Bàn thêm về thuận hợp, khắc hung


Sau khi năm Ất Dậu chấm dứt, thì đến năm Bính Tuất được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu ngày chủ nhựt, 29-01-2006 để cầm tinh đến 24 giờ ngày 17-02-2007. Năm Bính Tuất này cũng thuộc hành Thổ và mạng Thượng Thổ tức Đất Trên Nóc Nhà, năm này thuộc Dương, có can Bính thuộc mạng Hỏa và có chi Tuất thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì… năm  này “Can sinh Chi” tức  Trời  sanh Đất. Bởi vì : “Mạng Hỏa sanh mạng Thổ” (mạngHỏa tức Trời bị sanh xuất, mạng Thổ tức Đất được sanh nhập) . Do vậy, năm này rất thuận chiều tốt nhứt, bởi vì được Trời sanh dưỡng Đất và năm này là cũng năm tạo dựng cùng tài bồi cho các năm : Tân Tỵ (2001), Quý Mùi (2003) và Giáp Thân (2004) vừa qua, đã bị Chi khắc Can. Riêng năm Nhâm Ngọ 2002) đã bị Can khắc Chi .

Được biết năm Tuất vừa qua là năm Giáp Tuất thuộc hành Hỏa, nhằm ngày thứ năm, 10-02-1994 đến 30-01-1995.

Căn cứ theo Niên Lịch Cổ Truyền Á Đông xuất hiện được minh định quảng bá từ năm thứ 61 của đời Hoàng Đế bên Tàu, bắt đầu năm 2637 trước Công Nguyên, cho nên chúng ta lấy 2637 + 2006 = 4643, rồi đem chia cho 60 thì có kết quả Vận Niên Lục Giáp thứ 78 bắt đầu từ năm 1984 cho đến năm 2043. Do vậy, năm Bính Tuất 2006 này là năm thứ 23 của Vận Niên Lục Giáp 78 và năm Tuất kế tiếp sẽ là năm Mậu Tuất thuộc hành Mộc, nhằm ngày thứ sáu tính từ 16-02-2018 đến 04-02-2019.

Năm Bính Tuất có người thắc mắc, muốn biết năm này tuổi ảnh hưởng vận mạng như thế nào? Vậy chúng ta thử phân tách năm Bính Tuất, thì thấy ba việc phải làm như sau:

1.- Đối với Mạng ảnh hưởng như thế nào?

Bởi vì, năm Bính Tuất  thuộc mạng Thổ sẽ đưa  đến  thuận hạp hay khắc kỵ với mạng Thổ, cho nên năm này, sẽ đưa đến thuận hạp hay khắc kỵ với mọi người như thế nào? Xin trích dẫn như dưới đây:

– Những người có tuổi cùng mạng Thổ như : Canh Ngọ (1930 -1990 …), Tân Mùi (1931 – 1991 …), Mậu Dần (1938 – 1998 …), Kỷ Mão (1939 – 1999 …), Bính Tuất (1946 – 2006 …), Đinh Hợi (1947 – 2007 …), Canh Tý (1900 – 1960 …), Tân Sửu (1901 – 1961 …), Mậu Thân (1908 – 1968 …), Kỷ Dậu (1909 – 1969 …), Bính Thìn (1916 – 1976 …) và Đinh Tỵ (1917 – 1977 …).

Xem như tương hòa với năm Bính Tuất bởi vì có cùng mạng Thổ, cho nên năm này có đời sống an cư  & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sinh tốt đẹp. Tuy nhiên, những người có mạng Âm Thổ như tuổi : Tân Mùi, Kỷ Mão, Đinh Hợi, Tân Sửu, Kỷ Dậu  và Đinh Tỵ, thì tốt hơn những người có mạng Dương Thổ như tuổi : Canh Ngọ, Mậu Dần, Bính Tuất, Canh Tý, Mậu Thân và  Bính Thìn.

Bởi vì, theo luật Dương Âm lần lượt trưởng tiêu, không khác ngọn thủy triều lên xuống hoặc có không rồi không có hay nói khác đi là Sắc Không rồi Không Sắc. Vì thế: “Dương Âm tương ngộ tất ứng” còn “Dương ngộ Dương và Âm ngộ Âm bất ứng”. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các tuổi, để chúng ta thực hành sau này.

– Những người có tuổi mạng Kim như : Giáp Tý (1924 – 1984 …), Ất Sửu (1925 – 1985 …), Nhâm Thân (1932 – 1992 …), Quý Dậu (1933 – 1993 …), Canh Thìn (1940 – 2000 …), Tân Tỵ (1941 – 2001 …), Giáp Ngọ (1954 – 2014 …), Ất Mùi (1955 – 2015 …), Nhâm Dần (1962 – 2022 …),  Quý  Mão  (1963 – 2023 …), Canh   Tuất  (1910 – 1970 …) và Tân Hợi ( 1911 – 1971 …).

Những người có tuổi mạng Kim gặp năm Bính Tuất thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thổ sanh mạng Kim”. Bởi vì, mạng Thổ bị sanh xuất và mạng Kim được sanh nhập, cho nên những người có mạng Thổ năm này tổng  quát  rất  tốt,  thuận lợi, tiến triển về mọi mặt  để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Kim.

– Những người có tuổi mạng Mộc như : Mậu Thìn  (1928 – 1988 …), Kỷ Tỵ (1929 – 1989 …), Nhâm Ngọ (1942 – 2002 …), Quý Mùi (1943 – 2003 …), Canh Dần  (1950 – 2010 …),Tân Mão (1951 – 2011 …), Mậu Tuất (1958 – 2018 …), Kỷ Hợi (1959 – 2019 …), Nhâm Tý (1912 – 1972 …), Quý Sửu (1913 – 1973 …), Canh Thân (1920 – 1980 …) và Tân Dậu (1921 – 1981 …).

Những người có tuổi mạng Mộc gặp năm Bính Tuất thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc khắc mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Mộc được khắc xuất và mạng Thổ bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Mộc năm này mặc dù bị khắc kỵ, nhưng tổng quát nó không bị ảnh hưởng xấu nhiều, vì những người đó có mạng khắc kỵ với năm và cũng không có lợi bằng những người có mạng Thủy cùng năm mạng Thủy đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Mộc.

– Những người có tuổi mạng Thủy  như : Bính Tý (1936 – 1996 …), Đinh Sửu (1937 – 1997 …), Giáp Thân (1944 – 2004 …), Ất Dậu (1945 – 2005 …), Nhâm Thìn (1952 – 2012 …), Quý Tỵ (1953 – 2013 …), Bính Ngọ (1906 – 1966 …), Đinh Mùi (1907 – 1967 …), Giáp Dần (1914 – 1974 …), Ất Mão (1915 – 1975 …), Nhâm Tuất  (1922 – 1982 …) và Quý Hợi (1923 – 1983 …).

Những người có tuổi mạng Thủy gặp năm Bính Tuất thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thổ khắc mạng Thủy”. Bởi vì, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Thủy, năm này xấu tổng quát, không thể thực-hiện gì kết quả tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Kim –  mạng Kim gặp năm mạng Hoả và mạng Hoả gặp năm mạng Thủy.

– Những ngưởi có tuổi mạng Hỏa như : Bính Dần (1926 – 1986 …), Đinh Mão (1927 – 1987 …), Giáp Tuất (1934 – 1994 …), Ất Hợi (1935 – 1995 …), Mậu Tý (1948 – 2008 …), Kỷ Sửu  (1949 – 2009 …), Bính Thân (1956 – 2016 …),  Đinh Dậu (1957 – 2017 …),  Giáp Thìn (1904 – 1964 …),  Ất Tỵ (1905 – 1965 …),  Mậu Ngọ (1918 – 2078 …) và Kỷ Mùi (1919 – 1979 …).

Những người có tuổi thuộc mạng Hỏa, gặp năm Bính Tuất  thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Hỏa sanh mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Hỏa được sanh xuất và mạng Thổ bị sanh nhập, cho nên năm này tổng quát những người có mạng Hỏa mặc dù được tương sanh, nhưng năm này bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng  những  người  có :  mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa – mạng  Hỏa  gặp  năm  mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Thủy và  mạng Thủy gặp năm mạng Kim

2.- Đối với Thiên Can ảnh hưởng như thế nào ? :

Năm Bính  gặp can Giáp Ất :

Năm nay là năm có Can là Bính, thuộc  mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Giáp Ất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa”. Bởi vì, mạng Mộc bị sanh xuất và mạng Hỏa được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Thủy và  mạng Thủy gặp năm mạng Mộc.

Năm Bính gặp can Bính Đinh :

Năm nay là năm có Can là Bính, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi  Can  là  Bính Đinh, thuộc  mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, thì có cùng mạng Hỏa, thì xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

B      Năm Bính gặp can Mậu Kỷ :

Năm nay là năm có Can là Bính, thuộc mạng Hỏa và  những  người  có  tuổi  Can  là  Mậu  Kỷ,  thuộc  mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành,  thì “mạng Hỏa sanh mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Thổ.

A         Năm Bính gặp can Canh Tân :

Năm nay là năm có Can là Bính,  thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Canh Tân thuộc mạng  Kim,  theo  luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành,  thì “mạng Hỏa khắc mạng Kim”. Bởi vì, mạng Hỏa được khắc xuất và mạng Kim bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Kim.

Năm Bính gặp can Nhâm Quý :

Năm nay là năm có Can là Bính, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Nhâm Quý thuộc mạng Thủy,  theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, thì “mạng Thủy khắc mạng Hỏa”. Bởi vì, mạng Thủy đuợc khắc xuất và mạng Hỏa bị  khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy dù bị tương khắc, nhưng bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Thủy gặp năm mạng Thủy. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Thổ và mạng Thổ gặp năm mạng Thủy.

3.- Đối với Địa Chi ảnh hưởng như thế nào?

B         Năm Tuất  gặp Chi Hợi Tý :

Năm này có Chi là Tuất thuộc mạng Thổ, những người có Địa Chi Hợi và Tý thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Thổ khắc mạng Thủy”. Bởi vì, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Hỏa và mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy.

Năm Tuất gặp Chi Thìn Tuất Sửu Mùi :

Năm này có Chi là Tuất thuộc mạng Thổ, những người có Địa Chi Thìn Tuất Sửu và Mùi tức Tứ Mộ thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì có cùng mạng Thổ, thì xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

C         Năm Tuất  gặp Chi Dần Mão :

Năm này có Chi là Tuất thuộc mạng Thổ, những người có Địa Chi Dần và Mão thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Mộc khắc mạng Thổ”. Bởi vì, mạng Mộc đuợc khắc xuất và mạng Thổ bị  khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc dù bị tương khắc, nhưng bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Mộc gặp năm mạng Mộc. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Thủy – mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Mộc.

@        Năm Tuất gặp Chi Tỵ Ngọ :

Năm này có Chi là Tuất thuộc mạng Thổ, những người có Địa Chi Tỵ và Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ  hành,

thì “mạng Hỏa sinh mạng Thổ“. Bởi vì, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Hỏa, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ – mạng Thổ gặp năm mạng Kim – mạng Kim gặp năm mạng Thủy và  mạng Thủy gặp năm mạng Mộc.

Năm Tuất gặp Chi Thân Dậu :

Năm này có Chi là Tuất thuộc mạng Thổ, những người có Địa Chi Thân và Dậu thuộc mạng Kim, theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, thì “mạng Thổ sanh  mạng Kim”. Bởi vì, mạng Thổ bị sanh xuất và mạng Kim được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa – mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc – mạng Mộc gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Kim

Để tạm kết thúc bài này, tôi xin kính chúc tất cả quý bà con đồng hương bước sang năm mới Bính Tuất 2006 được : An Khang Thịnh Đạt – Công Thành Danh Toại – Tâm Thân Thường Lạc và Phúc Thọ Khương (Khang) Ninh.

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: