :::::::    850
0988 363 067    :::::::    850    —-    0988 2822 97    :::::::    850    —-    0988 618 117    :::::::    850
0988 3626 18    :::::::    850    —-    0988 2821 64    :::::::    850    —-    0988 617 855    :::::::    850
0988 36 26 16    :::::::    850    —-    0988 63 8267    :::::::    850    —-    0988 608 207    :::::::    850
0988 362 556    :::::::    850    —-    0988 63 8197    :::::::    850    —-    0988 608 113    :::::::    850
0988 3644 28    :::::::    850    —-    0988 353 095    :::::::    850    —-    0988 3038 95    :::::::    850
0988 36 4245    :::::::    850    —-    0988 353 072    :::::::    850    —-    0988 3036 73    :::::::    850
0988 363 906    :::::::    850    —-    0988 35 2892    :::::::    850    —-    0988 304 785    :::::::    850
0988 3638 59    :::::::    850    —-    0988 35 2890    :::::::    850    —-    0988 3039 70    :::::::    850
0988 3637 06    :::::::    850    —-    0988 305 587    :::::::    850    —-    0988 363 310    :::::::    850
0988 3634 06    :::::::    850    —-    0988 305 580    :::::::    850    —-    0988 018 919    :::::::    850

Xem thêm các sim số đẹp VIP hơn tại

Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nam giới:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=163
Sim hợp Mệnh Thổ, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=164

Sim hợp Mệnh Hỏa, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=169
Sim hợp mệnh Hỏa, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=170

Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=167
Sim hợp Mệnh Kim, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=168

Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=165
Sim hợp Mệnh Mộc, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=166

Sim hợp Mệnh Thủy, dành cho Nam:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=171
Sim hợp MỆNH THỦY, dành cho Nữ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=172

————————-
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO MẠNG DI ĐỘNG
Sim Số Đẹp Vinaphone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=1

Sim Số Đẹp Mobifone: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=2

Sim Số Đẹp Viettel: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=3

Sim Số Đẹp Vietnamobile: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=4

Sim Số Đẹp Beelines: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=loaisim&id=6

———————–
CHỌN SIM SỐ ĐẸP THEO LOẠI:
Sim Số Đẹp Tứ Quý: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=141

Sim Lộc Phát: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=150

Sim Thần Tài: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=158

Sim Số Tiến: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=151

Sim Tam Hoa: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=142

Sim Số Đẹp Taxi: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=159

Sim Số Đẹp Gánh, Đảo, Lặp, Kép: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=160

Sim Năm Sinh, Sim ngày sinh: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=153

Sim Số Đẹp Dễ nhớ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=161

Sim Số Đẹp giá Rẻ: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=sim.xem&catid=162

Tra cứu Sim Phong Thủy: http://simkinhdich.vn/index.php?nas=news.viewpost&id=78

%d bloggers like this: