Sim So Dep Vina 0943


Lô Sim Số Đẹp Vinaphone cực đẹp 0943
– Sim mới Nguyên kít
– Cung cấp bởi: TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP VIỆT NAM
————————————————————————————–
SIM SỐ ĐẸP VINAPHONE – SIM MỚI NGUYÊN KIT
0943671888:::5,5tr:::0943964964:::4,6tr
0943671777:::2,9tr:::0943974974:::4,6tr
0943671199:::3,2tr:::0943857857:::4,6tr
0943671671:::2,8tr:::0943845845:::4,6tr
0943 671 888    :::    5,5 tr    :::    0943 964 964    :::    4,6 tr
0943 67 1777    :::    2,9 tr    :::    0943 974 974    :::    4,6 tr
0943 67 1199    :::    3,2 tr    :::    0943 857 857    :::    4,6 tr
0943 671 671    :::    2,8 tr    :::    0943 845 845    :::    4,6 tr
094 367 1919    :::    2,5 tr    :::    0943 847 847    :::    4,6 tr
094 367 1368    :::    2,9 tr    :::    0943 841 841    :::    4,6 tr
0943671950    :::    1,2 tr    :::    0943 842 842    :::    4,6 tr
0943671951    :::    1,2 tr    :::    0943 95 59 59    :::    3,6 tr
0943671952    :::    1,2 tr    :::    0943 95 59 95    :::    3,5 tr
0943671953    :::    1,2 tr    :::    0943 95 95 59    :::    3,5 tr
0943671954    :::    1,2 tr    :::    0943 36 36 63    :::    3,6 tr
0943671958    :::    1,2 tr    :::    0943 36 63 63    :::    3,6 tr
0943671960    :::    1,2 tr    :::    0943 84 48 48    :::    2,8 tr
0943671961    :::    1,2 tr    :::    0943 84 48 84    :::    2,8 tr
0943671962    :::    1,2 tr    :::    0943 84 84 48    :::    2,8 tr
0943671963    :::    1,2 tr    :::    0943 37 73 37    :::    2,8 tr
0943671964    :::    1,2 tr    :::    0943 54 54 45    :::    2,6 tr
0943671965    :::    1,2 tr    :::    0943 54 45 54    :::    2,6 tr
0943671966    :::    1,2 tr    :::    0943 833 855    :::    3,5 tr
0943671970    :::    1,5 tr    :::    0943 366 966    :::    3,6 tr
0943671971    :::    1,5 tr    :::    0943 96 95 96    :::    3,5 tr
0943671973    :::    1,5 tr    :::    0943 36 66 96    :::    2,5 tr
0943671976    :::    1,5 tr    :::    0943 54 58 58    :::    2,8 tr
0943671978    :::    1,5 tr    :::    0943 36 56 76    :::    2,6 tr
0943671980    :::    1,5 tr    :::    0943 36 36 56    :::    3,5 tr
0943671981    :::    1,5 tr    :::    0943 36 36 96    :::    3,5 tr
0943671983    :::    1,5 tr    :::    0943 83 86 83    :::    2,8 tr
0943671984    :::    1,5 tr    :::    0943 54 54 58    :::    2,3 tr
0943671985    :::    1,9 tr    :::    0943 35 75 95    :::    2,6 tr
0943671987    :::    1,9 tr    :::    0943 54 54 55    :::    2,6 tr
0943671990    :::    1,9 tr    :::    0943 96 97 99    :::    3,5 tr
0943671098    :::    800    :::    0943 96 97 96    :::    3,5 tr
0943671869    :::    800    :::    0943 36 76 76    :::    2,8 tr
0943671909    :::    800    :::    0943 37 37 67    :::    2,5 tr
0943671949    :::    800    :::    0943 37 37 47    :::    2,5 tr
0943289596    :::    1,2 tr    :::    0943 54 84 84    :::    2,3 tr
0943671099    :::    1,2 tr    :::    0943 54 54 57    :::    2,3 tr
0943671179    :::    1,2 tr    :::    0943 54 54 94    :::    2,3 tr
0943671299    :::    1,2 tr    :::    0943 37 57 67    :::    2,3 tr
0943671488    :::    1,2 tr    :::    0943 37 57 87    :::    2,3 tr
0943671617    :::    1,2 tr    :::    0943 37 57 97    :::    2,6 tr
0943671696    :::    1,2 tr    :::    0943 37 37 97    :::    2,5 tr
0943671698    :::    1,2 tr    :::    0943 36 76 96    :::    2,5 tr
0943671699    :::    1,2 tr    :::    0943 83 63 63    :::    2,5 tr
0943671839    :::    1,2 tr    :::    0943 54 54 84    :::    2,5 tr
0943671848    :::    1,2 tr    :::    0943 54 64 84    :::    2,6 tr
0943671878    :::    1,2 tr    :::    0943 54 54 74    :::    2,6 tr
0943289579    :::    1,2 tr    :::    0943 54 64 94    :::    2,6 tr
0943671858    :::    1,2 tr    :::    0943 36 36 46    :::    2,6 tr
0943289567    :::    1,4 tr    :::    0943 35 85 95    :::    2,3 tr
0943295895    :::    1,4 tr    :::    0943 54 55 58    :::    2,3 tr
0943671118    :::    1,4 tr    :::    0943 37 67 97    :::    2,3 tr
0943671119    :::    1,4 tr    :::    0943 96 96 95    :::    3,6 tr
0943671123    :::    1,4 tr    :::    0943 83 85 83    :::    2,8 tr
0943671456    :::    1,4 tr    :::    0943 36 56 96    :::    2,5 tr
0943671000    :::    1,4 tr    :::    0943 95 75 75    :::    2,5 tr
0943671007    :::    1,4 tr    :::    0943 54 55 59    :::    2,5 tr
0943671008    :::    1,4 tr    :::    0943 54 58 59    :::    2,5 tr
0943671009    :::    1,4 tr    :::    0943 54 54 56    :::    2,3 tr
0943671110    :::    1,4 tr    :::    0943 83 93 83    :::    2,6 tr
0943671113    :::    1,4 tr    :::    0943 54 64 64    :::    2,5 tr
0943671114    :::    1,4 tr    :::    0943 96 56 96    :::    2,6 tr
0943671115    :::    1,4 tr    :::    0943 95 75 95    :::    2,3 tr
0943671116    :::    1,4 tr    :::    0943 84 82 84    :::    2,5 tr
0943671117    :::    1,4 tr    :::    0943 84 83 84    :::    2,5 tr
0943671189    :::    1,4 tr    :::    0943 54 84 94    :::    2,6 tr
0943671345    :::    1,4 tr    :::    0943 54 74 84    :::    2,6 tr
0943671441    :::    1,4 tr    :::    0943 85 75 85    :::    2,5 tr
0943671444    :::    1,4 tr    :::    0943 84 64 84    :::    2,6 tr
0943671889    :::    1,4 tr    :::    0943 84 64 64    :::    2,5 tr
0943671112    :::    1,4 tr    :::    0943 84 84 64    :::    2,5 tr
0943289678    :::    1,6 tr    :::    0943 36 36 26    :::    2,5 tr
0943671100    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 81    :::    2,3 tr
0943671144    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 82    :::    2,3 tr
0943671661    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 83    :::    2,3 tr
0943671212    :::    1,6 tr    :::    0943 84 81 84    :::    2,5 tr
0943671221    :::    1,6 tr    :::    0943 84 85 84    :::    2,3 tr
0943671331    :::    1,6 tr    :::    0943 83 82 80    :::    2,3 tr
0943671333    :::    1,6 tr    :::    0943 84 87 84    :::    2,2 tr
0943671313    :::    1,6 tr    :::    0943 53 93 53    :::    2,6 tr
094 367 1357    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 74    :::    2,3 tr
094367 1369    :::    1,6 tr    :::    0943 96 36 96    :::    2,6 tr
0943671122    :::    1,8 tr    :::    0943 37 37 27    :::    2,6 tr
0943671133    :::    1,8 tr    :::    0943 54 53 52    :::    2,5 tr
0943671155    :::    1,8 tr    :::    0943 37 27 37    :::    2,3 tr
0943671177    :::    1,8 tr    :::    0943 83 43 43    :::    2000000
0943 671 672    :::    1,8 tr    :::    0943 54 34 54    :::    2,5 tr
0943671771    :::    1,8 tr    :::    0943 36 06 06    :::    2,5 tr
0943671881    :::    1,8 tr    :::    0943 54 34 24    :::    2,2 tr
0943671678    :::    1,9 tr    :::    0943 96 56 56    :::    2,6 tr
0943671717    :::    1,9 tr    :::    0943 37 35 35    :::    2,3 tr
0943671166    :::    2,2 tr    :::    094 383 6767    :::    2,5 tr
0943671167    :::    2,2 tr    :::    0943 83 53 53    :::    2,5 tr
0943671616    :::    2,2 tr    :::    0943 54 52 52    :::    1,9 tr
094 367 1234    :::    2,7 tr    :::    094 336 9494    :::    2,5 tr
0943 671 176    :::    2,7 tr    :::    0943 97 17 17    :::    2,5 tr
094.381.63.63    :::    1,8 tr    :::    0943 84 54 54    :::    2,5 tr
094.389.389.9    :::    2,5 tr    :::    094 337 5454    :::    1,8 tr
0943337777    :::    39 tr    :::    094 38 77766    :::    1,8 tr
0943976666    :::    19,5 tr    :::    094 336 5858    :::    2500000
094.31.66.999    :::    10,5 tr    :::    094 336 5959    :::    2,8 tr
0943456999    :::    21 tr    :::    094 335 5959    :::    2,6 tr
094.33.11.999    :::    12,5 tr    :::    094 337 3636    :::    2,3 tr
094.33.11.888    :::    13,5 tr    :::    094 336 5577    :::    2,5 tr
094.39.76.999    :::    4,6 tr    :::    094 336 5252    :::    2,5 tr
0943456000    :::    3,3 tr    :::    0943 96 9494    :::    2,3 tr
0943456222    :::    3,3 tr    :::    094 337 2323    :::    2,6 tr
0943456333    :::    4,3 tr    :::    0943 85 75 75    :::    2,5 tr
0943151555    :::    3,6 tr    :::    094 336 5353    :::    2,5 tr
0943668555    :::    5,5 tr    :::    094 336 5454    :::    2,6 tr
094.33.11.222    :::    3,6 tr    :::    0943 98 08 08    :::    2,5 tr
094.33.11.333    :::    4,6 tr    :::    094 336 9292    :::    2000000
094.33.11.444    :::    2,9 tr    :::    0943 98 0606    :::    1,8 tr
094.34.70.888    :::    4,3 tr    :::    0943 83 93 93    :::    3,5 tr
0943.66.68.68    :::    26,5 tr    :::    094 383 9797    :::    2,3 tr
0943.6666.88    :::    38,5 tr    :::    0943 96 3636    :::    2,2 tr
094.397.66.88    :::    7,9 tr    :::    094 383 7373    :::    2,3 tr
0943.26.66.88    :::    7,9 tr    :::    094 383 4848    :::    2,6 tr
0943.66.88.66    :::    30,5 tr    :::    094 383 4646    :::    2,6 tr
0943.11.88.66    :::    23,8 tr    :::    0943 95 5858    :::    2,3 tr
0943668668    :::    48 tr    :::    094 383 9595    :::    2,3 tr
0943.66.86.86    :::    22 tr    :::    094 336 6262    :::    2,3 tr
0943.66.6886    :::    22,8 tr    :::    0943 96 5959    :::    2,3 tr
0943.16.88.66    :::    6,5 tr    :::    094 337 5252    :::    2,5 tr
0943976886    :::    5,5 tr    :::    094 336 7575    :::    2,5 tr
0943.66.89.89    :::    10,5 tr    :::    0943 84 9595    :::    1,8 tr
0943.66.88.99    :::    29,5 tr    :::    0943 84 9292    :::    1,8 tr
0943.11.99.88    :::    7,5 tr    :::    0943 84 9393    :::    1,8 tr
0943.16.89.89    :::    6,5 tr    :::    0943 85 7676    :::    1,8 tr
094.373.88.99    :::    7,5 tr    :::    094 396 6363    :::    2,6 tr
094.316.88.99    :::    6,8 tr    :::    094 335 9494    :::    1,6 tr
0943113456    :::    5,5 tr    :::    0943 366 799    :::    2,8 tr
094.33.11234    :::    2,5 tr    :::    0943 366 766    :::    3,5 tr
0943.27.0123    :::    2,2 tr    :::    094 336 6879    :::    2,6 tr
0943370123    :::    2,2 tr    :::    0943 355 955    :::    2,6 tr
0943666888    :::    68 tr    :::    0943 355 655    :::    2,6 tr
0943666555    :::    26,5 tr    :::    094 33 55 567    :::    2,5 tr
0943.15.15.15    :::    28 tr    :::    0943 833 733    :::    2,5 tr
0943885885    :::    10,5 tr    :::    0943 95 9393    :::    2,8 tr
0943456466    :::    5,5 tr    :::    094 336 3338    :::    2,3 tr
0943311311    :::    7,5 tr    :::    0943 96 96 76    :::    2,8 tr
0943553553    :::    4,8 tr    :::    0943 966 922    :::    2,8 tr
0943186186    :::    23,5tr    :::    0943 95 88 59    :::    2,3 tr
094.33.11110    :::    1,8 tr    :::    0943 955 958    :::    2,3 tr
094.33.11112    :::    3,3 tr    :::    0943 958 988    :::    2,3 tr
094.33.11114    :::    2,6 tr    :::    0943 966 799    :::    2,3 tr
094.33.11115    :::    3,6 tr    :::    094 335 7676    :::    2,3 tr
094.33.11116    :::    3,8 tr    :::    0943 36 26 36    :::    2,8 tr
094.33.11117    :::    2,6 tr    :::    0943 96 94 96    :::    2,3 tr
094.33.11119    :::    3,8 tr    :::    094 335 8558    :::    2,5 tr
094.331.13.13    :::    3,2 tr    :::    0943 363 373    :::    2,3 tr
0943311331    :::    3,2 tr    :::    0943 363 383    :::    2,5 tr
0943.66.88.00    :::    3,6 tr    :::    0943 363 393    :::    2,3 tr
0943.66.88.11    :::    4,2 tr    :::    0943 363 464    :::    2,3 tr
0943.66.88.22    :::    3,6 tr    :::    094 33 55 667    :::    2,6 tr
0943.66.88.33    :::    4 tr    :::    0943 95 7997    :::    2,3 tr
0943.66.88.44    :::    3,6 tr    :::    094 33 65432    :::    2,6 tr
0943.66.88.55    :::    7,5 tr    :::    0943 359 399    :::    2,5 tr
094 345678 1    :::    7,5 tr    :::    094 36 79997    :::    2,6 tr
094 345678 2    :::    7,5 tr    :::    0943 838 979    :::    2,5 tr
094.345678.3    :::    7,5 tr    :::    094 335 7887    :::    2,6 tr
094.345678.4    :::    7,5 tr    :::    0943 544 877    :::    2,6 tr
094.345678.5    :::    8,8 tr    :::    0943 544 677    :::    2,6 tr
094.345678.6    :::    18,8 tr    :::    094 39 59995    :::    2,6 tr
094.345678.7    :::    18,8 tr    :::    0943 363 365    :::    2,3 tr
094 345 6665    :::    4,8 tr    :::    094 353 9996    :::    2,5 tr
094.345.67.67    :::    8,8 tr    :::    0943 54 54 52    :::    2,3 tr
094 345 6669    :::    5,6 tr    :::    094 33 66 993    :::    2,5 tr
094 3456 996    :::    8,8 tr    :::    0943 373 376    :::    2,6 tr
094.345.68.66    :::    7,5 tr    :::    0943 83 83 53    :::    2,5 tr
094.33.11.789    :::    3,5 tr    :::    0943 95 9998    :::    2,3 tr
0943 666665    :::    7,5 tr    :::    094 336 3883    :::    2,5 tr
0943 666 667    :::    15 tr    :::    0943 377 599    :::    2,3 tr
0943 666668    :::    35 tr    :::    0943 365 565    :::    2,3 tr
0943 666 669    :::    16,5 tr    :::    0943 365 465    :::    2,3 tr
0943.66.6996    :::    7,5 tr    :::    0943 365 385    :::    2,5 tr
0943.6666.00    :::    3,5 tr    :::    0943 365 395    :::    2,5 tr
0943.6666.22    :::    3,6 tr    :::    094 336 5995    :::    2,5 tr
0943.6666.33    :::    3,8 tr    :::    094 335 7997    :::    2,5 tr
0943.6666.44    :::    3,3 tr    :::    094 336 3337    :::    2,5 tr
0943.6666.55    :::    6,5 tr    :::    094 336 5559    :::    2,5 tr
0943.66.67.68    :::    25,5 tr    :::    094 336 5665    :::    2,5 tr
094.366.63.63    :::    4,5 tr    :::    094 337 7557    :::    2,3 tr
0943666336    :::    4,3 tr    :::    0943 363 989    :::    2,3 tr
094.33.11.868    :::    4,8 tr    :::    094 33 666 83    :::    1,9 tr
0943.15.15.88    :::    5,8 tr    :::    0943 543 548    :::    2,6 tr
094.31.68886    :::    4,3 tr    :::    0943 365 965    :::    2,5 tr
094.32.66866    :::    4,8 tr    :::    0943 957 759    :::    2,3 tr
0943.66.8998    :::    4,5 tr    :::    0943 960 690    :::    2,3 tr
0943456123    :::    4,3 tr    :::    0943 365 367    :::    2,5 tr
0943456234    :::    3,5 tr    :::    0943 96 96 36    :::    2,8 tr
0943456168    :::    6,8 tr    :::    094 353 9989    :::    2,5 tr
094.345.67.68    :::    15,5 tr    :::    094 335 9993    :::    2,5 tr
0943038868    :::    2,8 tr    :::    0943 84 5959    :::    2,5 tr
0943976668    :::    2,8 tr    :::    094 3366 979    :::    1,8 tr
0943168468    :::    4,8 tr    :::    0943 366 855    :::    1,8 tr
0943168568    :::    5,5 tr    :::    0943 366 877    :::    1,8 tr
0943668468    :::    4,3 tr    :::    0943 366 977    :::    1,8 tr
0943668768    :::    4,5 tr    :::    0943 377 288    :::    1,8 tr
0943668168    :::    5,5 tr    :::    0943 955 779    :::    2,5 tr
0943668699    :::    4,5 tr    :::    0943 955 997    :::    2,5 tr
0943666568    :::    4,8 tr    :::    094 336 5335    :::    2,5 tr
0943266667    :::    2,5 tr    :::    094 336 5775    :::    2,5 tr
094.31.66667    :::    2,5 tr    :::    0943 358 758    :::    2,6 tr
0943.26.62.62    :::    3,8 tr    :::    0943 357 857    :::    2,5 tr
0943.26.62.26    :::    3,8 tr    :::    094 337 3663    :::    1,8 tr
0943.15.1551    :::    3,8 tr    :::    0943 966 788    :::    1,8 tr
094.355.35.35    :::    3,5 tr    :::    094 3968 678    :::    2,6 tr
094.35.35.553    :::    2,8 tr    :::    0943 833 788    :::    2,6 tr
0943.55.33.44    :::    2,5 tr    :::    0943 542 546    :::    2,6 tr
0943.55.33.66    :::    3,5 tr    :::    0943 542 548    :::    2,6 tr
0943.55.33.77    :::    3,3 tr    :::    0943 966 822    :::    2,6 tr
0943553868    :::    4,5 tr    :::    094 337 3223    :::    1,8 tr
0943.55.33.68    :::    3,8 tr    :::    094 335 8228    :::    1,8 tr
094.32.666.99    :::    2,5 tr    :::    0943 96 66 98    :::    2,6 tr
094.32.85.688    :::    1,2 tr    :::    0943 544 755    :::    1,8 tr
094.32.85.686    :::    1,1 tr    :::    0943 544 766    :::    1,8 tr
094.32.80886    :::    1,1 tr    :::    0943 544 655    :::    1,8 tr
0943280668    :::    1,1 tr    :::    094 335 8448    :::    1,8 tr
094.373.00.66    :::    1,8 tr    :::    0943 541 543    :::    1,8 tr
094.373.00.88    :::    1,1 tr    :::    0943 541 544    :::    1,8 tr
0943.27.4000    :::    550    :::    0943 541 545    :::    1,8 tr
0943153000    :::    550    :::    0943 542 547    :::    1,8 tr
094.31.84.000    :::    550    :::    0943 842 846    :::    1,8 tr
094.39.74.000    :::    550    :::    0943 546 547    :::    1,8 tr
094.39.74.111    :::    550    :::    094 33 66 880    :::    1,8 tr
094.30.47.111    :::    550    :::    0943 834 836    :::    1,8 tr
094.39.75.111    :::    680    :::    0943 359 459    :::    2,6 tr
094.38.40.111    :::    650    :::    0943 357 397    :::    2,6 tr
094.30.46.111    :::    650    :::    0943 973 974    :::    2,5 tr
0943205222    :::    500    :::    0943 84 9339    :::    2,6 tr
094.31.53.222    :::    500    :::    0943 845 846    :::    2,2 tr
0943270222    :::    550    :::    0943 846 648    :::    2,2 tr
094.35.09.222    :::    550    :::    0943 857 859    :::    2,2 tr
094.32.67.333    :::    580    :::    0943 857 858    :::    1,9 tr
094.30.47.333    :::    650    :::    0943 857 758    :::    2,5 tr
094.32.07.444    :::    500    :::    0943 847 848    :::    2,6 tr
094.39.70.444    :::    500    :::    0943 84 1970    :::    2,3 tr
094.39.67.444    :::    500    :::    0943 54 1970    :::    1,9 tr
094.39.71.444    :::    500    :::    0943 84 1974    :::    2,3 tr
094.35.09.444    :::    500    :::    0943 97 1974    :::    2,3 tr
094.32.66.444    :::    800    :::    0943 84 1980    :::    2,5 tr
094.38.40444    :::    550    :::    094 33 666 88    :::    14,5 tr
094.331.10.10    :::    550    :::    094 33 555 77    :::    4,8 tr
094.345.60.60    :::    1,2 tr    :::    094 33 555 99    :::    4,8 tr
0943.27.80.80    :::    580    :::    094 33 555 66    :::    4,8 tr
094.353.01.01    :::    650    :::    094 372 5678    :::    2,8 tr
094.327.32.32    :::    680    :::    094 396 4567    :::    2,8 tr
094.304.62.62    :::    450    :::    0943 97 4567    :::    2,8 tr
094.314.92.92    :::    450    :::    0943 84 4567    :::    2,8 tr
094.327.03.03    :::    550    :::    094 397 3456    :::    2,8 tr
094.331.14.14    :::    450    :::    0943 54 3456    :::    2,8 tr
094.314.93.93    :::    450    :::    094 396 3579    :::    2,8 tr
094.345.64.64    :::    1,1 tr    :::    094 336 2345    :::    2,8 tr
0943.66.64.64    :::    950    :::    094 337 2345    :::    2,8 tr
094.327.05.05    :::    500    :::    0943 54 2345    :::    2,8 tr
094.331.15.15    :::    750    :::    094 397 2345    :::    2,8 tr
094.384.15.15    :::    580    :::    0943 84 2345    :::    2,8 tr
0943.55.25.25    :::    1,2 tr    :::    094 396 1234    :::    2,5 tr
094.350.95.95    :::    550    :::    0943 84 1234    :::    2,8 tr
094.314.95.95    :::    550    :::    0943 98 1234    :::    2,5 tr
094.302.46.46    :::    550    :::    0943 85 0123    :::    2,5 tr
094.352.96.96    :::    1,2 tr    :::    0943 84 0123    :::    2,5 tr
094.350.96.96    :::    1,2 tr    :::    0943 97 0123    :::    2,5 tr
094.337.07.07    :::    680    :::    0943 54 0123    :::    2,5 tr
0943.14.97.97    :::    680    :::    094 336 0123    :::    2,8 tr
094.35.008.08    :::    850    :::    0943 54 3579    :::    2,8 tr
094.350.09.09    :::    800    :::    0943 97 3579    :::    2,3 tr
0943.27.09.09    :::    800    :::    0943 85 0246    :::    1,8 tr
094.320.49.49    :::    580    :::    094 396 1357    :::    2,5 tr
094.384.11.00    :::    450    :::    094 397 1357    :::    2,5 tr
094.304.66.00    :::    450    :::    0943 84 1357    :::    2,5 tr
094.345.66.00    :::    1,2 tr    :::    094 336 2999    :::    7,5 tr
094.383.77.00    :::    650    :::    094 337 2999    :::    4,8 tr
0943.56.88.00    :::    680    :::    0943 542 999    :::    4,5 tr
0943.26.88.00    :::    680    :::    0943 845 999    :::    4000000
094.353.00.11    :::    680    :::    0943 841 999    :::    4,5 tr
094.345.66.11    :::    1,5 tr    :::    0943 833 933    :::    3,5 tr
094.383.77.11    :::    680    :::    0943 366 377    :::    3,5 tr
094.383.88.11    :::    950    :::    0943 355 755    :::    3,5 tr
094.352.99.11    :::    550    :::    0943 960 980    :::    3,5 tr
094.384.00.22    :::    550    :::    0943 970 980    :::    3,5 tr
094.304.66.22    :::    550    :::    0943 960 970    :::    3,5 tr
094.314.55.88    :::    1,1 tr    :::    094 335 5995    :::    2,8 tr
094.384.00.33    :::    500    :::    094 383 7997    :::    2,3 tr
094.345.66.33    :::    1,6 tr    :::    0943 96 92 96    :::    2,8 tr
094.345.66.44    :::    950    :::    0943 544 577    :::    2,5 tr
094.346.00.55    :::    600    :::    0943 35 55 75    :::    2,5 tr
094.384.00.55    :::    600    :::    0943 35 55 85    :::    2,5 tr
094.327.00.55    :::    600    :::    0943 35 55 65    :::    2,5 tr
094.353.00.55    :::    750    :::    0943 966 955    :::    2,5 tr
094.345.66.55    :::    1,6 tr    :::    0943 960 966    :::    2,5 tr
094.356.88.55    :::    980    :::    0943 833 988    :::    2,2 tr
0943.14.99.55    :::    600    :::    0943 833 966    :::    2,5 tr
094.327.00.66    :::    650    :::    0943 833 822    :::    2,2 tr
094.384.00.66    :::    650    :::    0943 546 548    :::    2,3 tr
094.33.111.66    :::    1,5 tr    :::    0943 545 548    :::    2,3 tr
094.314.99.66    :::    1,4 tr    :::    0943 545 546    :::    2,3 tr
094.352.99.66    :::    1,4 tr    :::    0943 362 369    :::    2,2 tr
094.326.99.66    :::    1,4 tr    :::    0943 362 366    :::    2,2 tr
094.384.00.77    :::    650    :::    0943 362 363    :::    2,2 tr
094.337.00.77    :::    680    :::    094 33 666 98    :::    2,2 tr
094.353.00.77    :::    680    :::    094 33 66 997    :::    2,8 tr
094.327.33.77    :::    650    :::    094 33 66 995    :::    2,2 tr
0943.14.99.77    :::    650    :::    094 33 65556    :::    2,2 tr
094.347.00.88    :::    750    :::    094 3366676    :::    2,8 tr
094.384.00.88    :::    750    :::    0943 966 998    :::    2,8 tr
094.33.111.99    :::    1,8 tr    :::    094 3833363    :::    2,3 tr
0943.27.22.99    :::    980    :::    094 383 9779    :::    2,3 tr
0943666123    :::    1,5 tr    :::    094 3366339    :::    2,8 tr
094.39.68.234    :::    550    :::    094 336 6776    :::    1,9 tr
094.32.70.345    :::    580    :::    0943 968 869    :::    2,8 tr
0943553345    :::    880    :::    0943 96 77 96    :::    2,8 tr
094.39.68.456    :::    880    :::    0943 372 373    :::    2,3 tr
0943553567    :::    850    :::    0943 367 369    :::    2,8 tr
094.33.11.567    :::    950    :::    0943 844 644    :::    2,5 tr
094.32.70.567    :::    550    :::    0943 966 766    :::    2,8 tr
094.39.70.567    :::    550    :::    0943 966 366    :::    2,8 tr
094.39.72.567    :::    550    :::    0943 96 9779    :::    1,9 tr
094.39.68.567    :::    850    :::    0943 833 633    :::    2,8 tr
094.30.46.567    :::    550    :::    094 383 6776    :::    2,3 tr
094.33.11.678    :::    1,2 tr    :::    0943 360 960    :::    2,3 tr
0943836678    :::    1,1 tr    :::    0943 973 379    :::    2,3 tr
094.32.67.678    :::    850    :::    0943 98 11 89    :::    2,3 tr
094.39.67.678    :::    950    :::    0943 84 84 54    :::    2,3 tr
094.38.36.456    :::    650    :::    0943 373 575    :::    2,3 tr
094.38.35.789    :::    1,1 tr    :::    0943 369 389    :::    2,3 tr
094.39.65.789    :::    1,3 tr    :::    0943 366 367    :::    2,3 tr
0943837789    :::    1,8 tr    :::    0943 96 77 69    :::    2,3 tr
094.33.70.789    :::    1,1 tr    :::    0943 96 6879    :::    1500000
0943550789    :::    1,1 tr    :::    0943 844 988    :::    2,3 tr
0943553789    :::    1,9 tr    :::    0943 84 00 84    :::    2,3 tr
094.32.67.789    :::    980    :::    0943 839 893    :::    2,3 tr
094.35.13.789    :::    950    :::    0943 833 799    :::    2,3 tr
0943666012    :::    750    :::    0943 833 588    :::    2,3 tr
094.32.70.456    :::    650    :::    0943 542 543    :::    2,3 tr
094.38.41.456    :::    650    :::    0943 373 393    :::    2,3 tr
094.39.70.456    :::    680    :::    0943 372 379    :::    2,3 tr
094.33.11.012    :::    550    :::    094 336 6226    :::    1,9 tr
094.33.11.768    :::    950    :::    0943 83 44 83    :::    2,3 tr
094.31.46.468    :::    950    :::    0943 83 44 38    :::    2,3 tr
094.314.67.68    :::    2,2 tr    :::    0943 970 972    :::    2,3 tr
094.35.13.468    :::    800    :::    0943 970 971    :::    2,3 tr
094.32.70.468    :::    800    :::    0943 844 544    :::    2,3 tr
094.38.40.468    :::    850    :::    0943 955 944    :::    2,3 tr
094.38.41.468    :::    850    :::    0943 836 837    :::    2,3 tr
094.345.77.68    :::    1,8 tr    :::    0943 83 77 83    :::    2,3 tr
094.320.58.68    :::    2,2 tr    :::    0943 67 22 67    :::    2,3 tr
0943553168    :::    1,5 tr    :::    0943 548 648    :::    2,3 tr
094.33.11.388    :::    1,8 tr    :::    0943 362 562    :::    2,3 tr
094.33.11.288    :::    1,7 tr    :::    0943 362 462    :::    2,3 tr
094.33.11.588    :::    1,8 tr    :::    0943 360 361    :::    2,3 tr
0943666488    :::    1,8 tr    :::    0943 360 365    :::    2,3 tr
094.33.11.088    :::    1,3 tr    :::    0943 366 299    :::    1,8 tr
094.38.41.088    :::    750    :::    0943 357 457    :::    1,9 tr
0943553688    :::    1,8 tr    :::    094 33555 69    :::    1,8 tr
0943456088    :::    1,8 tr    :::    094 33 737 33    :::    1,8 tr
0943456488    :::    1,9 tr    :::    0943 97 00 97    :::    1500000
094.39.68.188    :::    1,6 tr    :::    0943 963 936    :::    1,8 tr
094.32.78.788    :::    1,1 tr    :::    0943 960 961    :::    1,8 tr
094.32.64.688    :::    1,1 tr    :::    0943 95 5885    :::    1,8 tr
094.33.11.599    :::    950    :::    0943 545 547    :::    1,8 tr
094.33.11.799    :::    950    :::    0943 544 966    :::    1,8 tr
094.33.11.699    :::    1,1 tr    :::    0943 544 955    :::    1,8 tr
094.33.11.899    :::    1,5 tr    :::    0943 544 799    :::    1,8 tr
094.33.11.399    :::    1,2 tr    :::    0943 541 542    :::    1,8 tr
094.39.68.799    :::    1,2 tr    :::    0943 540 545    :::    1,8 tr
0943.15.15.99    :::    1,6 tr    :::    0943 540 541    :::    1,8 tr
0943266099    :::    680    :::    094 383 3773    :::    1,8 tr
0943270770    :::    580    :::    094 336 6446    :::    1,8 tr
0943311221    :::    580    :::    094 336 2662    :::    1,8 tr
0943311001    :::    550    :::    094 336 0660    :::    1,8 tr
0943311441    :::    550    :::    094 335 8388    :::    1,8 tr
0943311771    :::    580    :::    094 33 727 33    :::    1,8 tr
0943264664    :::    580    :::    094 33 656 33    :::    1,8 tr
0943836006    :::    800    :::    094 33 626 33    :::    1,8 tr
0943456446    :::    1,5 tr    :::    0943 84 99 48    :::    1,8 tr
0943.66.6446    :::    1,1 tr    :::    0943 84 8338    :::    1,9 tr
0943.26.6116    :::    650    :::    0943 845 885    :::    1,8 tr
0943.26.6006    :::    600    :::    0943 84 7997    :::    1,8 tr
0943.26.6446    :::    600    :::    0943 85 7997    :::    1,8 tr
0943.26.6776    :::    650    :::    094 39 81118    :::    1,8 tr
0943046116    :::    600    :::    0943 840 048    :::    1,8 tr
0943046226    :::    600    :::    0943 375 395    :::    1,8 tr
0943046336    :::    600    :::    0943 375 385    :::    1,8 tr
0943046446    :::    600    :::    0943 372 376    :::    1,8 tr
0943046556    :::    600    :::    0943 833 922    :::    1500000
0943976996    :::    900    :::    094 336 6006    :::    1,8 tr
0943.66.8448    :::    1,1 tr    :::    094 336 0550    :::    1,8 tr
0943278118    :::    680    :::    094 39 808 39    :::    1,6 tr
0943508228    :::    680    :::    0943 98 0880    :::    1,6 tr
0943278778    :::    680    :::    0943 844 849    :::    1,6 tr
0943278998    :::    1,2 tr    :::    0943 844 847    :::    1,6 tr
0943168998    :::    1,2 tr    :::    0943 84 6116    :::    1,6 tr
0943149779    :::    1,1 tr    :::    0943 84 6336    :::    1,6 tr
0943529229    :::    680    :::    0943 84 5995    :::    1,6 tr
0943269339    :::    750    :::    0943 84 5665    :::    1,6 tr
094.32.69.669    :::    900    :::    0943 846 864    :::    1,6 tr
0943529669    :::    880    :::    094 33 696 55    :::    1,6 tr
0943509669    :::    880    :::    0943 838 238    :::    1,6 tr
0943149669    :::    900    :::    094 336 0770    :::    1,6 tr
0943509889    :::    880    :::    0943 373 363    :::    1,6 tr
0943311411    :::    1,9 tr    :::    094 336 7968    :::    1,6 tr
0943513514    :::    1,2 tr    :::    094 337 3113    :::    1,6 tr
0943668667    :::    1,5 tr    :::    0943 838 797    :::    1,6 tr
0943839398    :::    1,2 tr    :::    094 38 49994    :::    1,6 tr
0943456645    :::    1,2 tr    :::    094 38 50005    :::    1,6 tr
0943666634    :::    1,5 tr    :::    0943 955 800    :::    1,6 tr
0943666643    :::    1,5 tr    :::    094 336 5757    :::    2,3 tr
0943456356    :::    1,1 tr    :::    0943 98 1166    :::    2,3 tr
0943456465    :::    1,1 tr    :::    094 337 5577    :::    1,9 tr
0943456654    :::    1,1 tr    :::    094 336 7722    :::    1,8 tr
0943311949    :::    500    :::    094 38 44455    :::    1,8 tr
0943311950    :::    680    :::    0943 84 6655    :::    1,8 tr
0943311951    :::    700    :::    0943 84 5599    :::    1,9 tr
0943311952    :::    700    :::    0943 84 9922    :::    1,8 tr
0943311953    :::    700    :::    0943 98 1122    :::    1,8 tr
0943311954    :::    700    :::    0943 84 8844    :::    1,8 tr
0943311959    :::    980    :::    0943 84 7766    :::    1,8 tr
0943311961    :::    980    :::    0943 84 9900    :::    1,8 tr
0943311962    :::    980    :::    0943 84 7755    :::    1,8 tr
0943311963    :::    980    :::    094 38 77755    :::    1,8 tr
0943311978    :::    1,5 tr    :::    094 35 44488    :::    2,3 tr
0943311970    :::    1,1 tr    :::    094 336 5533    :::    1,8 tr
0943311985    :::    1,9 tr    :::    094 383 3377    :::    1,8 tr
0943311992    :::    1,6 tr    :::    094 35 44466    :::    1,8 tr
0943311995    :::    1,2 tr    :::    094 35 44455    :::    1,8 tr
0943311996    :::    1,2 tr    :::    0943 84 8855    :::    1,8 tr
094.345.68.78    :::    2,2 tr    :::    094 38 44477    :::    1,8 tr
0943.66.68.78    :::    2,2 tr    :::    0943 84 5533    :::    1,8 tr
0943146686    :::    2,2 tr    :::    0943 85 7755    :::    1,8 tr
094.38.38.7.38    :::    2,2 tr    :::    0943 84 9911    :::    1,8 tr
0943278889    :::    2,2 tr    :::    0943 84 8800    :::    1,8 tr
094.32.66066    :::    2,2 tr    :::    0943 84 7788    :::    1500000
094.39.66266    :::    2,2 tr    :::    0943 84 5577    :::    1,8 tr
094.32.66766    :::    2,2 tr    :::    094 39 66677    :::    2,5 tr
094.33.11.889    :::    2,2 tr    :::    0943 96 9977    :::    2,5 tr
0943456696    :::    2,5 tr    :::    0943 54 5599    :::    2,3 tr
0943456880    :::    2,5 tr    :::    0943 54 5588    :::    2,3 tr
0943456881    :::    2,5 tr    :::    094 383 9977    :::    2,5 tr
0943456882    :::    2,5 tr    :::    094 383 3344    :::    2,3 tr
094.38.38.880    :::    2,5 tr    :::    0943 97 1981    :::    2,8 tr
0943.66.67.69    :::    2,5 tr    :::    0943 84 1981    :::    2,8 tr
0943456389    :::    2,5 tr    :::    0943 97 1982    :::    2,8 tr
0943456489    :::    2,5 tr    :::    0943 54 1982    :::    2,5 tr
094.34.55.866    :::    2,5 tr    :::    094 38 77774    :::    2000000
0943.66.65.64    :::    2,5 tr    :::    094 39 77774    :::    2000000
0943666786    :::    2,2 tr    :::    094 38 77770    :::    2,5 tr
0943666489    :::    2,2 tr    :::    094 38 77771    :::    2,5 tr
0943666089    :::    2,2 tr    :::    094 38 77772    :::    2,5 tr
0943666589    :::    2,2 tr    :::    094 38 77773    :::    2,5 tr
0943456606    :::    2,2 tr    :::    094 38 77775    :::    2,5 tr
0943839997    :::    2,2 tr    :::    094 39 77770    :::    2,5 tr
094.33.11.898    :::    2,2 tr    :::    094 39 77771    :::    2,5 tr
0943666887    :::    2,2 tr    :::    094 39 77772    :::    2,5 tr
094.355.3.5.7.9    :::    2,2 tr    :::    094 39 77773    :::    2,5 tr
0943.26.68.78    :::    2,2 tr    :::    094 38 77776    :::    2,8 tr
0943456887    :::    2,2 tr    :::    094 39 66667    :::    3,5 tr
094.33.11.696    :::    2,2 tr    :::    094 39 66663    :::    2,8 tr
094.38.39.379    :::    2,2 tr    :::    094 39 66660    :::    2,8 tr
0943456808    :::    2,2 tr    :::    094 39 66661    :::    2000000
0943.66.64.65    :::    2 tr    :::    094 38 66660    :::    2,8 tr
094.33.11511    :::    2 tr    :::    094 39 66664    :::    2,8 tr
094.33.11.711    :::    2 tr    :::    094 39 55552    :::    2,3 tr
094.39.68884    :::    2 tr    :::    094 39 55553    :::    2,3 tr
0943456656    :::    2 tr    :::    094 38 55552    :::    2,3 tr
094.304.78.79    :::    2 tr    :::    094 38 55553    :::    2,3 tr
0943666884    :::    2 tr    :::    094 39 55554    :::    2,3 tr
094.33.70007    :::    2 tr    :::    094 38 55550    :::    2,3 tr
094.33.11.779    :::    2 tr    :::    094 38 55551    :::    2,3 tr
094.345.69.70    :::    2 tr    :::    094 38 55554    :::    2,3 tr
094.39.68887    :::    2 tr    :::    094 38 44446    :::    2,5 tr
094.39.68885    :::    2 tr    :::    094 35 44446    :::    2,3 tr
094.39.68881    :::    2 tr    :::    094 38 44445    :::    2,3 tr
094.33.11.589    :::    1,9 tr    :::    094 38 33335    :::    2,2 tr
0943666286    :::    1,9 tr    :::    094 38 33334    :::    2,5 tr
0943666486    :::    1,9 tr    :::    094 38 33337    :::    2,5 tr
094.33.11.586    :::    1,9 tr    :::    094 33 55 777    :::    6,5 tr
0943666797    :::    1,9 tr    :::    094 33 66 777    :::    12,5 tr
0943456166    :::    1,9 tr    :::    094 33 72777    :::    2,8 tr
0943456119    :::    1,9 tr    :::    094 3968 777    :::    2,8 tr
094.345.60.61    :::    1,9 tr    :::    0943 365 777    :::    2,8 tr
0943456884    :::    1,9 tr    :::    0943 845 777    :::    2,3 tr
094.327.38.39    :::    1,8 tr    :::    0943 970 777    :::    2,3 tr
0943456646    :::    1,8 tr    :::    0943 971 777    :::    2,3 tr
0943456616    :::    1,8 tr    :::    0943 974 777    :::    2,3 tr
094.33.11.579    :::    1,8 tr    :::    0943 540 777    :::    2,3 tr
0943456756    :::    1,8 tr    :::    0943 840 777    :::    2,3 tr
0943456856    :::    1,8 tr    :::    0943 846 777    :::    2,3 tr
094.345.64.74    :::    1,8 tr    :::    0943 840 666    :::    2,6 tr
094.33.11611    :::    1,8 tr    :::    0943 841 666    :::    2,2 tr
094.39.69.069    :::    1,8 tr    :::    0943 842 666    :::    2,2 tr
0943456379    :::    1,8 tr    :::    0943 974 666    :::    2000000
094.331.15.16    :::    1,8 tr    :::    0943 957 666    :::    2000000
094.38.39.992    :::    1,8 tr    :::    094 3837 666    :::    2000000
094.38.38.398    :::    1,8 tr    :::    0943 542 666    :::    2,2 tr
094.331.17.18    :::    1,8 tr    :::    0943 964 666    :::    2000000
094.331.18.19    :::    1,8 tr    :::    094 367 2666    :::    2,5 tr
094.345.63.73    :::    1,8 tr    :::    0943 975 666    :::    2000000
094.345.61.71    :::    1,8 tr    :::    0943 970 666    :::    2,8 tr
094.345.62.72    :::    1,8 tr    :::    0943 972 666    :::    2000000
094.345.62.63    :::    1,8 tr    :::    094  337 2555    :::    2,8 tr
0943.66.65.75    :::    1,8 tr    :::    094 383 7555    :::    2,5 tr
0943456112    :::    1,8 tr    :::    0943 857 555    :::    2,3 tr
0943456114    :::    1,8 tr    :::    0943 847 555    :::    2,3 tr
0943456115    :::    1,8 tr    :::    0943 980 555    :::    2,3 tr
0943456117    :::    1,8 tr    :::    094 33 77 444    :::    2000000
0943456707    :::    1,8 tr    :::    094 38 33444    :::    2,3 tr
0943456717    :::    1,8 tr    :::    0943 848 444    :::    2,3 tr
0943456727    :::    1,8 tr    :::    094 33 66 444    :::    2,8 tr
0943456737    :::    1,8 tr    :::    094 35 44333    :::    1,6 tr
094.331.10.80    :::    1,8 tr    :::    094 33 66 333    :::    4,5 tr
0943456775    :::    1,8 tr    :::    094 33 77 333    :::    3,9 tr
0943456663    :::    1,8 tr    :::    094 336 0333    :::    2,3 tr
0943456662    :::    1,8 tr    :::    094 336 2333    :::    2,8 tr
0943456661    :::    1,8 tr    :::    094 33 66 222    :::    3,5 tr
0943456664    :::    1,8 tr    :::    0943 966 222    :::    1,8 tr
0943456660    :::    1,8 tr    :::    094 39 66111    :::    2,8 tr
094.33.11101    :::    1,8 tr    :::    094 39 66000    :::    2,8 tr
094.33.11121    :::    1,8 tr    :::    0943 858 000    :::    2,5 tr
094.33.11161    :::    1,8 tr    :::    094 336 9000    :::    2,5 tr
094.33.11911    :::    1,8 tr    :::    094 335 8000    :::    2,5 tr
094.345.68.55    :::    1,8 tr    :::    0943 844 866    :::    2,8 tr
0943456680    :::    1,6 tr    :::    0943 84 85 85    :::    2,8 tr
0943.66.64.74    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 88    :::    2,8 tr
0943.66.60.61    :::    1,6 tr    :::    094 39 666 39    :::    3,5 tr
0943.66.63.64    :::    1,6 tr    :::    0943 96 93 93    :::    3,5 tr
094.34567.22    :::    1,6 tr    :::    0943 96 95 95    :::    2,6 tr
094.34567.44    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 89    :::    2,8 tr
0943456811    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 85    :::    2,8 tr
0943456822    :::    1,6 tr    :::    0943 84 83 83    :::    2,8 tr
0943456833    :::    1,6 tr    :::    0943 84 94 94    :::    2,8 tr
0943456844    :::    1,6 tr    :::    0943 83 83 73    :::    2,8 tr
094.331.14.15    :::    1,6 tr    :::    0943 84 86 89    :::    2,8 tr
094.33.11.011    :::    1,6 tr    :::    0943 84 87 87    :::    2,8 tr
094.33.11.885    :::    1,6 tr    :::    0943 844 855    :::    2,8 tr
0943456484    :::    1,6 tr    :::    094 336 9998    :::    2500000
0943456181    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 94    :::    2,8 tr
0943456684    :::    1,6 tr    :::    0943 844 877    :::    2,8 tr
0943456683    :::    1,6 tr    :::    0943 84 82 82    :::    2,8 tr
094.34567.48    :::    1,6 tr    :::    0943 84 81 81    :::    2,8 tr
0943.45.67.45    :::    1,6 tr    :::    0943 84 88 84    :::    2,8 tr
0943.45.68.45    :::    1,6 tr    :::    0943 84 85 87    :::    2,8 tr
094.33.11.282    :::    1,6 tr    :::    0943 84 84 87    :::    2,8 tr
094.32.66.189    :::    1,6 tr    :::    0943 84 83 82    :::    2,8 tr
094.32.66.489    :::    1,6 tr    :::    0943 54 57 57    :::    2,5 tr
094.331.12.13    :::    1,6 tr    :::    094 3355665    :::    2,5 tr
0943456056    :::    1,6 tr    :::    0943 980 890    :::    2,5 tr
094.331.15.25    :::    1,6 tr    :::    0943 840 850    :::    2,5 tr
094.33.11.448    :::    1,6 tr    :::    0943 84 87 88    :::    2,8 tr
0943.66.62.69    :::    1,6 tr    :::    0943 83 86 87    :::    2,8 tr
094.33.11.533    :::    1,6 tr    :::    0943 84 86 87    :::    2,8 tr
0943666050    :::    1,6 tr    :::    0943 833 533    :::    2,8 tr
0943666040    :::    1,6 tr    :::    0943 96 96 92    :::    3,5 tr
0943666030    :::    1,6 tr    :::    0943 966 933    :::    2,8 tr
0943666020    :::    1,6 tr    :::    0943 96 96 90    :::    3,5 tr
0943666010    :::    1,6 tr    :::    0943 966 399    :::    2,2 tr
0943666282    :::    1,6 tr    :::    0943 96 96 94    :::    2,5 tr
094.32.66676    :::    1,6 tr    :::    094 39 555 39    :::    2,8 tr
0943.66.61.69    :::    1,6 tr    :::    0943 359 539    :::    2,5 tr
0943666494    :::    1,6 tr    :::    094 335 9998    :::    2,8 tr
0943456404    :::    1,6 tr    :::    0943 357 359    :::    2,2 tr
0943456414    :::    1,6 tr    :::    0943 977 677    :::    2,8 tr
0943456202    :::    1,6 tr    :::    0943 877 677    :::    2,8 tr
0943456353    :::    1,6 tr    :::    0943 866 566    :::    1,9 tr
0943456343    :::    1,6 tr    :::    0943 83 73 63    :::    2,8 tr
094.33.11.565    :::    1,6 tr    :::    0943 833 800    :::    2,8 tr
0943.66.6785    :::    1,6 tr    :::    0943 838 969    :::    1,8 tr
0943666121    :::    1,6 tr    :::    0943 355 966    :::    2,5 tr
0943666151    :::    1,6 tr    :::    094 3355579    :::    2,8 tr
0943666141    :::    1,6 tr    :::    0943 839 938    :::    2,8 tr
094.33.11.884    :::    1,5 tr    :::    0943 84 6879    :::    2,5 tr
094.33.11.767    :::    1,5 tr    :::    0943 844 744    :::    2,5 tr
094.33.11.505    :::    1,5 tr    :::    094 38 777 38    :::    2,8 tr
094.33.11.545    :::    1,5 tr    :::    094 38 555 38    :::    2,8 tr
094.33.11.535    :::    1,5 tr    :::    0943 377 339    :::    2,8 tr
094.33.11.595    :::    1,5 tr    :::    094 33 62226    :::    2,5 tr
094.33.11.393    :::    1,5 tr    :::    094 336 9229    :::    2,5 tr
094.33.11.484    :::    1,5 tr    :::    0943 96 95 94    :::    2,5 tr
094.32.66.838    :::    1,5 tr    :::    0943 546 456    :::    2,5 tr
094.32.66.848    :::    1,5 tr    :::    0943 84 80 84    :::    2,3 tr
094.32.66.858    :::    1,5 tr    :::    0943 84 89 84    :::    2,3 tr
0943.15.15.35    :::    1,5 tr    :::    0943 966 566    :::    2,8 tr
0943456242    :::    1,5 tr    :::    0943 963 693    :::    2,5 tr
094.33.11.466    :::    1,5 tr    :::    094 383 5885    :::    2000000
094.331.16.17    :::    1,5 tr    :::    0943 544 533    :::    2,3 tr
094.33.11.665    :::    1,5 tr    :::    094 335 7557    :::    2,8 tr
0943666985    :::    1,5 tr    :::    0943 355 977    :::    2,5 tr
0943666982    :::    1,5 tr    :::    0943 833 599    :::    2,5 tr
0943456482    :::    1,5 tr    :::    0943 54 54 53    :::    2,5 tr
094.33.11.060    :::    1,5 tr    :::    094 336 7557    :::    2,3 tr
094.34.566.34    :::    1,5 tr    :::    0943 836 863    :::    2,3 tr
094.34.568.34    :::    1,5 tr    :::    0943 845 848    :::    2,3 tr
0943.66.64.67    :::    1,5 tr    :::    0943 84 54 84    :::    2,3 tr
0943.66.68.62    :::    1,5 tr    :::    0943 848 949    :::    2,3 tr
094.33.11.464    :::    1,5 tr    :::    0943 977 678    :::    2,3 tr
094.345.68.67    :::    1,5 tr    :::    094 38 444 38    :::    2,3 tr
094.366.64.63    :::    1,5 tr    :::    0943 37 37 88    :::    1,8 tr
094.33.111.87    :::    1,5 tr    :::    0943 833 558    :::    1,8 tr
094.345.64.63    :::    1,5 tr    :::    0943 544 522    :::    2,5 tr
094.345.64.67    :::    1,5 tr    :::    094 336 4664    :::    1,8 tr
0943456224    :::    1,5 tr    :::    0943 834 844    :::    2,3 tr
094.36663.85    :::    1,5 tr    :::    0943 833 677    :::    2,3 tr
0943.26.65.26    :::    1,5 tr    :::    0943 84 74 84    :::    1,8 tr
0943.26.67.26    :::    1,5 tr    :::    0943 97 00 79    :::    1,8 tr
094.331.15.31    :::    1,5 tr    :::    0943 848 969    :::    1,8 tr
094.33.11.454    :::    1,5 tr    :::    0943 848 878    :::    1,8 tr
094.36663.60    :::    1,5 tr    :::    094 38 57775    :::    1,8 tr
094.36663.81    :::    1,5 tr    :::    0943 849 949    :::    1,8 tr
094.36663.67    :::    1,5 tr    :::    0943 846 946    :::    1,8 tr
0943456220    :::    1,4 tr    :::    0943 833 722    :::    1,8 tr
094.366.62.65    :::    1,4 tr    :::    0943 966 444    :::    2,3 tr
0943.66.67.64    :::    1,4 tr    :::    0943 977 699    :::    1,8 tr
0943456607    :::    1,4 tr    :::    0943 966 599    :::    1,8 tr
094.345.68.65    :::    1,4 tr    :::    094 39 66633    :::    2,3 tr
094.345.68.62    :::    1,4 tr    :::    094 39 66655    :::    2,3 tr
094.36663.65    :::    1,4 tr    :::    094 38 66655    :::    2,3 tr
0943456280    :::    1,4 tr    :::    094 38 66633    :::    2,3 tr
0943.66.67.60    :::    1,4 tr    :::    0943 844 846    :::    1,8 tr
0943.15.15.44    :::    1,4 tr    :::    0943 848 979    :::    1,8 tr
0943.66.64.60    :::    1,4 tr    :::    0943 85 00 58    :::    1500000
0943.66.64.61    :::    1,4 tr    :::    0943 548 948    :::    1,8 tr
0943456419    :::    1,4 tr    :::    0943 357 957    :::    1,8 tr
0943456285    :::    1,4 tr    :::    0943 546 846    :::    1,8 tr
0943456211    :::    1,4 tr    :::    094 33 656 99    :::    1,8 tr
0943456283    :::    1,4 tr    :::    0943 365 865    :::    1,8 tr
094.31.515.31    :::    1,4 tr    :::    0943 37 27 17    :::    1,8 tr
094.366.68.63    :::    1,4 tr    :::    0943 970 979    :::    1,8 tr
094.345.62.61    :::    1,4 tr    :::    094 337 5533    :::    1,8 tr
0943.66.65.62    :::    1,4 tr    :::    0943 544 988    :::    1,8 tr
0943456218    :::    1,4 tr    :::    0943 833 977    :::    1,8 tr
0943456221    :::    1,4 tr    :::    0943 842 824    :::    1,8 tr
094.345.69.65    :::    1,4 tr    :::    0943 972 978    :::    1,8 tr
094.345.69.67    :::    1,4 tr    :::    0943 546 549    :::    1,8 tr
0943151553    :::    1,4 tr    :::    0943 84 5445    :::    1,8 tr
094.345.68.61    :::    1,4 tr    :::    094 38 46664    :::    1,8 tr
094.345.68.03    :::    1,2 tr    :::    094 38 55533    :::    1,8 tr
094.345.68.10    :::    1,2 tr    :::    094 38 77722    :::    1,8 tr
094.345.69.61    :::    1,2 tr    :::    094 38 77700    :::    1,8 tr
094.345.69.62    :::    1,2 tr    :::    0943 84 8833    :::    1,6 tr
0943456627    :::    1,2 tr    :::    094 39 66644    :::    1,6 tr
094.345.68.07    :::    1,2 tr    :::    0943777008    :::    1,2 tr
094.345.68.14    :::    1,2 tr    :::    0943777011    :::    1,2 tr
094.345.68.05    :::    1,2 tr    :::    0943777013    :::    1,2 tr
094.345.68.15    :::    1,2 tr    :::    0943777014    :::    1,2 tr
094.345.68.01    :::    1,2 tr    :::    0943777015    :::    1,2 tr
094.345.68.57    :::    1,2 tr    :::    0943777016    :::    1,2 tr
094.345.68.47    :::    1,2 tr    :::    0943777018    :::    1,2 tr
094.345.68.37    :::    1,2 tr    :::    0943777019    :::    1,2 tr
094.345.68.27    :::    1,2 tr    :::    0943777021    :::    1,2 tr
0943.28.38.48    :::    4,5 tr    :::    0943777023    :::    1,2 tr
0943.28.38.28    :::    2,8 tr    :::    0943777024    :::    1,2 tr
0943.89.39.79    :::    3,5 tr    :::    0943777025    :::    1,2 tr
0943.28.28.48    :::    2,5 tr    :::    0943777026    :::    1,2 tr
094.388.9449    :::    1,2 tr    :::    0943777027    :::    1,2 tr
0943.00.55.11    :::    1,5 tr    :::    0943777028    :::    1,2 tr
0943.00.55.33    :::    1,5 tr    :::    0943777029    :::    1,2 tr
094.388.9444    :::    1,2 tr    :::    0943777031    :::    1,2 tr
0943.90.1122    :::    1 tr    :::    0943777032    :::    1,2 tr
094.337.9191    :::    800    :::    0943777033    :::    1,2 tr
094.338.9797    :::    1,2 tr    :::    0943777034    :::    1,2 tr
094.388.9811    :::    1,2 tr    :::    0943777035    :::    1,2 tr
094.388.9455    :::    900    :::    0943777036    :::    1,2 tr
094.338.7070    :::    1,2 tr    :::    0943777037    :::    1,2 tr
0943.90.1118    :::    1,2 tr    :::    0943777038    :::    1,2 tr
0943.8898.79    :::    1, 5 tr    :::    0943777039    :::    1,2 tr
0943.8898.22    :::    900    :::    0943777041    :::    1,2 tr
0943.88.98.18    :::    1,2 tr    :::    0943777042    :::    1,2 tr
0943.90.1112    :::    750    :::    0943777043    :::    1,2 tr
0943.90.1116    :::    900    :::    0943777044    :::    1,2 tr
094.337.9293    :::    900    :::    0943777045    :::    1,2 tr
094.338.9798    :::    1,2 tr    :::    0943777046    :::    1,2 tr
094.337.9192    :::    900    :::    0943777048    :::    1,2 tr
094 397 3897    :::    990    :::    0943777049    :::    1,2 tr
0943 969685    :::    1,2 tr    :::    0943777051    :::    1,2 tr
0943 971797    :::    1,2 tr    :::    0943777052    :::    1,2 tr
094 313 2006    :::    1,2 tr    :::    0943777053    :::    1,2 tr
094 313 2007    :::    1,2 tr    :::    0943777054    :::    1,2 tr
09438 34599    :::    1,2 tr    :::    0943777056    :::    1,2 tr
0943 122005    :::    1,2 tr    :::    0943777057    :::    1,2 tr
0943 12 2006    :::    1,2 tr    :::    0943777058    :::    1,2 tr
0943 12 2001    :::    1,2 tr    :::    0943777059    :::    1,2 tr
0943 973697    :::    850    :::    0943777061    :::    1,2 tr
0943 973669    :::    850    :::    0943777062    :::    1,2 tr
0943 499778    :::    800    :::    0943777063    :::    1,2 tr
0943 112339    :::    1,2 tr    :::    0943777064    :::    1,2 tr
0943 112269    :::    1,2 tr    :::    0943777065    :::    1,2 tr
0943 112566    :::    1,2 tr    :::    0943777066    :::    1,2 tr
0943 112338    :::    1,2 tr    :::    0943777067    :::    1,2 tr
0943 112355    :::    1,2 tr    :::    0943777069    :::    1,2 tr
0943 69 2005    :::    850    :::    0943777073    :::    1,2 tr
0943 69 2004    :::    850    :::    0943777074    :::    1,2 tr
0943 69 2001    :::    850    :::    0943777075    :::    1,2 tr
0943 69 2006    :::    850    :::    0943777076    :::    1,2 tr
094 313 2002    :::    850    :::    0943777081    :::    1,2 tr
094 313 2003    :::    850    :::    0943777082    :::    1,2 tr
094 313 2004    :::    850    :::    0943777083    :::    1,2 tr
094 313 2005    :::    850    :::    0943777084    :::    1,2 tr
0943 112366    :::    990    :::    0943777086    :::    1,2 tr
0943 112669    :::    990    :::    0943777089    :::    1,2 tr
094 3494 966    :::    900    :::    0943777091    :::    1,2 tr
0943 12 2003    :::    1,2 tr    :::    0943777092    :::    1,2 tr
0943 132383    :::    1,2 tr    :::    0943777093    :::    1,2 tr
0943 132373    :::    1,2 tr    :::    0943777095    :::    1,2 tr
0943 132363    :::    1,2 tr    :::    0943777096    :::    1,2 tr
0943 499 456    :::    1,2 tr    :::    0943777097    :::    1,2 tr
0943 609060    :::    1,2 tr    :::    0943777098    :::    1,2 tr
0943 720272    :::    950    :::    0943777100    :::    1,3 tr
094 313 2992    :::    1,2 tr    :::    0943777102    :::    1,2 tr
0943 8487 68    :::    900    :::    0943777103    :::    1,2 tr
0943 69 76 69    :::    990    :::    0943777104    :::    1,2 tr
0943 95 67 95    :::    990    :::    0943777105    :::    1,2 tr
0943 95 77 95    :::    990    :::    0943777106    :::    1,2 tr
0943 499558    :::    990    :::    0943777109    :::    1,2 tr
094 311 2868    :::    990    :::    0943777116    :::    1,2 tr
0943 112611    :::    900    :::    0943777118    :::    1,2 tr
0943 112588    :::    900    :::    0943777119    :::    1,2 tr
0943 112911    :::    900    :::    0943777120    :::    1,2 tr
0943 112227    :::    900    :::    0943777121    :::    1,3 tr
0943 112778    :::    900    :::    0943777122    :::    1,2 tr
0943 499 579    :::    1,2 tr    :::    0943777124    :::    1,2 tr
0943 499 567    :::    1,2 tr    :::    0943777125    :::    1,2 tr
0943 499 246    :::    1,2 tr    :::    0943777126    :::    1,2 tr
094349 3003    :::    1,2 tr    :::    0943777128    :::    1,3 tr
09438 345 88    :::    1,2 tr    :::    0943777129    :::    1,2 tr
0943 69  2456    :::    900    :::    0943777130    :::    1,2 tr
0943 692 695    :::    900    :::    0943777132    :::    1,2 tr
0943 112456    :::    1,2 tr    :::    0943777134    :::    1,2 tr
0943 132 135    :::    1,2 tr    :::    0943777136    :::    1,3 tr
0943 132332    :::    1,2 tr    :::    0943777137    :::    1,2 tr
0943 132 136    :::    1,2 tr    :::    0943777138    :::    1,2 tr
0943 132 138    :::    1,2 tr    :::    0943777139    :::    1,3 tr
0943 132 139    :::    1,2 tr    :::    0943777140    :::    1,2 tr
0943 30.97.97    :::        :::    0943777141    :::    1,2 tr
0943 11.92.92    :::        :::    0943777143    :::    1,2 tr
0943 11.93.99    :::        :::    0943777144    :::    1,2 tr
0943 11.88.44    :::        :::    0943777145    :::    1,2 tr
0943 11.99.44    :::        :::    0943777146    :::    1,2 tr
0943 11.99.49    :::        :::    0943777148    :::    1,2 tr
094.323.8889    :::    1,9 tr    :::    0943777149    :::    1,2 tr
0943 11.96.99    :::        :::    0943777150    :::    1,2 tr
0943 15.1966    :::        :::    0943777151    :::    1,2 tr
0943 15.1970    :::        :::    0943777152    :::    1,2 tr
0943 30.85.85    :::        :::    0943777153    :::    1,2 tr
094 330.8884    :::        :::    0943777156    :::    1,2 tr
0943 88.81.80    :::        :::    0943777157    :::    1,2 tr
0943 88.82.81    :::        :::    0943777158    :::    1,3 tr
0943 88.82.87    :::        :::    0943777160    :::    1,2 tr
0943 88.83.81    :::        :::    0943777161    :::    1,3 tr
0943 88.83.82    :::        :::    0943777162    :::    1,2 tr
0943 88.84.80    :::        :::    0943777163    :::    1,2 tr
0943 88.84.81    :::        :::    0943777164    :::    1,2 tr
0943 88.84.83    :::        :::    0943777165    :::    1,2 tr
0943 88.84.85    :::        :::    0943777166    :::    1,2 tr
0943 88.85.81    :::        :::    0943777167    :::    1,2 tr
0943 88.85.84    :::        :::    0943777169    :::    1,3 tr
0943 88.86.80    :::        :::    0943777180    :::    1,2 tr
0943 88.87.81    :::        :::    0943777181    :::    1,3 tr
0943 88.87.82    :::        :::    0943777183    :::    1,2 tr
0943 88.89.84    :::        :::    0943777184    :::    1,2 tr
0943 88.89.85    :::        :::    0943777185    :::    1,2 tr
0943.31.38.38    :::    1,9 tr    :::    0943777187    :::    1,2 tr
094.323.3399    :::    1,5 tr    :::    0943777189    :::    1,3 tr
094.323.5959    :::    2,5 tr    :::    0943777190    :::    1,2 tr
094.323.5858    :::    2,5 tr    :::    0943777191    :::    1,3 tr
094.323.3636    :::    1,5 tr    :::    0943777192    :::    1,2 tr
0943 8888.13    :::        :::    0943777193    :::    1,2 tr
0943 8888.14    :::        :::    0943777195    :::    1,2 tr
0943 8888.17    :::        :::    0943777196    :::    1,2 tr
0943 8888.40    :::        :::    0943777197    :::    1,2 tr
0943 8888.41    :::        :::    0943777198    :::    1,3 tr
0943 8888.42    :::        :::    0943777200    :::    1,3 tr
094.323.8999    :::    3,5 tr    :::    0943777201    :::    1,2 tr
0943 11.8088    :::        :::    0943777202    :::    1,2 tr
0943 11.8788    :::        :::    0943777203    :::    1,2 tr
0943 11.8988    :::        :::    0943777204    :::    1,2 tr
0943 88.80.82    :::        :::    0943777205    :::    1,2 tr
0943 88.80.83    :::        :::    0943777206    :::    1,2 tr
0943 88.80.84    :::        :::    0943777208    :::    1,2 tr
0943 88.80.85    :::        :::    0943777209    :::    1,2 tr
0943 88.80.87    :::        :::    0943777210    :::    1,2 tr
0943 88.81.85    :::        :::    0943777213    :::    1,2 tr
0943 88.82.83    :::        :::    0943777214    :::    1,2 tr
0943 88.82.84    :::        :::    0943777215    :::    1,2 tr
0943 88.82.85    :::        :::    0943777216    :::    1,2 tr
0943 88.83.84    :::        :::    0943777217    :::    1,2 tr
0943 88.83.85    :::        :::    0943777218    :::    1,2 tr
0943 88.83.87    :::        :::    0943777219    :::    1,2 tr
0943 88.85.87    :::        :::    0943777221    :::    1,2 tr
0943 88.86.84    :::        :::    0943777223    :::    1,2 tr
0943 88.86.85    :::        :::    0943777224    :::    1,3 tr
0943 88.86.87    :::        :::    0943777226    :::    1,3 tr
0943 8888.06    :::        :::    0943777228    :::    1,2 tr
0943 8888.60    :::        :::    0943777230    :::    1,2 tr
0943 88.89.87    :::        :::    0943777231    :::    1,2 tr
0943 11.88.08    :::        :::    0943777232    :::    1,3 tr
0943 11.88.28    :::        :::    0943777235    :::    1,3 tr
0943 11.88.38    :::        :::    0943777236    :::    1,3 tr
0943 11.88.48    :::        :::    0943777237    :::    1,2 tr
0943 11.88.58    :::        :::    0943777238    :::    1,3 tr
0943 11.88.78    :::        :::    0943777240    :::    1,2 tr
0943 11.99.29    :::        :::    0943777241    :::    1,2 tr
0943 11.99.39    :::        :::    0943777244    :::    1,3 tr
0943 11.99.59    :::        :::    0943777245    :::    1,2 tr
0943 11.99.79    :::        :::    0943777247    :::    1,3 tr
0943 15.19.15    :::        :::    0943777248    :::    1,3 tr
094 323.55.99    :::        :::    0943777249    :::    1,2 tr
0943 88.80.81    :::        :::    0943777250    :::    1,2 tr
0943 888086    :::        :::    0943777251    :::    1,2 tr
0943 888089    :::        :::    0943777253    :::    1,2 tr
0943 888181    :::        :::    0943777254    :::    1,2 tr
0943 88.84.48    :::        :::    0943777255    :::    1,2 tr
0943 88.84.86    :::        :::    0943777256    :::    1,3 tr
0943 88.84.89    :::        :::    0943777257    :::    1,2 tr
0943 88.8778    :::        :::    0943777260    :::    1,2 tr
0943 88.87.86    :::        :::    0943777261    :::    1,2 tr
0943 88.8787    :::        :::    0943777262    :::    1,3 tr
0943 8888.02    :::        :::    0943777263    :::    1,2 tr
0943 8888.03    :::        :::    0943777264    :::    1,2 tr
0943 8888.05    :::        :::    0943777265    :::    1,2 tr
0943 8888.21    :::        :::    0943777267    :::    1,2 tr
0943 8888.30    :::        :::    0943777269    :::    1,3 tr
0943 8888.31    :::        :::    0943777280    :::    1,2 tr
0943 8888.32    :::        :::    0943777281    :::    1,2 tr
0943 8888.50    :::        :::    0943777282    :::    1,3 tr
0943 8888.51    :::        :::    0943777283    :::    1,2 tr
0943 8888.54    :::        :::    0943777284    :::    1,2 tr
0943 8888.57    :::        :::    0943777285    :::    1,2 tr
0943 8888.70    :::        :::    0943777286    :::    1,2 tr
0943 8888.75    :::        :::    0943777287    :::    1,2 tr
0943 8888.91    :::        :::    0943777289    :::    1,3 tr
0943 86.96.96    :::        :::    0943777290    :::    1,2 tr
0943 888186    :::        :::    0943777291    :::    1,2 tr
0943 888286    :::        :::    0943777293    :::    1,2 tr
0943 88.89.68    :::        :::    0943777294    :::    1,2 tr
0943 888986    :::        :::    0943777295    :::    1,2 tr
0943 888289    :::        :::    0943777296    :::    1,2 tr
0943 11.88.18    :::        :::    0943777297    :::    1,2 tr
0943 888389    :::        :::    0943777298    :::    1,2 tr
0943 888586    :::        :::    0943777356    :::    1,2 tr
0943 888589    :::        :::    0943777358    :::    1,2 tr
0943 11.8889    :::        :::    0943777359    :::    1,2 tr
0943 888689    :::        :::    0943777360    :::    1,2 tr
0943 11.89.89    :::        :::    0943777361    :::    1,2 tr
0943 888488    :::        :::    0943777362    :::    1,2 tr
0943 888848    :::        :::    0943777364    :::    1,2 tr
0943 888828    :::        :::    0943777381    :::    1,2 tr
0943 888878    :::        :::    0943777382    :::    1,2 tr
0943 888884    :::        :::    0943777384    :::    1,2 tr
0943 888880    :::        :::    0943777385    :::    1,2 tr
0943 888885    :::        :::    0943777387    :::    1,2 tr
0943 888887    :::        :::    0943777390    :::    1,2 tr
0943 69.6688    :::        :::    0943777391    :::    1,2 tr
0943.33.35.37    :::    3 tr    :::    0943777392    :::    1,2 tr
0943.33.36.39    :::    3 tr    :::    0943777394    :::    1,2 tr
0943.33.43.53    :::    3 tr    :::    0943777396    :::    1,2 tr
0943.18.38.58    :::    3 tr    :::    0943777400    :::    1,3 tr
0943.19.39.69    :::    3 tr    :::    0943777401    :::    1,2 tr
0943.17.7788    :::    3 tr    :::    0943777402    :::    1,2 tr
0943.27.7788    :::    3 tr    :::    0943777406    :::    1,2 tr
0943.33.53.73    :::    2,8 tr    :::    0943777407    :::    1,2 tr
094.38.38.389    :::    2,8 tr    :::    0943777410    :::    1,2 tr
0943.17.5678    :::    2,8 tr    :::    0943777412    :::    1,2 tr
0943.18.58.68    :::    2,8 tr    :::    0943777413    :::    1,2 tr
094.357.4567    :::    2,8 tr    :::    0943777415    :::    1,2 tr
0943.76.7799    :::    2,8 tr    :::    0943777416    :::    1,2 tr
0943.19.3399    :::    2,8 tr    :::    0943777417    :::    1,2 tr
0943.16.7799    :::    2,8 tr    :::    0943777418    :::    1,2 tr
0943.76.5678    :::    2,8 tr    :::    0943777419    :::    1,2 tr
0943.19.5678    :::    2,8 tr    :::    0943777420    :::    1,2 tr
0943.82.5678    :::    2,8 tr    :::    0943777421    :::    1,2 tr
094.333.9696    :::    2,6 tr    :::    0943777422    :::    1,2 tr
094.375.3579    :::    2,6 tr    :::    0943777423    :::    1,2 tr
094.333.6989    :::    2,6 tr    :::    0943777425    :::    1,2 tr
094.333.6979    :::    2,6 tr    :::    0943777426    :::    1,2 tr
0943.19.8866    :::    2,6 tr    :::    0943777427    :::    1,2 tr
0943.17.8989    :::    2,6 tr    :::    0943777429    :::    1,2 tr
0943.76.8899    :::    2,6 tr    :::    0943777431    :::    1,2 tr
0943.76.8866    :::    2,6 tr    :::    0943777432    :::    1,2 tr
0943.81.7799    :::    2,6 tr    :::    0943777435    :::    1,2 tr
0943.19.5959    :::    2,6 tr    :::    0943777436    :::    1,2 tr
0943.76.76.79    :::    2,6 tr    :::    0943777445    :::    1,5 tr
0943.1.77778    :::    2,6 tr    :::    0943777446    :::    1,3 tr
0943.11.66.44    :::    2,6 tr    :::    0943777448    :::    1,3 tr
0943.11.66.00    :::    2,6 tr    :::    0943777449    :::    1,3 tr
0943.11.66.22    :::    2,6 tr    :::    0943777450    :::    1,2 tr
0943.11.66.55    :::    2,6 tr    :::    0943777451    :::    1,2 tr
0943.11.66.33    :::    2,6 tr    :::    0943777452    :::    1,2 tr
0943.53.2345    :::    2,6 tr    :::    0943777453    :::    1,2 tr
0943.16.7878    :::    2,6 tr    :::    0943777455    :::    1,2 tr
0943.16.7788    :::    2,6 tr    :::    0943777457    :::    1,2 tr
0943.76.76.77    :::    2,6 tr    :::    0943777458    :::    1,2 tr
0943.76.3456    :::    2,5 tr    :::    0943777460    :::    1,2 tr
0943.76.3939    :::    2,5 tr    :::    0943777461    :::    1,2 tr
094.33333.95    :::    2,5 tr    :::    0943777462    :::    1,2 tr
094.33333.67    :::    2,5 tr    :::    0943777463    :::    1,2 tr
094.33333.91    :::    2,5 tr    :::    0943777465    :::    1,2 tr
0943.33.88.77    :::    2,5 tr    :::    0943777466    :::    1,2 tr
0943.33.66.22    :::    2,5 tr    :::    0943777467    :::    1,2 tr
0943.19.7788    :::    2,5 tr    :::    0943777469    :::    1,3 tr
0943.76.7788    :::    2,5 tr    :::    0943777478    :::    1,3 tr
0943.19.6699    :::    2,5 tr    :::    0943777480    :::    1,2 tr
0943.17.8866    :::    2,5 tr    :::    0943777481    :::    1,2 tr
0943.76.8989    :::    2,5 tr    :::    0943777482    :::    1,2 tr
0943.17.7878    :::    2,5 tr    :::    0943777483    :::    1,2 tr
0943.33.88.44    :::    2,5 tr    :::    0943777485    :::    1,2 tr
0943.18.58.58    :::    2,5 tr    :::    0943777486    :::    1,2 tr
0943.18.38.38    :::    2,5 tr    :::    0943777487    :::    1,2 tr
0943.18.3979    :::    2,5 tr    :::    0943777490    :::    1,2 tr
0943.18.3456    :::    2,5 tr    :::    0943777491    :::    1,2 tr
0943.33.66.00    :::    2,5 tr    :::    0943777492    :::    1,2 tr
0943.33.66.11    :::    2,5 tr    :::    0943777493    :::    1,2 tr
0943.33.88.22    :::    2,5 tr    :::    0943777495    :::    1,2 tr
0943.17.6969    :::    2,5 tr    :::    0943777497    :::    1,2 tr
0943.17.8899    :::    2,5 tr    :::    0943777498    :::    1,2 tr
0943.17.6699    :::    2,5 tr    :::    0943777500    :::    1,6 tr
0943.83.88.83    :::    4,5 tr    :::    0943777502    :::    1,2 tr
0943.1.99988    :::    2,5 tr    :::    0943777503    :::    1,2 tr
0943.82.7878    :::    2,5 tr    :::    0943777504    :::    1,2 tr
0943.82.7788    :::    2,5 tr    :::    0943777505    :::    1,3 tr
0943.81.7788    :::    2,5 tr    :::    0943777506    :::    1,2 tr
0943.81.7878    :::    2,5 tr    :::    0943777508    :::    1,2 tr
094.33333.41    :::    2,5 tr    :::    0943777509    :::    1,2 tr
0943.74.3456    :::    2,5 tr    :::    0943777510    :::    1,2 tr
094.33333.97    :::    2,5 tr    :::    0943777511    :::    1,3 tr
094.33333.40    :::    2,5 tr    :::    0943777513    :::    1,2 tr
094.33333.42    :::    2,5 tr    :::    0943777514    :::    1,2 tr
094.33333.47    :::    2,5 tr    :::    0943777516    :::    1,2 tr
0943.17.3456    :::    2,5 tr    :::    0943777519    :::    1,2 tr
094.38.38.38.6    :::    2,5 tr    :::    0943777521    :::    1,2 tr
0943.28.5858    :::    2,5 tr    :::    0943777522    :::    1,2 tr
0943.19.3456    :::    2,5 tr    :::    0943777523    :::    1,2 tr
0943.33.44.22    :::    2,5 tr    :::    0943777524    :::    1,2 tr
0943.33.44.11    :::    2,5 tr    :::    0943777526    :::    1,2 tr
0943.33.44.00    :::    2,5 tr    :::    0943777527    :::    1,2 tr
0943.19.2345    :::    2,5 tr    :::    0943777529    :::    1,2 tr
0943.82.6699    :::    2,5 tr    :::    0943777531    :::    1,2 tr
0943.82.6969    :::    2,5 tr    :::    0943777533    :::    1,2 tr
094.375.3456    :::    2,5 tr    :::    0943777534    :::    1,2 tr
094.356.8998    :::    2,5 tr    :::    0943777536    :::    1,2 tr
0943.82.3939    :::    2,5 tr    :::    0943777538    :::    1,2 tr
0943.82.3838    :::    2,5 tr    :::    0943777539    :::    1,2 tr
0943.17.3939    :::    2,5 tr    :::    0943777541    :::    1,2 tr
0943.74.3939    :::    2,5 tr    :::    0943777542    :::    1,2 tr
094.375.3939    :::    2,5 tr    :::    0943777544    :::    1,2 tr
0943.18.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777546    :::    1,2 tr
0943.18.3399    :::    2,4 tr    :::    0943777547    :::    1,2 tr
0943.19.19.18    :::    2,4 tr    :::    0943777550    :::    1,3 tr
0943.19.19.29    :::    2,4 tr    :::    0943777551    :::    1,3 tr
0943.19.19.39    :::    2,4 tr    :::    0943777552    :::    1,3 tr
0943.74.2468    :::    2,4 tr    :::    0943777556    :::    1,3 tr
0943.74.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777560    :::    1,2 tr
0943.19.2468    :::    2,4 tr    :::    0943777561    :::    1,2 tr
0943.19.18.19    :::    2,4 tr    :::    0943777562    :::    1,2 tr
0943.28.22.28    :::    2,4 tr    :::    0943777563    :::    1,2 tr
0943.74.3399    :::    2,4 tr    :::    0943777564    :::    1,2 tr
094.33333.65    :::    2,4 tr    :::    0943777569    :::    1,3 tr
094.375.3399    :::    2,4 tr    :::    0943777580    :::    1,2 tr
0943.76.79.76    :::    2,4 tr    :::    0943777581    :::    1,2 tr
094.345.7337    :::    2,4 tr    :::    0943777583    :::    1,2 tr
094.345.8008    :::    2,4 tr    :::    0943777584    :::    1,2 tr
094.345.8228    :::    2,4 tr    :::    0943777587    :::    1,2 tr
0943.82.28.28    :::    2,4 tr    :::    0943777590    :::    1,2 tr
0943.82.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777591    :::    1,2 tr
0943.17.2468    :::    2,4 tr    :::    0943777592    :::    1,2 tr
0943.17.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777593    :::    1,2 tr
0943.17.3979    :::    2,4 tr    :::    0943777594    :::    1,2 tr
0943.17.3399    :::    2,4 tr    :::    0943777595    :::    1,3 tr
0943.18.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777596    :::    1,2 tr
0943.18.2468    :::    2,4 tr    :::    0943777597    :::    1,2 tr
094.375.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777598    :::    1,2 tr
094.345.8448    :::    2,4 tr    :::    0943777600    :::    1,6 tr
094.345.8778    :::    2,4 tr    :::    0943777601    :::    1,2 tr
094.375.3979    :::    2,4 tr    :::    0943777602    :::    1,2 tr
094.333.5868    :::    2,4 tr    :::    0943777603    :::    1,2 tr
0943.74.3979    :::    2,4 tr    :::    0943777604    :::    1,2 tr
0943.28.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777605    :::    1,2 tr
0943.82.28.82    :::    2,4 tr    :::    0943777608    :::    1,2 tr
0943.76.3979    :::    2,4 tr    :::    0943777609    :::    1,2 tr
0943.76.3399    :::    2,4 tr    :::    0943777610    :::    1,2 tr
0943.82.3979    :::    2,4 tr    :::    0943777612    :::    1,2 tr
0943.82.3399    :::    2,4 tr    :::    0943777613    :::    1,2 tr
0943.76.2345    :::    2,4 tr    :::    0943777614    :::    1,2 tr
0943.82.2468    :::    2,4 tr    :::    0943777615    :::    1,2 tr
0943.33.36.38    :::    2,2 tr    :::    0943777616    :::    1,3 tr
094.33333.64    :::    2,2 tr    :::    0943777617    :::    1,2 tr
0943.33.35.36    :::    2,2 tr    :::    0943777618    :::    1,2 tr
094.353.9669    :::    2,2 tr    :::    0943777619    :::    1,2 tr
094.38.38.38.1    :::    2,2 tr    :::    0943777620    :::    1,2 tr
094.38.38.38.2    :::    2,2 tr    :::    0943777621    :::    1,2 tr
094.38.38.38.5    :::    2,2 tr    :::    0943777623    :::    1,2 tr
094.38.38.38.7    :::    2,2 tr    :::    0943777625    :::    1,2 tr
0943.76.76.96    :::    2,2 tr    :::    0943777626    :::    1,3 tr
094.33333.76    :::    2,2 tr    :::    0943777627    :::    1,2 tr
094.353.9988    :::    2,2 tr    :::    0943777629    :::    1,2 tr
094.33.37773    :::    2,2 tr    :::    0943777630    :::    1,2 tr
094.333.8080    :::    2,2 tr    :::    0943777632    :::    1,2 tr
094.333.8282    :::    2,2 tr    :::    0943777633    :::    1,3 tr
0943.83.82.81    :::    2,2 tr    :::    0943777634    :::    1,2 tr
094.33333.51    :::    2,2 tr    :::    0943777635    :::    1,2 tr
094.33333.71    :::    2,2 tr    :::    0943777641    :::    1,2 tr
094.33333.70    :::    2,2 tr    :::    0943777642    :::    1,2 tr
094.333.5789    :::    2,2 tr    :::    0943777643    :::    1,2 tr
0943.8.22226    :::    2,2 tr    :::    0943777644    :::    1,2 tr
0943.1.97779    :::    2,2 tr    :::    0943777645    :::    1,2 tr
094.353.9898    :::    2,2 tr    :::    0943777646    :::    1,3 tr
094.357.1777    :::    2,2 tr    :::    0943777647    :::    1,2 tr
094.333.8181    :::    2,2 tr    :::    0943777648    :::    1,2 tr
094.33333.74    :::    2,2 tr    :::    0943777649    :::    1,2 tr
0943.28.29.28    :::    2,2 tr    :::    0943777650    :::    1,2 tr
0943.76.1234    :::    2,2 tr    :::    0943777651    :::    1,2 tr
0943.17.3838    :::    2,2 tr    :::    0943777652    :::    1,2 tr
094.375.1234    :::    2,2 tr    :::    0943777653    :::    1,2 tr
094.375.3838    :::    2,2 tr    :::    0943777657    :::    1,2 tr

0943.28.5588    :::    2,2 tr    :::    0943777659    :::    1,2 tr
0943.33.35.38    :::    2,2 tr    :::    0943777660    :::    1,2 tr
094.333.8484    :::    2,2 tr    :::    0943777661    :::    1,2 tr
0943.76.75.75    :::    2,2 tr    :::    0943777670    :::    1,2 tr
0943.19.91.91    :::    2,2 tr    :::    0943777671    :::    1,2 tr
0943.19.9966    :::    2,2 tr    :::    0943777673    :::    1,2 tr
0943.19.3838    :::    2,2 tr    :::    0943777674    :::    1,2 tr
094.333.3699    :::    2,2 tr    :::    0943777680    :::    1,2 tr
0943.19.3579    :::    2,2 tr    :::    0943777681    :::    1,3 tr
0943.76.3838    :::    2,2 tr    :::    0943777683    :::    1,3 tr
094.33333.60    :::    2,2 tr    :::    0943777684    :::    1,3 tr
0943.33.37.39    :::    2,2 tr    :::    0943777689    :::    1,2 tr
094.33333.61    :::    2,2 tr    :::    0943777690    :::    1,2 tr
0943.76.76.75    :::    2,2 tr    :::    0943777692    :::    1,2 tr
094.33333.62    :::    2,2 tr    :::    0943777693    :::    1,2 tr
094.33333.54    :::    2,2 tr    :::    0943777695    :::    1,2 tr
094.38.38.38.0    :::    2,2 tr    :::    0943777698    :::    1,3 tr
0943.56.88.56    :::    2,2 tr    :::    0943777800    :::    1,8 tr
0943.11.6996    :::    2,2 tr    :::    0943777801    :::    1,2 tr
0943.76.78.76    :::    2,2 tr    :::    0943777802    :::    1,2 tr
0943.19.18.18    :::    2,4 tr    :::    0943777804    :::    1,2 tr
094.356.8558    :::    2,4 tr    :::    0943777805    :::    1,2 tr
094.356.8585    :::    2,4 tr    :::    0943777806    :::    1,2 tr
094.333.6565    :::    2,4 tr    :::    0943777810    :::    1,2 tr
0943.19.3989    :::    2,4 tr    :::    0943777811    :::    1,2 tr
0943.28.28.78    :::    2,4 tr    :::    0943777813    :::    1,2 tr
0943.82.5599    :::    2,4 tr    :::    0943777814    :::    1,2 tr
0943.19.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777815    :::    1,2 tr
094.333.9191    :::    2,4 tr    :::    0943777816    :::    1,2 tr
094.333.9090    :::    2,4 tr    :::    0943777820    :::    1,2 tr
0943.1.89998    :::    2,4 tr    :::    0943777822    :::    1,3 tr
0943.28.5959    :::    2,4 tr    :::    0943777823    :::    1,2 tr
094.333.9292    :::    2,4 tr    :::    0943777824    :::    1,2 tr
0943.17.5588    :::    2,4 tr    :::    0943777825    :::    1,2 tr
0943.76.5959    :::    2,4 tr    :::    0943777826    :::    1,2 tr
0943.28.28.98    :::    2,4 tr    :::    0943777827    :::    1,2 tr
094.333.9595    :::    2,4 tr    :::    0943777829    :::    1,2 tr
094.353.9779    :::    2,4 tr    :::    0943777831    :::    1,2 tr
0943.33.35.39    :::    2,4 tr    :::    0943777832    :::    1,2 tr
094.353.9559    :::    2,4 tr    :::    0943777835    :::    1,2 tr
094.353.9595    :::    2,4 tr    :::    0943777836    :::    1,2 tr
0943.18.58.78    :::    2,4 tr    :::    0943777840    :::    1,2 tr
094.333.6678    :::    2,4 tr    :::    0943777841    :::    1,2 tr
094.383.8585    :::    2,4 tr    :::    0943777842    :::    1,2 tr
0943.76.3636    :::    2,4 tr    :::    0943777844    :::    1,2 tr
0943.19.4567    :::    2,4 tr    :::    0943777846    :::    1,2 tr
0943.1.16661    :::    2,4 tr    :::    0943777849    :::    1,2 tr
094.353.9696    :::    2,4 tr    :::    0943777850    :::    1,2 tr
0943.83.8877    :::    2,4 tr    :::    0943777851    :::    1,2 tr
0943.33.77.89    :::    2,4 tr    :::    0943777853    :::    1,2 tr
0943.18.5599    :::    2,4 tr    :::    0943777854    :::    1,2 tr
094.333.5686    :::    2,4 tr    :::    0943777855    :::    1,3 tr
0943.76.3579    :::    2,4 tr    :::    0943777860    :::    1,2 tr
0943.76.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777861    :::    1,2 tr
0943.82.3579    :::    2,4 tr    :::    0943777862    :::    1,2 tr
0943.82.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777863    :::    1,2 tr
094.333.6878    :::    2,4 tr    :::    0943777864    :::    1,2 tr
0943.76.5599    :::    2,4 tr    :::    0943777865    :::    1,2 tr
0943.76.5588    :::    2,4 tr    :::    0943777866    :::    1,6 tr
0943.76.5858    :::    2,4 tr    :::    0943777867    :::    1,2 tr
0943.1.96669    :::    2,4 tr    :::    0943777869    :::    1,2 tr
0943.18.9988    :::    2,4 tr    :::    0943777882    :::    1,3 tr
0943.76.76.72    :::    2,4 tr    :::    0943777891    :::    1,2 tr
0943.19.5599    :::    2,4 tr    :::    0943777892    :::    1,2 tr
0943.19.5588    :::    2,4 tr    :::    0943777896    :::    1,2 tr
0943.80.4567    :::    2,4 tr    :::    0943777901    :::    1,2 tr
0943.17.4567    :::    2,4 tr    :::    0943777902    :::    1,2 tr
0943.17.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777903    :::    1,2 tr
0943.17.3579    :::    2,4 tr    :::    0943777904    :::    1,2 tr
0943.18.28.28    :::    2,4 tr    :::    0943777905    :::    1,2 tr
0943.82.4567    :::    2,4 tr    :::    0943777907    :::    1,2 tr
094.375.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777908    :::    1,2 tr
094.375.4567    :::    2,4 tr    :::    0943777910    :::    1,2 tr
0943.82.5588    :::    2,4 tr    :::    0943777912    :::    1,2 tr
094.353.9393    :::    2,4 tr    :::    0943777913    :::    1,2 tr
0943.76.76.70    :::    2,4 tr    :::    0943777914    :::    1,2 tr
0943.17.5599    :::    2,4 tr    :::    0943777915    :::    1,2 tr
094.353.9977    :::    2,4 tr    :::    0943777916    :::    1,2 tr
0943.28.4567    :::    2,4 tr    :::    0943777917    :::    1,2 tr
0943.28.5599    :::    2,4 tr    :::    0943777918    :::    1,2 tr
0943.19.5858    :::    2,4 tr    :::    0943777920    :::    1,2 tr
094.353.9797    :::    2,4 tr    :::    0943777921    :::    1,2 tr
0943.76.76.74    :::    2,4 tr    :::    0943777922    :::    1,2 tr
0943.19.16.16    :::    2,4 tr    :::    0943777923    :::    1,2 tr
094.383.8282    :::    2,4 tr    :::    0943777924    :::    1,2 tr
0943.1.99992    :::    2,4 tr    :::    0943777925    :::    1,2 tr
0943.1.99993    :::    2,4 tr    :::    0943777926    :::    1,2 tr
0943.1.99995    :::    2,4 tr    :::    0943777930    :::    1,2 tr
094.383.8181    :::    2,4 tr    :::    0943777931    :::    1,2 tr
094.353.9966    :::    2,4 tr    :::    0943777934    :::    1,2 tr
0943.1.99997    :::    2,4 tr    :::    0943777935    :::    1,2 tr
0943.76.6996    :::    2,4 tr    :::    0943777937    :::    1,2 tr
0943.76.6686    :::    2,4 tr    :::    0943777939    :::    2,9 tr
0943.2.79997    :::    2,4 tr    :::    0943777940    :::    1,2 tr
094.383.8778    :::    2,4 tr    :::    0943777941    :::    1,2 tr
094.383.8558    :::    2,4 tr    :::    0943777946    :::    1,2 tr
094.333.8788    :::    2,4 tr    :::    0943777947    :::    1,2 tr
094.333.9899    :::    2,4 tr    :::    0943777950    :::    1,2 tr
0943.83.80.80    :::    2,4 tr    :::    0943777951    :::    1,2 tr
0943.74.3388    :::    2,4 tr    :::    0943777952    :::    1,2 tr
0943.74.3579    :::    2,4 tr    :::    0943777954    :::    1,2 tr
0943.8.29992    :::    2,4 tr    :::    0943777956    :::    1,2 tr
0943.76.73.76    :::    2,4 tr    :::    0943777957    :::    1,2 tr
0943.7.66660    :::    2,2 tr    :::    0943777960    :::    1,2 tr
094.375.0123    :::    2,2 tr    :::    0943777961    :::    1,2 tr
0943.27.9988    :::    2,2 tr    :::    0943777962    :::    1,2 tr
0943.34.3366    :::    2,2 tr    :::    0943777963    :::    1,2 tr
094.333.5799    :::    2,2 tr    :::    0943777964    :::    1,2 tr
0943.83.84.83    :::    2,2 tr    :::    0943777965    :::    1,2 tr
0943.83.83.93    :::    2,2 tr    :::    0943777966    :::    1,3 tr
0943.83.85.89    :::    2,2 tr    :::    0943777967    :::    1,3 tr
094.345.8788    :::    2,2 tr    :::    0943777969    :::    2,5 tr
094.345.8182    :::    2,2 tr    :::    0943777982    :::    1,2 tr
094.357.1199    :::    2,2 tr    :::    0943777984    :::    1,2 tr
094.345.8485    :::    2,2 tr    :::    0943777990    :::    1,6 tr
094.357.1919    :::    2,2 tr    :::    0943777991    :::    1,6 tr
094.357.1717    :::    2,2 tr    :::    0943777992    :::    1,6 tr
094.357.1616    :::    2,2 tr    :::    0943777993    :::    1,6 tr
0943.7.62226    :::    2,2 tr    :::    0943777994    :::    1,6 tr
0943.34.2868    :::    2,2 tr    :::    0943777995    :::    1,6 tr
0943.76.7899    :::    2,2 tr    :::    0943781234    :::    5,5 tr
094.333.8388    :::    2,2 tr    :::    0943777699    :::    2,9 tr
0943.17.5959    :::    2,2 tr    :::    094.373.8866    :::    2,5 tr
094.333.6060    :::    2,2 tr    :::    094.365.3939    :::    2,8 tr
094.333.6161    :::    2,2 tr    :::    0943.30.0303    :::    1,2  tr
094.333.6464    :::    2,2 tr    :::    0943.00.55.11    :::    1,5 tr
0943.19.19.11    :::    2,2 tr    :::    0943.00.55.22    :::    1,5 tr
0943.19.19.12    :::    2,2 tr    :::    0943.00.55.33    :::    1,5 tr
0943.19.19.13    :::    2,2 tr    :::    0943.66.1970    :::    1700000
0943.19.19.15    :::    2,2 tr    :::    0943.66.1971    :::    1700000
0943.19.19.17    :::    2,2 tr    :::    0943.66.1974    :::    1700000
094.333.7939    :::    2,2 tr    :::    0943.66.1981    :::    1900000
0943.53.63.64    :::    2,2 tr    :::    0943.95.6666    :::    18000000
0943.28.28.58    :::    2,2 tr    :::    0943116858    :::    890000
0943.76.73.73    :::    2,2 tr    :::    0943116001    :::    890000
094.334.3335    :::    2,2 tr    :::    0943116386    :::    890000
094.383.8228    :::    2,2 tr    :::    0943116839    :::    890000
0943.83.8800    :::    2,2 tr    :::    0943116586    :::    890000
0943.83.8822    :::    2,2 tr    :::    0943116171    :::    890000
0943.83.8844    :::    2,2 tr    :::    0943.00.79.79    :::    12000000
0943.83.8088    :::    2,2 tr    :::    0943116787    :::    890000
0943.83.8288    :::    2,2 tr    :::    0943116383    :::    890000
0943.83.8488    :::    2,2 tr    :::    0943116558    :::    890000
0943.34.1357    :::    2,2 tr    :::    0943116191    :::    890000
0943.34.34.35    :::    2,2 tr    :::    0943116345    :::    890000
0943.7.66663    :::    2,2 tr    :::    0943116121    :::    890000
094.334.3339    :::    2,2 tr    :::    0943116797    :::    890000
0943.33.38.36    :::    2,2 tr    :::    0943116379    :::    890000
094.334.3337    :::    2,2 tr    :::    0943116061    :::    890000
0943.11.6869    :::    2,2 tr    :::    0943116229    :::    890000
0943.7.66664    :::    2,2 tr    :::    09434.8.9797    :::    1600000
094.333.9494    :::    2,2 tr    :::    0943489696    :::    980000
094.334.3336    :::    2,2 tr    :::    0943.71.71.71    :::    15,5 tr
094.334.3338    :::    2,2 tr    :::    0943.00.11.00    :::    5000000
094.333.5567    :::    2,2 tr    :::    0943.00.11.99    :::    5000000
094.333.8188    :::    2,2 tr    :::    0943.00.33.00    :::    3300000
094.333.4686    :::    2,2 tr    :::    0943.00.33.55    :::    3300000
094.383.8008    :::    2,2 tr    :::    0943.00.11.77    :::    3000000
094.333.9299    :::    2,2 tr    :::    0943.00.11.55    :::    2500000
094.333.6788    :::    2,2 tr    :::    0943.00.11.33    :::    2200000
094.333.9199    :::    2,2 tr    :::    0943.00.33.66    :::    3300000
094.333.8288    :::    2,2 tr    :::    0943.00.11.88    :::    5000000
0943.7.66662    :::    2,2 tr    :::    0943116338    :::    890000
0943.7.66665    :::    2,2 tr    :::    0943116585    :::    890000
094.333.4599    :::    2,2 tr    :::    0943116778    :::    890000
0943.11.6979    :::    2,2 tr    :::    0943116579    :::    890000
0943.76.9988    :::    2,2 tr    :::    0943116181    :::    890000
0943.82.9988    :::    2,2 tr    :::    0943116938    :::    890000
0943.82.5959    :::    2,2 tr    :::    0943116238    :::    890000
0943.82.5858    :::    2,2 tr    :::    0943116639    :::    890000
0943.1.99969    :::    2,2 tr    :::    0943116608    :::    890000
0943.16.9966    :::    2,2 tr    :::    0943116045    :::    890000
0943.76.0123    :::    2,2 tr    :::    0943116123    :::    890000
0943.76.5656    :::    2,2 tr    :::    0943116662    :::    890000
094.345.9009    :::    2,2 tr    :::    0943116004    :::    890000
094.345.9119    :::    2,2 tr    :::    0943116986    :::    890000
094.345.9229    :::    2,2 tr    :::    0943488988    :::    1700000
0943.53.63.66    :::    2,2 tr    :::    094.338.88.99    :::    6500000
0943.28.0123    :::    2,2 tr    :::    0943.11.6006    :::    900000
0943.33.9797    :::    2,2 tr    :::    0943.11.6776    :::    900000
094.333.3445    :::    2,2 tr    :::    0943116411    :::    890000
0943.33.39.38    :::    2,2 tr    :::    0943116139    :::    890000
0943.34.1868    :::    2,2 tr    :::    0943116102    :::    890000
0943.5.39993    :::    2,2 tr    :::    0943116698    :::    890000
0943.18.9889    :::    2,2 tr    :::    0943116009    :::    890000
0943.19.59.79    :::    2,2 tr    :::    0943116160    :::    890000
0943.19.59.69    :::    2,2 tr    :::    0943116638    :::    890000
0943.19.59.89    :::    2,2 tr    :::    0943116618    :::    890000
0943.1.99989    :::    2,2 tr    :::    0943116604    :::    890000
094.333.9499    :::    2,2 tr    :::    0943116919    :::    890000
094.333.3679    :::    2,2 tr    :::    0943116808    :::    890000
0943.19.09.09    :::    2,2 tr    :::    0943116131    :::    890000
094.333.4747    :::    2,2 tr    :::    0943116138    :::    890000
094.333.5757    :::    2,2 tr    :::    0943116078    :::    890000
0943.17.77.17    :::    2,2 tr    :::    0943116198    :::    890000
0943.81.9988    :::    4,5 tr    :::    0943116818    :::    890000
0943.18.0123    :::    2,2 tr    :::    0943116151    :::    890000
094.333.5151    :::    1,9 tr    :::    0943116658    :::    890000
094.333.5050    :::    1,9 tr    :::    0943116998    :::    890000
0943.11.6889    :::    1,9 tr    :::    0943116559    :::    890000
0943.11.6667    :::    1,9 tr    :::    0943116008    :::    890000
0943.11.6767    :::    1,9 tr    :::    0943116607    :::    890000
0943.11.6866    :::    1,9 tr    :::    0943116239    :::    890000
094.333.4141    :::    1,9 tr    :::    0943116234    :::    890000
094.333.4040    :::    1,9 tr    :::    0943116939    :::    890000
094.333.8689    :::    1,9 tr    :::    0943116707    :::    890000
0943.76.7577    :::    1,9 tr    :::    0943116918    :::    890000
094.333.8283    :::    1,9 tr    :::    094348.8910    :::    1200000
094.333.7727    :::    1,9 tr    :::    0943.54.74.94    :::    990000
094.333.7717    :::    1,9 tr    :::    0943488899    :::    3300000
094.333.7747    :::    1,9 tr    :::    0943488898    :::    1900000
094.333.7676    :::    1,9 tr    :::    0943488998    :::    3300000
094.333.8182    :::    1,9 tr    :::    0943 96 96 69    :::    4,8 tr
094.333.6679    :::    1,9 tr    :::    0943 96 1998    :::    3,5 tr
094.333.6799    :::    1,9 tr    :::    0943 97 1998    :::    3,5 tr
094.333.7797    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1998    :::    2,8 tr
094.333.8799    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1998    :::    2,8 tr
0943.76.6565    :::    1,9 tr    :::    0943 97 1997    :::    2500000
0943.76.6655    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1982    :::    2,8 tr
0943.76.6556    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1985    :::    2,8 tr
0943.76.9966    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1985    :::    2,8 tr
0943.33.34.38    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1994    :::    2,8 tr
0943.33.34.37    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1994    :::    2,8 tr
0943.33.34.32    :::    1,9 tr    :::    0943 97 1994    :::    2,8 tr
0943.33.34.39    :::    1,9 tr    :::    0943 97 1995    :::    2,8 tr
0943.76.9889    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1995    :::    2,8 tr
094.333.7070    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1995    :::    2,8 tr
0943.18.9966    :::    1,9 tr    :::    0943 97 1996    :::    2,8 tr
0943.76.7579    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1997    :::    2,8 tr
0943.76.9696    :::    1,9 tr    :::    0943 96 1997    :::    2,8 tr
0943.17.7766    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1997    :::    2,8 tr
0943.17.7755    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1963    :::    1,8 tr
0943.18.0880    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1966    :::    1,8 tr
0943.81.9966    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1966    :::    1,8 tr
0943.81.9889    :::    đã bán    :::    094 367 2005    :::    1,6 tr
094.333.8586    :::    1,9 tr    :::    0943 67 2004    :::    1,6 tr
094.333.4242    :::    1,9 tr    :::    0943 96 1959    :::    1,6 tr
0943.82.1357    :::    1,9 tr    :::    0943 84 1957    :::    1,6 tr
0943.34.2688    :::    1,9 tr    :::    0943 54 1952    :::    1,6 tr
0943.34.1369    :::    1,9 tr    :::    0943.48.48.48    :::    26,100,000
094.333.7767    :::    1,9 tr    :::    0943.15.66.88    :::    8,100,000
0943.76.76.36    :::    1,9 tr    :::    0943 188 999    :::    7,900,000
0943.76.76.26    :::    1,9 tr    :::    094.313.66.88    :::    8,500,000
0943.76.76.16    :::    1,9 tr    :::    0943 69 79 99    :::    7,800,000
0943.76.76.06    :::    1,9 tr    :::    0943.89.86.86    :::    7,800,000
094.333.8910    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.66    :::    6,900,000
0943.19.29.89    :::    1,9 tr    :::    094.313.6999    :::    5,400,000
0943.19.29.69    :::    1,9 tr    :::    094.369.77.99    :::    4,200,000
0943.19.29.59    :::    1,9 tr    :::    0943.15.86.86    :::    3,600,000
0943.82.9966    :::    1,9 tr    :::    094.38.66669    :::    3,300,000
0943.19.8998    :::    1,9 tr    :::    0943.15.88.99    :::    3,500,000
0943.76.75.76    :::    1,9 tr    :::    094.369.2468    :::    3,300,000
094.333.7737    :::    1,9 tr    :::    0943.15.69.69    :::    2,500,000
094.333.5525    :::    1,9 tr    :::    0943.11.39.39    :::    2,800,000
094.333.5505    :::    1,9 tr    :::    0943 8888 36    :::    2,800,000
094.333.5515    :::    1,9 tr    :::    0943.15.6668    :::    2,800,000
094.333.5535    :::    1,9 tr    :::    0943 156 777    :::    2,800,000
094.333.3546    :::    1,9 tr    :::    0943.15.8889    :::    2,100,000
094.333.4569    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.44    :::    2,100,000
094.333.5595    :::    1,9 tr    :::    0943 866 777    :::    2,400,000
0943.76.8788    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.22    :::    2,000,000
094.357.1177    :::    1,9 tr    :::    094.313.6777    :::    1,900,000
094.333.5565    :::    1,9 tr    :::    0943.8.66667    :::    1,900,000
094.333.5575    :::    1,9 tr    :::    0943.86.68.69    :::    2,100,000
094.333.5454    :::    1,9 tr    :::    0943.15.8998    :::    1,900,000
0943.18.58.98    :::    1,9 tr    :::    0943.86.67.68    :::    1,500,000
094.333.8765    :::    1,9 tr    :::    094 345 5585    :::    1,400,000
094.333.5252    :::    1,9 tr    :::    0943.86.66.77    :::    1,200,000
0943.76.76.39    :::    1,9 tr    :::    094.313.63.63    :::    1,200,000
0943.7.66696    :::    1,9 tr    :::    094.313.67.67    :::    1,300,000
094.375.1368    :::    1,9 tr    :::    094.313.6686    :::    1,300,000
0943.34.2686    :::    1,9 tr    :::    094.313.6116    :::    1,300,000
094.333.7171    :::    1,9 tr    :::    0943.86.66.76    :::    900
0943.34.2668    :::    1,9 tr    :::    094 38 666 89    :::    900
0943.34.2368    :::    1,9 tr    :::    094.379.0.999    :::    4,300,000
0943.34.1686    :::    1,9 tr    :::    0943.86.68.68    :::    27,000,000
0943.33.38.37    :::    1,9 tr    :::    0943.29.29.29    :::    31,900,000
0943.34.1688    :::    1,9 tr    :::    0943 86 66 88    :::    17,100,000
0943.33.34.36    :::    1,9 tr    :::    094.333.0000    :::    15,000,000
0943.76.7977    :::    1,9 tr    :::    0943 866 888    :::    16,000,000
0943.19.6996    :::    1,9 tr    :::    0943 866 668    :::    18,200,000
0943.19.69.59    :::    1,9 tr    :::    0943.55.6888    :::    7,000,000
0943.19.69.39    :::    1,9 tr    :::    094.313.6789    :::    đã bán
0943.19.69.29    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.99    :::    8,800,000
0943.19.69.19    :::    1,9 tr    :::    0943.49.59.69    :::    7,000,000
0943.19.69.89    :::    1,9 tr    :::    094.313.6888    :::    7,000,000
0943.19.9900    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.88    :::    7,700,000
0943.19.9939    :::    1,9 tr    :::    094.39.77.888    :::    5,200,000
0943.19.9955    :::    1,9 tr    :::    094.3.5.6.7.8.8.9    :::    5,200,000
0943.19.9959    :::    1,9 tr    :::    094.369.2999    :::    5,100,000
0943.19.9977    :::    1,9 tr    :::    0943.89.88.86    :::    4,800,000
094.333.4414    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.11    :::    3,900,000
0943.76.78.89    :::    1,9 tr    :::    094.369.4567    :::    3,100,000
094.333.7757    :::    1,9 tr    :::    094.313.66.99    :::    3,100,000
0943.76.16.76    :::    1,9 tr    :::    0943.69.70.71    :::    3,100,000
0943.27.9966    :::    1,9 tr    :::    0943 8888 23    :::    2,500,000
0943.27.9889    :::    1,9 tr    :::    0943 8888 37    :::    2,500,000
0943.27.9797    :::    1,9 tr    :::    0943 8888 01    :::    2,600,000
094.375.1102    :::    1,9 tr    :::    0943.56.76.96    :::    2,100,000
0943.76.2627    :::    1,9 tr    :::    0943.15.66.99    :::    2,100,000
0943.19.7778    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.00    :::    1,700,000
094.333.5585    :::    1,9 tr    :::    0943.11.36.36    :::    1,800,000
094.333.6810    :::    1,9 tr    :::    094.313.6996    :::    1,700,000
0943.76.1636    :::    1,9 tr    :::    094.313.68.79    :::    1,700,000
0943.16.9889    :::    1,9 tr    :::    0943.97.78.78    :::    1,800,000
0943.76.1626    :::    1,9 tr    :::    0943.15 6686    :::    1,800,000
0943.76.1617    :::    1,9 tr    :::    0943.15.85.85    :::    1,800,000
0943.53.9399    :::    1,9 tr    :::    0943.11.31.51    :::    1,400,000
094.333.5545    :::    1,9 tr    :::    0943.86.68.78    :::    1,300,000
0943.19.1717    :::    1,9 tr    :::    0943.86.67.67    :::    1,300,000
0943.19.16.18    :::    1,9 tr    :::    094 345 5575    :::    1,300,000
0943.19.16.17    :::    1,9 tr    :::    094.39.779.39    :::    1,400,000
0943.19.1515    :::    1,9 tr    :::    0943.15.6669    :::    1,300,000
0943.19.1369    :::    1,9 tr    :::    0943.64.74.74    :::    1,300,000
0943.19.1357    :::    1,9 tr    :::    094.313.6333    :::    1,100,000
0943.33.5989    :::    1,9 tr    :::    094.313.66.77    :::    1,000,000
0943.33.5898    :::    1,9 tr    :::    094.313.69.79    :::    1,000,000
0943.33.5859    :::    1,9 tr    :::    094.313.6555    :::    1,200,000
0943.53.6878    :::    1,9 tr    :::    0943.13.66.13    :::    1,200,000
0943.33.5969    :::    1,9 tr    :::    094.313.68.69    :::    1,200,000
0943.82.9959    :::    1,9 tr    :::    0943.15.66.15    :::    1,200,000
0943.19.8969    :::    1,9 tr    :::    0943.15.67.67    :::    1,200,000
0943.28.0808    :::    1,9 tr    :::    0943.11.33.79    :::    1,250,000
0943.28.20.20    :::    1,9 tr    :::    094.313.6111    :::    880
0943.28.21.21    :::    1,9 tr    :::    094.39.777.93    :::    800
0943.28.24.24    :::    1,9 tr    :::    0943.15.67.68    :::    850
0943.28.25.25    :::    1,9 tr    :::    094.369.7000    :::    880
0943.28.26.26    :::    1,9 tr    :::    0943.86.69.86    :::    900
0943.28.4848    :::    1,9 tr    :::    0943.97.80.80    :::    900
0943.28.5885    :::    1,9 tr    :::    0943.97.81.81    :::    900
0943.28.5995    :::    1,9 tr    :::    0943.97.78.79    :::    1,000,000
0943.76.7939    :::    1,9 tr    :::    094.39.78.000    :::    1,000,000
0943.76.66.76    :::    1,9 tr    :::    094.39.78.111    :::    1,000,000
0943.76.1368    :::    1,9 tr    :::    0943.86.68.86    :::    15,5 tr
0943.53.2929    :::    1,9 tr    :::    0943.69.79.89    :::    12,100,000
0943.53.2828    :::    1,9 tr    :::    094.313.68.68    :::    11,500,000
0943.17.8889    :::    1,9 tr    :::    0943.15.68.68    :::    10,800,000
0943.17.8998    :::    1,9 tr    :::    0943.89.86.68    :::    6,500,000
0943.76.8998    :::    1,9 tr    :::    094.313.6886    :::    5,700,000
0943.76.1357    :::    1,9 tr    :::    0943.15.89.89    :::    4,400,000
0943.76.6006    :::    1,8 tr    :::    0943.15.8668    :::    4,400,000
0943.34.34.45    :::    1,8 tr    :::    0943.89.88.66    :::    4,400,000
0943.18.0088    :::    1,8 tr    :::    0943.15.6886    :::    4,400,000
0943.76.0606    :::    1,8 tr    :::    0943.86.66.99    :::    3,300,000
0943.76.0808    :::    1,8 tr    :::    094.313.69.69    :::    3,300,000
0943.76.0909    :::    1,8 tr    :::    0943.86.69.69    :::    3,100,000
0943.76.3366    :::    1,8 tr    :::    0943.97.77.99    :::    3,900,000
0943.82.3636    :::    1,8 tr    :::    0943.15.88.66    :::    3,200,000
0943.76.1818    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 16    :::    2,900,000
0943.76.1616    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 19    :::    2,900,000
0943.18.9696    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 26    :::    2,900,000
0943.18.9669    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 29    :::    2,900,000
0943.19.5885    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 04    :::    2,500,000
0943.19.5656    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 07    :::    2,500,000
0943.19.5566    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 09    :::    2,500,000
0943.19.5995    :::    1,8 tr    :::    0943 8888 10    :::    2,500,000
0943.76.2828    :::    1,8 tr    :::    094 38 666 78    :::    2,100,000
0943.76.2929    :::    1,8 tr    :::    0943.1.56788    :::    2,400,000
0943.82.2929    :::    1,8 tr    :::    094.369.7779    :::    2,400,000
0943.16.7676    :::    1,8 tr    :::    0943.11.38.38    :::    2,600,000
0943.17.2929    :::    1,8 tr    :::    0943.15.6996    :::    1,600,000
0943.17.2828    :::    1,8 tr    :::    094.345.5579    :::    1,700,000
0943.17.3366    :::    1,8 tr    :::    094.39.777.88    :::    1,800,000
0943.18.2288    :::    1,8 tr    :::    0943.15.68.79    :::    1,400,000
0943.18.2882    :::    1,8 tr    :::    0943.11.35.35    :::    1,400,000
094.353.2332    :::    1,8 tr    :::    094.311.31.31    :::    1,400,000
0943.18.0909    :::    1,8 tr    :::    0943 866 222    :::    1,500,000
0943.83.0066    :::    1,8 tr    :::    0943.15.88.15    :::    1,200,000
0943.83.0099    :::    1,8 tr    :::    094.311.3111    :::    1,700,000
094.375.0808    :::    1,8 tr    :::    0943 866 111    :::    1,400,000
094.375.0909    :::    1,8 tr    :::    0943.86.69.79    :::    1,200,000
094.375.1818    :::    1,8 tr    :::    0943.97.79.89    :::    1,300,000
094.375.1919    :::    1,8 tr    :::    094.313.6000    :::    1,200,000
094.375.2828    :::    1,8 tr    :::    094.313.6222    :::    1,200,000
0943.34.34.24    :::    1,8 tr    :::    094.363.99.11    :::    1,000,000
0943.28.5566    :::    1,8 tr    :::    0943 44 8668    :::    5,300,000
0943.28.5656    :::    1,8 tr    :::    094.327.88.00    :::    980
0943.28.5789    :::    1,8 tr    :::    094.3.5.6.7.8.9.8    :::    6,400,000
094.353.2442    :::    1,8 tr    :::    094.33.888.22    :::    2,950,000
0943.34.34.14    :::    1,8 tr    :::    094.36.12.777    :::    1,900,000
0943.82.3366    :::    1,8 tr    :::    0943.61.88.11    :::    1,400,000
0943.76.5566    :::    1,8 tr    :::    00943.66.9889    :::    4,6 tr
0943.76.5885    :::    1,8 tr    :::    00943.00.00.99    :::    4,5 tr
0943.76.5995    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9889    :::    4,5 tr
0943.76.1919    :::    1,8 tr    :::    00943.10.20.30    :::    4,5 tr
0943.81.9898    :::    4,5 tr    :::    00943.66.99.00    :::    4,5 tr
094.353.6446    :::    1,8 tr    :::    00943.66.99.11    :::    4,5 tr
094.333.5797    :::    1,8 tr    :::    00943.66.99.22    :::    4,5 tr
094.333.6858    :::    1,8 tr    :::    00943.00.00.33    :::    4,5 tr
0943.82.9996    :::    1,8 tr    :::    00943.00.00.77    :::    4,5 tr
094.333.6778    :::    1,8 tr    :::    0094.358.3399    :::    2,5 tr
094.333.5759    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9988    :::    4,5 tr
0943.76.6262    :::    1,8 tr    :::    00943.66.96.96    :::    4,5 tr
094.357.1881    :::    1,8 tr    :::    00943.66.9898    :::    4,5 tr
094.357.1771    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9696    :::    4,5 tr
094.357.1661    :::    1,8 tr    :::    00943.66.9779    :::    3,2 tr
0943.34.3799    :::    1,8 tr    :::    00943.46.9889    :::    4,5 tr
0943.34.3879    :::    1,8 tr    :::    00943.60.9889    :::    4,5 tr
0943.34.7939    :::    1,8 tr    :::    00943.52.5678    :::    2,9 tr
0943.34.2789    :::    1,8 tr    :::    00943.68.98.98    :::    3,5 tr
0943.34.24.14    :::    1,8 tr    :::    00943.66.99.69    :::    3,5 tr
0943.82.9799    :::    1,8 tr    :::    00943.00.00.22    :::    3,2 tr
0943.82.9399    :::    1,8 tr    :::    00943.66.99.77    :::    3,2 tr
0943.76.6116    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2288    :::    3,2 tr
094.375.2929    :::    1,8 tr    :::    00943.46.9988    :::    3,2 tr
094.375.3535    :::    1,8 tr    :::    00943.60.9988    :::    3,2 tr
094.375.3636    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0099    :::    3,2 tr
094.375.3366    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1199    :::    3,2 tr
094.353.2882    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2299    :::    3,2 tr
0943.18.5885    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2299    :::    3,2 tr
094.353.2772    :::    1,8 tr    :::    0094.365.2299    :::    3,2 tr
0943.53.2277    :::    1,8 tr    :::    00943.66.9339    :::    3,2 tr
0943.76.6446    :::    1,8 tr    :::    00943.68.28.68    :::    2,6 tr
0943.76.6060    :::    1,8 tr    :::    00943.48.7799    :::    3,2 tr
0943.11.6161    :::    1,8 tr    :::    0094.365.2345    :::    3,2 tr
0943.11.6060    :::    1,8 tr    :::    00943.03.13.23    :::    3,2 tr
0943.81.9669    :::    1,8 tr    :::    00943.46.9898    :::    2,9 tr
0943.76.9898    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1998    :::    2,9 tr
0943.17.8877    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1997    :::    2,9 tr
0943.19.2828    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1996    :::    2,9 tr
0943.82.5558    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1995    :::    2,9 tr
0943.82.6869    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1994    :::    2,9 tr
0943.82.9989    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1993    :::    2,9 tr
0943.82.9899    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1992    :::    2,9 tr
0943.82.9696    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1985    :::    2,9 tr
0943.82.9669    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1982    :::    2,9 tr
0943.76.7887    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1981    :::    2,9 tr
0943.76.7766    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1980    :::    2,9 tr
0943.34.54.64    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1978    :::    2,9 tr
0943.76.6161    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1977    :::    2,9 tr
0943.19.1881    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1976    :::    2,9 tr
0943.76.6464    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1975    :::    2,9 tr
0943.34.34.32    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1974    :::    2,9 tr
0943.34.3699    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1973    :::    2,9 tr
0943.19.1661    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1972    :::    2,9 tr
0943.19.1166    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1971    :::    2,9 tr
0943.34.64.84    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1969    :::    2,9 tr
0943.81.9696    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1998    :::    2,9 tr
0943.34.3455    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1997    :::    2,9 tr
0943.82.5566    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1996    :::    2,9 tr
0943.82.5995    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1995    :::    2,9 tr
0943.82.5885    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1994    :::    2,9 tr
0943.82.5656    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1993    :::    2,9 tr
0943.19.9339    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1992    :::    2,9 tr
0943.19.9229    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1975    :::    2,9 tr
0943.16.9898    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1974    :::    2,9 tr
0943.16.9669    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1972    :::    2,9 tr
0943.28.2226    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1971    :::    2,9 tr
0943.33.35.34    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1970    :::    2,9 tr
0943.33.36.35    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1969    :::    2,9 tr
0943.82.0909    :::    1,8 tr    :::    0094.310.1968    :::    2,9 tr
0943.82.0808    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1998    :::    2,9 tr
0943.83.0055    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1996    :::    2,9 tr
0943.76.6878    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1995    :::    2,9 tr
094.333.3578    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1994    :::    2,9 tr
0943.76.6979    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1993    :::    2,9 tr
0943.34.1789    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1992    :::    2,9 tr
0943.82.5559    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1991    :::    2,9 tr
0943.76.6363    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1987    :::    2,9 tr
0943.28.2223    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1982    :::    2,9 tr
0943.76.76.38    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1981    :::    2,9 tr
0943.76.66.56    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1979    :::    2,9 tr
0943.76.6600    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1978    :::    2,9 tr
0943.76.6611    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1977    :::    2,9 tr
0943.76.6622    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1976    :::    2,9 tr
0943.76.6633    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1972    :::    2,9 tr
0943.76.6644    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1971    :::    2,9 tr
0943.76.6226    :::    1,8 tr    :::    0094.303.1968    :::    2,9 tr
0943.76.76.33    :::    1,8 tr    :::    00943.0000.30    :::    2,9 tr
0943.28.2225    :::    1,8 tr    :::    00943.0000.80    :::    2,9 tr
0943.19.5789    :::    1,8 tr    :::    00943.0000.90    :::    2,9 tr
0943.74.3366    :::    1,8 tr    :::    0094.303.2266    :::    2,8 tr
0943.74.2828    :::    1,8 tr    :::    0094.330.2266    :::    2,8 tr
0943.74.2929    :::    1,8 tr    :::    0094.365.2266    :::    2,8 tr
0943.74.3636    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2266    :::    2,8 tr
0943.27.9696    :::    1,8 tr    :::    0094.389.4466    :::    2,8 tr
0943.27.9669    :::    1,8 tr    :::    00943.52.5566    :::    2,8 tr
0943.18.3883    :::    1,8 tr    :::    0094.368.5566    :::    2,8 tr
0943.18.3366    :::    1,8 tr    :::    00943.48.7766    :::    2,8 tr
0943.17.6669    :::    1,8 tr    :::    00943.60.9966    :::    2,8 tr
0943.17.6767    :::    1,8 tr    :::    00943.03.0088    :::    2,8 tr
0943.17.0707    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0088    :::    2,8 tr
0943.17.0808    :::    1,8 tr    :::    00943.52.5599    :::    2,8 tr
0943.17.0909    :::    1,8 tr    :::    00943.60.9898    :::    2,8 tr
0943.57.4499    :::    1,8 tr    :::    0094.303.2828    :::    2,8 tr
0943.57.4488    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2828    :::    2,8 tr
0943.57.4466    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2828    :::    2,8 tr
0943.82.5252    :::    1,8 tr    :::    0094.303.2929    :::    2,8 tr
0943.82.6669    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2929    :::    2,8 tr
0943.82.6262    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2929    :::    2,8 tr
094.333.3978    :::    1,8 tr    :::    0094.365.2929    :::    2,8 tr
0943.17.5566    :::    1,8 tr    :::    0094.389.4646    :::    2,8 tr
0943.17.5656    :::    1,8 tr    :::    00943.52.5757    :::    2,8 tr
0943.17.5885    :::    1,8 tr    :::    0094.368.5959    :::    2,8 tr
0943.17.5995    :::    1,8 tr    :::    00943.60.9696    :::    2,8 tr
0943.18.5566    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0707    :::    2,8 tr
0943.18.5656    :::    1,8 tr    :::    00943.00.08.08    :::    2,6 tr
0943.34.5899    :::    1,8 tr    :::    00943.00.09.09    :::    2,6 tr
0943.34.34.84    :::    1,8 tr    :::    00943.66.9090    :::    2,8 tr
0943.53.2255    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9090    :::    2,8 tr
0943.53.2244    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9191    :::    2,8 tr
0943.53.2233    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9292    :::    2,8 tr
0943.53.6866    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9393    :::    2,8 tr
0943.53.6767    :::    1,8 tr    :::    00943.66.9595    :::    2,8 tr
0943.53.6464    :::    1,8 tr    :::    0094.368.9595    :::    2,8 tr
0943.53.6444    :::    1,8 tr    :::    00943.00.02.02    :::    2,8 tr
0943.76.8885    :::    1,8 tr    :::    00943.03.02.02    :::    2,8 tr
0943.19.3366    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0202    :::    2,8 tr
0943.7.68889    :::    1,8 tr    :::    00943.00.03.03    :::    2,8 tr
0943.19.0808    :::    1,8 tr    :::    00943.00.04.04    :::    2,8 tr
0943.34.3848    :::    1,8 tr    :::    00943.03.04.04    :::    2,8 tr
0943.28.28.59    :::    1,8 tr    :::    00943.00.05.05    :::    2,8 tr
0943.28.28.66    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0505    :::    2,8 tr
0943.76.2229    :::    1,8 tr    :::    00943.00.06.06    :::    2,8 tr
0943.53.6788    :::    1,8 tr    :::    00943.03.06.06    :::    2,8 tr
0943.53.6769    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0606    :::    2,8 tr
0943.53.6566    :::    1,8 tr    :::    00943.00.07.07    :::    2,8 tr
0943.53.6399    :::    1,8 tr    :::    00943.03.08.08    :::    2,8 tr
0943.53.3113    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0808    :::    2,8 tr
0943.53.3003    :::    1,8 tr    :::    0094.368.0909    :::    2,8 tr
0943.53.2727    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1616    :::    2,8 tr
0943.53.2626    :::    1,8 tr    :::    00943.03.23.23    :::    2,8 tr
0943.53.2525    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2525    :::    2,8 tr
0943.53.2424    :::    1,8 tr    :::    0094.368.2525    :::    2,8 tr
0943.53.2323    :::    1,8 tr    :::    0094.303.2626    :::    2,8 tr
0943.19.3739    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2626    :::    2,8 tr
0943.82.9979    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2626    :::    2,8 tr
0943.82.5859    :::    1,8 tr    :::    0094.365.2626    :::    2,8 tr
0943.76.8887    :::    1,8 tr    :::    0094.368.2626    :::    2,8 tr
0943.28.2227    :::    1,8 tr    :::    00943.58.6565    :::    2,8 tr
0943.28.2229    :::    1,8 tr    :::    00943.10.1881    :::    2,8 tr
0943.34.34.54    :::    1,8 tr    :::    0094.368.1881    :::    2,8 tr
0943.34.34.74    :::    1,8 tr    :::    0094.303.2882    :::    2,8 tr
0943.53.2266    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2882    :::    2,8 tr
0943.19.7379    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2882    :::    2,8 tr
0943.53.2829    :::    1,8 tr    :::    0094.368.2882    :::    2,8 tr
0943.76.2228    :::    1,8 tr    :::    0094.303.2992    :::    2,8 tr
0943.53.2728    :::    1,8 tr    :::    0094.339.2992    :::    2,8 tr
0943.53.2526    :::    1,8 tr    :::    00943.58.2992    :::    2,8 tr
0943.82.5556    :::    1,8 tr    :::    0094.368.2992    :::    2,8 tr
0943.74.2992    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9009    :::    2,8 tr
0943.28.2332    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9009    :::    2,8 tr
0943.19.6565    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9119    :::    2,8 tr
0943.19.6556    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9119    :::    2,8 tr
0943.19.6363    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9229    :::    2,8 tr
0943.19.6336    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9229    :::    2,8 tr
0943.19.6262    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9339    :::    2,8 tr
0943.19.6226    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9559    :::    2,8 tr
0943.19.6116    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9559    :::    2,8 tr
0943.19.6006    :::    1,7 tr    :::    00943.46.9669    :::    2,8 tr
0943.82.5577    :::    1,7 tr    :::    00943.60.9669    :::    2,8 tr
0943.82.5005    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0880    :::    2,8 tr
0943.82.5665    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0880    :::    2,8 tr
0943.19.9798    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0880    :::    2,8 tr
0943.19.9797    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0990    :::    2,8 tr
0943.19.9595    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0990    :::    2,8 tr
0943.19.9292    :::    1,7 tr    :::    00943.52.5885    :::    2,8 tr
0943.19.9168    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5885    :::    2,8 tr
0943.16.9797    :::    1,7 tr    :::    00943.52.5995    :::    2,8 tr
0943.16.9595    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5995    :::    2,8 tr
0943.16.9559    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6116    :::    2,8 tr
0943.16.9393    :::    1,7 tr    :::    0094.358.6226    :::    2,8 tr
0943.28.2112    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6336    :::    2,8 tr
0943.28.2255    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6556    :::    2,8 tr
0943.28.2233    :::    1,7 tr    :::    00943.18.6996    :::    2,8 tr
0943.28.2244    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6996    :::    2,8 tr
0943.28.2277    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7887    :::    2,8 tr
0943.81.9799    :::    1,7 tr    :::    00943.66.99.79    :::    2,5 tr
0943.74.3663    :::    1,7 tr    :::    00943.00.02.04    :::    2,8 tr
0943.82.4546    :::    1,7 tr    :::    0094.358.3579    :::    2,5 tr
0943.28.28.56    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2345    :::    2,5 tr
0943.28.28.77    :::    1,7 tr    :::    0094.389.4567    :::    2,8 tr
0943.28.28.79    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9989    :::    2,5 tr
0943.7.66606    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6866    :::    2,5 tr
0943.7.66626    :::    1,7 tr    :::    0094.368.2688    :::    2,5 tr
0943.16.9292    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1222    :::    2,5 tr
0943.16.9229    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0222    :::    2,5 tr
0943.16.9119    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1222    :::    2,5 tr
0943.16.9977    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1333    :::    2,5 tr
0943.17.8800    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1100    :::    2,5 tr
0943.17.3738    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1100    :::    2,5 tr
0943.11.68.11    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7700    :::    2,5 tr
0943.28.28.55    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9900    :::    2,5 tr
0943.74.2882    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0011    :::    2,5 tr
0943.17.8558    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0022    :::    2,5 tr
0943.17.8383    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0022    :::    2,5 tr
0943.17.8338    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1122    :::    2,5 tr
0943.17.8228    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1122    :::    2,5 tr
0943.17.8118    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9922    :::    2,5 tr
0943.17.8988    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0033    :::    2,5 tr
0943.17.8008    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2233    :::    2,5 tr
0943.19.3883    :::    1,7 tr    :::    00943.10.2233    :::    2,5 tr
0943.19.3663    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2233    :::    2,5 tr
0943.19.3678    :::    1,7 tr    :::    0094.368.2233    :::    2,5 tr
0943.74.2266    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9933    :::    2,5 tr
0943.19.3535    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0044    :::    2,5 tr
0943.19.3355    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1144    :::    2,5 tr
0943.76.8988    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0055    :::    2,5 tr
0943.76.8898    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1155    :::    2,5 tr
0943.76.8855    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1155    :::    2,5 tr
0943.17.8858    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2255    :::    2,5 tr
0943.76.8585    :::    1,7 tr    :::    00943.10.2255    :::    2,5 tr
0943.28.28.96    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2255    :::    2,5 tr
0943.74.3883    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6655    :::    2,5 tr
0943.7.66616    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7755    :::    2,5 tr
0943.18.9798    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9955    :::    2,5 tr
0943.18.9596    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0066    :::    2,5 tr
0943.76.0099    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0066    :::    2,5 tr
0943.76.0066    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0077    :::    2,5 tr
0943.76.0088    :::    1,7 tr    :::    0094.368.0077    :::    2,5 tr
0943.76.0660    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1177    :::    2,5 tr
0943.82.7887    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1177    :::    2,5 tr
0943.82.7766    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2277    :::    2,5 tr
0943.82.7557    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2277    :::    2,5 tr
0943.76.9199    :::    1,7 tr    :::    0094.368.2277    :::    2,5 tr
0943.28.0044    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5577    :::    2,5 tr
0943.28.0055    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6677    :::    2,5 tr
0943.28.0066    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9977    :::    2,5 tr
0943.28.0077    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1010    :::    2,5 tr
0943.16.9697    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1010    :::    2,5 tr
0943.28.0099    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1212    :::    2,5 tr
0943.28.0202    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1212    :::    2,5 tr
0943.28.0707    :::    1,7 tr    :::    00943.10.13.13    :::    2,5 tr
0943.82.7755    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1414    :::    2,5 tr
0943.82.7667    :::    1,7 tr    :::    00943.10.15.15    :::    2,5 tr
0943.81.7676    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1515    :::    2,5 tr
0943.81.7997    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1616    :::    2,5 tr
0943.81.7007    :::    1,7 tr    :::    00943.10.16.16    :::    2,5 tr
0943.81.7667    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1717    :::    2,5 tr
0943.81.7766    :::    1,7 tr    :::    00943.10.17.17    :::    2,5 tr
0943.76.3993    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1717    :::    2,5 tr
0943.76.3883    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2525    :::    2,5 tr
0943.76.3535    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6767    :::    2,5 tr
0943.76.3355    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7070    :::    2,5 tr
0943.76.3663    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7575    :::    2,5 tr
0943.82.3883    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7676    :::    2,5 tr
0943.82.3355    :::    1,7 tr    :::    00943.60.9797    :::    2,5 tr
0943.82.3993    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9797    :::    2,5 tr
0943.28.2442    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0220    :::    2,5 tr
0943.28.2552    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0220    :::    2,5 tr
0943.28.2662    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0330    :::    2,5 tr
0943.28.0022    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0440    :::    2,5 tr
0943.28.2772    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0440    :::    2,5 tr
0943.28.2992    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0550    :::    2,5 tr
0943.16.9598    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0550    :::    2,5 tr
0943.19.7776    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0660    :::    2,5 tr
0943.76.2323    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0660    :::    2,5 tr
0943.76.8567    :::    1,7 tr    :::    00943.00.0770    :::    2,5 tr
0943.76.8008    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0770    :::    2,5 tr
0943.76.8080    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1001    :::    2,5 tr
0943.76.7447    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1221    :::    2,5 tr
0943.76.2244    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1331    :::    2,5 tr
0943.76.2772    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1441    :::    2,5 tr
0943.76.7227    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1551    :::    2,5 tr
0943.28.5577    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1551    :::    2,5 tr
0943.28.5665    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1661    :::    2,5 tr
0943.28.5757    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1661    :::    2,5 tr
0943.28.7227    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1771    :::    2,5 tr
0943.28.7272    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1771    :::    2,5 tr
0943.28.7557    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2332    :::    2,5 tr
0943.28.7575    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2552    :::    2,5 tr
0943.28.7667    :::    1,7 tr    :::    0094.368.2552    :::    2,5 tr
0943.28.7755    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2662    :::    2,5 tr
0943.16.9979    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2662    :::    2,5 tr
0943.16.9989    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2662    :::    2,5 tr
0943.16.9009    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2772    :::    2,5 tr
0943.17.8898    :::    1,7 tr    :::    0094.368.2772    :::    2,5 tr
0943.17.8855    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5225    :::    2,5 tr
0943.19.6889    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5775    :::    2,5 tr
0943.76.2277    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6776    :::    2,5 tr
0943.82.2233    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7007    :::    2,5 tr
0943.27.9559    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7557    :::    2,5 tr
0943.81.9393    :::    3,5 tr    :::    00943.48.7667    :::    2,5 tr
0943.27.9119    :::    1,7 tr    :::    00943.46.7997    :::    2,5 tr
0943.18.9697    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7997    :::    2,5 tr
0943.76.8848    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1689    :::    2,5 tr
0943.18.9399    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5689    :::    2,5 tr
0943.76.8558    :::    1,7 tr    :::    00943.10.1568    :::    2,5 tr
0943.76.8383    :::    1,7 tr    :::    00943.10.1688    :::    2,5 tr
0943.19.8778    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7939    :::    2,5 tr
0943.76.7997    :::    1,7 tr    :::    00943000305    :::    2,5 tr
0943.82.7007    :::    1,7 tr    :::    00943000306    :::    2,5 tr
0943.19.6776    :::    1,7 tr    :::    00943000407    :::    2,5 tr
0943.19.6767    :::    1,7 tr    :::    00943000408    :::    2,5 tr
0943.19.6677    :::    1,7 tr    :::    00943000608    :::    2,5 tr
0943.19.6655    :::    1,7 tr    :::    00943000708    :::    2,5 tr
0943.19.6633    :::    1,7 tr    :::    00943000609    :::    2,5 tr
0943.19.6600    :::    1,7 tr    :::    00943000709    :::    2,5 tr
0943.19.8283    :::    1,7 tr    :::    00943.89.49.89    :::    2,5 tr
0943.82.2992    :::    1,7 tr    :::    00943.18.6678    :::    2,5 tr
0943.82.2626    :::    1,7 tr    :::    00943.10.2228    :::    2,5 tr
0943.17.4499    :::    1,7 tr    :::    00943.10.2229    :::    2,5 tr
0943.17.4488    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1080    :::    2,5 tr
0943.19.8833    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1088    :::    2,5 tr
0943.76.8833    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1289    :::    2,5 tr
0943.16.7997    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1389    :::    2,5 tr
0943.16.7667    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1589    :::    2,5 tr
0943.16.7766    :::    1,7 tr    :::    0094.368.1889    :::    2,5 tr
0943.16.7887    :::    1,7 tr    :::    0094.368.2689    :::    2,5 tr
0943.17.2626    :::    1,7 tr    :::    0094.368.5789    :::    2,5 tr
0943.17.2662    :::    1,7 tr    :::    00943685558    :::    2,5 tr
0943.17.2992    :::    1,7 tr    :::    00943.60.9998    :::    2,5 tr
0943.17.2882    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9799    :::    2,5 tr
0943.17.2299    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9099    :::    2,5 tr
0943.19.6162    :::    1,7 tr    :::    0094.368.9909    :::    2,5 tr
0943.19.6266    :::    1,7 tr    :::    00943.525552    :::    2,5 tr
0943.19.8808    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9919    :::    2,5 tr
0943.19.6909    :::    1,7 tr    :::    00943.66.99.59    :::    2,5 tr
0943.19.9697    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9199    :::    2,5 tr
0943.76.76.28    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9299    :::    2,5 tr
0943.19.8838    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9399    :::    2,5 tr
0943.19.6626    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9599    :::    2,5 tr
0943.28.5225    :::    1,7 tr    :::    00943.66.9799    :::    2,5 tr
0943.27.7887    :::    1,7 tr    :::    00943.669996    :::    2,5 tr
0943.18.3993    :::    1,7 tr    :::    00943.58.33.58    :::    2,5 tr
0943.28.5335    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2568    :::    2,5 tr
0943.18.3535    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2668    :::    2,5 tr
0943.18.3355    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2688    :::    2,5 tr
0943.17.3663    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2689    :::    2,5 tr
0943.17.6363    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2789    :::    2,5 tr
0943.17.6556    :::    1,7 tr    :::    00943.58.2889    :::    2,5 tr
0943.82.3663    :::    1,7 tr    :::    00943.58.68.58    :::    2,5 tr
0943.82.3535    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6989    :::    2,5 tr
0943.76.5665    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6689    :::    2,5 tr
0943.76.1881    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6889    :::    2,5 tr
0943.76.1661    :::    1,7 tr    :::    00943.58.6669    :::    2,5 tr
0943.76.1166    :::    1,7 tr    :::    00943.58.66.58    :::    2,5 tr
0943.76.1155    :::    1,7 tr    :::    00943.48.77.48    :::    2,5 tr
0943.18.9955    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7989    :::    2,5 tr
0943.18.9969    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7707    :::    2,5 tr
0943.18.9977    :::    1,7 tr    :::    00943.48.7077    :::    2,5 tr
0943.18.9699    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.00    :::    2,5 tr
0943.18.9393    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.01    :::    2,5 tr
0943.18.9797    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.02    :::    2,5 tr
0943.18.9559    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.04    :::    2,5 tr
0943.18.9595    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.06    :::    2,5 tr
0943.19.5665    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.07    :::    2,5 tr
0943.80.4488    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.08    :::    2,5 tr
0943.80.4499    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.09    :::    2,5 tr
0943.80.4466    :::    1,7 tr    :::    00943.03.00.03    :::    2,5 tr
0943.80.4455    :::    1,7 tr    :::    00943.03.01.03    :::    2,5 tr
0943.76.2626    :::    1,7 tr    :::    00943.03.02.03    :::    2,5 tr
0943.76.2882    :::    1,7 tr    :::    00943.03.05.03    :::    2,5 tr
0943.76.2662    :::    1,7 tr    :::    00943.03.06.03    :::    2,5 tr
0943.76.2255    :::    1,7 tr    :::    00943.03.07.03    :::    2,5 tr
0943.76.2992    :::    1,7 tr    :::    00943.03.08.03    :::    2,5 tr
0943.76.2299    :::    1,7 tr    :::    00943.03.09.03    :::    2,5 tr
0943.76.2266    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0005    :::    2,5 tr
0943.76.2288    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0006    :::    2,5 tr
0943.82.2266    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0007    :::    2,5 tr
0943.82.2255    :::    1,7 tr    :::    00943.03.0008    :::    2,5 tr
0943.81.9559    :::    1,7 tr    :::    00943.03.04.07    :::    2,5 tr
0943.81.9595    :::    1,7 tr    :::    00943.03.04.08    :::    2,5 tr
0943.81.9699    :::    1,7 tr    :::    00943.03.04.09    :::    2,5 tr
0943.81.9797    :::    1,7 tr    :::    00943.03.05.09    :::    2,5 tr
0943.82.0707    :::    1,7 tr    :::    00943.03.06.08    :::    2,5 tr
0943.82.0660    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.23    :::    2,5 tr
0943.82.0066    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.83    :::    2,5 tr
0943.82.0088    :::    1,7 tr    :::    00943.03.03.93    :::    2,5 tr
0943.82.0099    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1168    :::    2,5 tr
0943.82.0055    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1189    :::    2,5 tr
0943.76.2526    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1268    :::    2,5 tr
0943.82.0990    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1369    :::    2,5 tr
0943.82.0606    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1568    :::    2,5 tr
0943.82.1616    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1589    :::    2,5 tr
0943.82.4994    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1668    :::    2,5 tr
0943.76.9977    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1688    :::    2,5 tr
0943.76.8338    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1689    :::    2,5 tr
0943.76.1819    :::    1,7 tr    :::    0094.303.1889    :::    2,5 tr
0943.76.2552    :::    1,7 tr    :::    00943.39.29.39    :::    2,5 tr
0943.76.1771    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2345    :::    2,5 tr
0943.76.2525    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2668    :::    2,5 tr
0943.76.2456    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2688    :::    2,5 tr
0943.76.2332    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2689    :::    2,5 tr
0943.76.7755    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2568    :::    2,5 tr
0943.76.8118    :::    1,7 tr    :::    0094.339.2789    :::    2,5 tr
0943.76.7337    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2268    :::    2,5 tr
0943.76.1133    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2368    :::    2,5 tr
0943.76.1122    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2568    :::    2,5 tr
0943.76.1718    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2589    :::    2,5 tr
0943.82.9119    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2668    :::    2,5 tr
0943.82.6161    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2688    :::    2,5 tr
0943.82.9090    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2689    :::    2,5 tr
0943.82.5757    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2889    :::    2,5 tr
0943.82.2332    :::    1,7 tr    :::    0094.303.2899    :::    2,5 tr
0943.76.8828    :::    1,7 tr    :::    00943.0000.20    :::    2,5 tr
0943.17.5665    :::    1,7 tr    :::    00943.0000.40    :::    2,5 tr
0943.18.5665    :::    1,7 tr    :::    00943.0000.50    :::    2,5 tr
0943.16.9597    :::    1,7 tr    :::    00943.0000.60    :::    2,5 tr
0943.27.9998    :::    1,7 tr    :::    00943.0000.70    :::    2,5 tr
0943.27.9977    :::    1,7 tr    :::    00943.000246    :::    2,5 tr
0943.27.9955    :::    1,7 tr    :::    00943.000268    :::    2,5 tr
0943.27.9899    :::    1,7 tr    :::    00943.000368    :::    2,5 tr
0943.27.9595    :::    1,7 tr    :::    00943.000389    :::    2,5 tr
0943.76.9955    :::    1,7 tr    :::    00943.000468    :::    2,5 tr
0943.76.9797    :::    1,7 tr    :::    00943.000568    :::    2,5 tr
0943.76.8282    :::    1,7 tr    :::    00943.000689    :::    2,5 tr
0943.76.9595    :::    1,7 tr    :::    00943.000889    :::    2,5 tr
0943.76.9559    :::    1,7 tr    :::    0943.87.3333    :::    8,5 tr
0943.76.9393    :::    1,7 tr    :::    0943.05.05.05    :::    18,5 tr
0943.76.9339    :::    1,7 tr    :::    094.373.2345    :::    5,9 tr
0943.76.9292    :::    1,7 tr    :::    0943.89.39.39    :::    5,9 tr
0943.76.9229    :::    1,7 tr    :::    094.328.39.39    :::    4,5 tr
0943.76.9119    :::    1,7 tr    :::    0943.89.39.89    :::    4,5 tr
0943.19.7887    :::    1,7 tr    :::    094.389.39.68    :::    3,8 tr
0943.76.76.29    :::    1,7 tr    :::    094.373.22.66    :::    3,6 tr
0943.19.7766    :::    1,7 tr    :::    0943.28.3579    :::    3,6 tr
0943.19.0077    :::    1,7 tr    :::    0943.28.38.99    :::    3,6 tr
0943.19.7007    :::    1,7 tr    :::    094.328.39.79    :::    3,6 tr
0943.19.7997    :::    1,7 tr    :::    094.373.26.26    :::    3,6 tr
0943.19.2299    :::    1,7 tr    :::    0943.81.61.81    :::    3,6 tr
0943.17.2266    :::    1,7 tr    :::    0943.81.6669    :::    3,6 tr
0943.17.2255    :::    1,7 tr    :::    094.381.68.79    :::    3,6 tr
0943.17.3883    :::    1,7 tr    :::    094.389.33.99    :::    3,6 tr
0943.17.3993    :::    1,7 tr    :::    0943.89.38.89    :::    3,6 tr
0943.17.3355    :::    1,7 tr    :::    094.389.389.8    :::    3,6 tr
0943.17.7676    :::    1,7 tr    :::    0943.28.28.18    :::    3,2 tr
0943.17.7667    :::    1,7 tr    :::    0943.28.28.22    :::    3,2 tr
0943.17.7887    :::    1,7 tr    :::    094.328.33.66    :::    3,2 tr
0943.17.7997    :::    1,7 tr    :::    0943.28.38.89    :::    3,2 tr
0943.18.2266    :::    1,7 tr    :::    094.373.20.20    :::    3,2 tr
0943.18.2299    :::    1,7 tr    :::    094.373.2689    :::    3,2 tr
0943.18.2626    :::    1,7 tr    :::    094.373.27.27    :::    3,2 tr
0943.18.2662    :::    1,7 tr    :::    094.373.28.99    :::    3,2 tr
0943.18.2992    :::    1,7 tr    :::    0943.81.66.99    :::    3,2 tr
0943.18.0660    :::    1,7 tr    :::    0943.89.35.89    :::    3,2 tr
0943.18.0707    :::    1,7 tr    :::    094.389.36.36    :::    3,2 tr
0943.18.0606    :::    1,7 tr    :::    0943.89.39.86    :::    3,2 tr
0943.18.0099    :::    1,7 tr    :::    0943.28.28.26    :::    2,6 tr
0943.18.0066    :::    1,7 tr    :::    0943.28.28.27    :::    2,6 tr
0943.81.9969    :::    1,7 tr    :::    0943.28.36.36    :::    2,6 tr
0943.81.9989    :::    1,7 tr    :::    094.373.21.21    :::    2,6 tr
0943.81.9998    :::    1,7 tr    :::    094.373.2389    :::    2,6 tr
0943.81.9955    :::    1,7 tr    :::    094.373.25.25    :::    2,6 tr
0943.81.9933    :::    3,5 tr    :::    094.373.2.6.69    :::    2,6 tr
0943.81.9009    :::    1,7 tr    :::    094.373.28.38    :::    2,6 tr
0943.81.9119    :::    1,7 tr    :::    094.373.28.58    :::    2,6 tr
0943.81.9229    :::    1,7 tr    :::    094.373.29.89    :::    2,6 tr
0943.81.9339    :::    3,5 tr    :::    094.381.61.16    :::    2,6 tr
0943.76.8228    :::    1,7 tr    :::    0943.81.61.61    :::    2,6 tr
0943.19.2526    :::    1,7 tr    :::    094.381.62.62    :::    2,6 tr
0943.76.8858    :::    1,7 tr    :::    094.381.67.76    :::    2,6 tr
0943.17.6565    :::    1,7 tr    :::    0943.81.69.96    :::    2,6 tr
0943.76.2829    :::    1,7 tr    :::    094.389.3566    :::    2,6 tr
0943.17.6677    :::    1,7 tr    :::    094.389.37.38    :::    2,6 tr
0943.17.6686    :::    1,7 tr    :::    094.389.38.39    :::    2,6 tr
0943.17.6768    :::    1,7 tr    :::    0943.89.39.66    :::    2,6 tr
0943.17.6866    :::    1,7 tr    :::    094.389.39.69    :::    2,6 tr
0943.17.6869    :::    1,7 tr    :::    094.328.33.68    :::    2,6 tr
0943.17.6989    :::    1,7 tr    :::    094.373.22.86    :::    2,6 tr
0943.16.8787    :::    1,7 tr    :::    094.373.22.89    :::    2,6 tr
0943.19.0880    :::    1,7 tr    :::    094.373.2366    :::    2,6 tr
0943.17.0066    :::    1,7 tr    :::    094.373.2.3.69    :::    2,6 tr
0943.17.0099    :::    1,7 tr    :::    094.373.25.52    :::    2,6 tr
0943.17.0077    :::    1,7 tr    :::    094.373.26.62    :::    2,6 tr
0943.17.0088    :::    1,7 tr    :::    094.373.29.92    :::    2,6 tr
0943.17.0990    :::    1,7 tr    :::    094.381.60.60    :::    2,6 tr
0943.82.9293    :::    1,7 tr    :::    094.381.65.65    :::    2,6 tr
0943.82.9969    :::    1,7 tr    :::    094.389.33.44    :::    2,6 tr
0943.82.6656    :::    1,7 tr    :::    094.389.37.73    :::    2,6 tr
0943.82.9939    :::    1,7 tr    :::    0943.28.38.78    :::    2,6 tr
094.375.0055    :::    1,7 tr    :::    094.373.2.8.78    :::    2,5 tr
094.375.0088    :::    1,7 tr    :::    094.373.2886    :::    2,5 tr
094.375.0099    :::    1,7 tr    :::    094.373.2889    :::    2,5 tr
094.375.0202    :::    1,7 tr    :::    094.373.28.98    :::    2,5 tr
094.375.0606    :::    1,7 tr    :::    094.373.29.79    :::    2,5 tr
094.375.0660    :::    1,7 tr    :::    094.389.33.69    :::    2,5 tr
094.375.0880    :::    1,7 tr    :::    094.389.34.34    :::    2,5 tr
094.375.0990    :::    1,7 tr    :::    094.389.35.53    :::    2,5 tr
094.375.1155    :::    1,7 tr    :::    094.389.38.78    :::    2,5 tr
094.375.1199    :::    1,7 tr    :::    094.389.389.1    :::    2,5 tr
094.375.1212    :::    1,7 tr    :::    094.389.389.7    :::    2,5 tr
094.375.1616    :::    1,7 tr    :::    0943.89.39.59    :::    2,5 tr
094.375.1661    :::    1,7 tr    :::    0943.6.1.1980    :::    1,6 tr
094.375.1678    :::    1,7 tr    :::    0943.6.1.1984    :::    1,6 tr
094.375.1881    :::    1,7 tr    :::    0943.6.1.1985    :::    1,8 tr
094.375.2266    :::    1,7 tr    :::    0943 60 66 46    :::    1,5 tr
094.375.2288    :::    1,7 tr    :::    0943 65 66 76    :::    1,5 tr
094.375.2299    :::    1,7 tr    :::    0943 68 66 88    :::    18,5 tr
094.375.2626    :::    1,7 tr    :::    094 383 2468    :::    4,5 tr
094.375.2662    :::    1,7 tr    :::    0943 55 3939    :::    12,5 tr
094.375.2882    :::    1,7 tr    :::    0943 60 3939    :::    3,6 tr
094.375.2992    :::    1,7 tr    :::    0943 14 3939    :::    3,6 tr
094.375.3355    :::    1,7 tr    :::    0943 55 7979    :::    16,5 tr
094.375.3663    :::    1,7 tr    :::    0943 14 3579    :::    2,5 tr
094.375.3993    :::    1,7 tr    :::    094 3975 888    :::    4,6 tr
094.375.4488    :::    1,7 tr    :::    0943 502 999    :::    4,6 tr
094.375.4499    :::    1,7 tr    :::    0943 975 999    :::    5,5 tr
0943.82.6636    :::    1,7 tr    :::    094 363 2999    :::    5,5 tr
0943.82.2627    :::    1,7 tr    :::    094 36 35799    :::    2,5 tr
0943.19.4488    :::    1,7 tr    :::    094 36 56799    :::    2,5 tr
0943.82.9299    :::    1,7 tr    :::    0943 61 63 65    :::    2,5 tr
0943.82.6366    :::    1,7 tr    :::    0943 61 63 66    :::    2,2 tr
0943.82.5115    :::    1,7 tr    :::    0943 61 65 69    :::    2,2 tr
0943.82.5775    :::    1,7 tr    :::    0943 65 67 69    :::    3,6 tr
0943.82.6060    :::    1,7 tr    :::    0943 006 006    :::    8,5 tr
0943.82.5151    :::    1,7 tr    :::    0943 61 61 61    :::    15,5 tr
0943.82.5050    :::    1,7 tr    :::    0943 632 632    :::    4,5 tr
0943.82.2772    :::    1,7 tr    :::    094 389 1 389    :::    2,2 tr
0943.82.5225    :::    1,7 tr    :::    0943 616 626    :::    2,2 tr
0943.82.6226    :::    1,7 tr    :::    0943 656 858    :::    2,6 tr
0943.80.4477    :::    1,7 tr    :::    0943 606 919    :::    2,2 tr
0943.16.7070    :::    1,7 tr    :::    0943 606 959    :::    2,2 tr
0943.7.66646    :::    1,7 tr    :::    0943 656 959    :::    2,5 tr
0943.17.8080    :::    1,7 tr    :::    0943 818 929    :::    2,6 tr
0943.19.3344    :::    1,7 tr    :::    0943 39 11 39    :::    2,5 tr
0943.19.3131    :::    1,7 tr    :::    0943 89 11 89    :::    2,5 tr
0943.19.6161    :::    1,7 tr    :::    0943 60 60 50    :::    1,8 tr
0943.19.8181    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1199    :::    2,5 tr
0943.19.8118    :::    1,7 tr    :::    0943 29 2299    :::    3,5 tr
0943.19.3232    :::    1,7 tr    :::    094 363 2299    :::    2,6 tr
0943.19.8008    :::    1,7 tr    :::    0943 65 6699    :::    3,2 tr
0943.19.6060    :::    1,7 tr    :::    0943 00 66 99    :::    9,5 tr
0943.19.3030    :::    1,7 tr    :::    0943 55 33 55    :::    4,6 tr
0943.19.7755    :::    1,7 tr    :::    0943 55 33 88    :::    4,6 tr
0943.19.7272    :::    1,7 tr    :::    0943 55 33 99    :::    5,5 tr
0943.19.7337    :::    1,7 tr    :::    094 339 1919    :::    2,2 tr
0943.19.7667    :::    1,7 tr    :::    094 389 1919    :::    2,2 tr
0943.82.2829    :::    1,7 tr    :::    094 363 2929    :::    2,5 tr
0943.19.2266    :::    1,7 tr    :::    0943 14 3838    :::    2,2 tr
0943.19.2992    :::    1,7 tr    :::    094 363 5858    :::    2,6 tr
0943.19.2662    :::    1,7 tr    :::    094 345 5959    :::    3,5 tr
0943.19.2626    :::    1,7 tr    :::    094 363 5959    :::    2,6 tr
0943.82.6565    :::    1,7 tr    :::    0943 61 6969    :::    2,6 tr
0943.82.6556    :::    1,7 tr    :::    0943 67 6969    :::    2,5 tr
0943.82.6363    :::    1,7 tr    :::    0943 81 8008    :::    2,2 tr
0943.82.6336    :::    1,7 tr    :::    0943 81 8228    :::    2,2 tr
0943.82.6989    :::    1,7 tr    :::    0943 81 8338    :::    2,2 tr
0943.82.6879    :::    1,7 tr    :::    0943 81 8558    :::    2,2 tr
0943.82.6776    :::    1,7 tr    :::    0943 81 8998    :::    4,5 tr
0943.19.4499    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1961    :::    1,5 tr
0943.82.6655    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1967    :::    1,6 tr
0943.82.6633    :::    1,7 tr    :::    0943 24 1968    :::    1,6 tr
0943.82.9977    :::    1,7 tr    :::    0943 72 1968    :::    1,6 tr
0943.82.9998    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1970    :::    1,8 tr
0943.82.9955    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1971    :::    1,8 tr
0943.76.0707    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1972    :::    1,8 tr
0943.76.0880    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1973    :::    1,8 tr
0943.82.9595    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1975    :::    1,8 tr
0943.82.9559    :::    1,7 tr    :::    094 339 1978    :::    1,8 tr
0943.82.9393    :::    1,7 tr    :::    0943 72 1979    :::    2,3 tr
0943.82.9339    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1979    :::    2,3 tr
0943.82.9292    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1980    :::    2,2 tr
0943.82.9229    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1980    :::    2,5 tr
0943.82.9009    :::    1,7 tr    :::    094 339 1981    :::    2,2 tr
0943.19.8558    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1981    :::    2,2 tr
0943.19.8338    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1982    :::    2,2 tr
0943.19.8855    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1983    :::    2,2 tr
0943.82.5758    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1984    :::    2,2 tr
0943.19.0088    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1984    :::    2,5 tr
0943.19.0055    :::    1,7 tr    :::    094 339 1985    :::    2,5 tr
0943.19.0660    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1987    :::    2,5 tr
0943.19.0606    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1990    :::    2,5 tr
0943.82.9199    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1990    :::    3,2 tr
0943.19.0707    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1991    :::    2,5 tr
0943.76.2728    :::    1,7 tr    :::    0943 74 1992    :::    2,3 tr
0943.82.9099    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1992    :::    2,3 tr
0943.76.0990    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1994    :::    1,8 tr
0943.19.0066    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1997    :::    1,6 tr
0943.28.4884    :::    1,7 tr    :::    0943 89 1998    :::    1,6 tr
0943.28.4455    :::    1,7 tr    :::    0943.95.17.16    :::    1,6 tr
0943.82.5658    :::    1,7 tr    :::    0943.95.18.16    :::    1,6 tr
0943.82.5659    :::    1,7 tr    :::    0943.95.16.18    :::    1,6 tr
0943.28.4466    :::    1,7 tr    :::    0943.95.11.69    :::    1,6 tr
0943.28.4499    :::    1,7 tr    :::    0943.95.11.36    :::    1,6 tr
0943.28.4646    :::    1,7 tr    :::    0943.95.16.19    :::    1,6 tr
0943.76.9090    :::    1,7 tr    :::    0943.95.1238    :::    1,6 tr
0943.28.5005    :::    1,7 tr    :::    0943.95.12.16    :::    1,6 tr
0943.28.5050    :::    1,7 tr    :::    094.373.00.44    :::    1,5 tr
0943.82.2526    :::    1,7 tr    :::    094.373.00.33    :::    1,5 tr
0943.00.7777    :::    25,000,000    :::    094.373.00.22    :::    1,5 tr
0943.00.4444    :::    6,000,000    :::    094.373.00.11    :::    1,5 tr
094.357.4444    :::    5,000,000    :::    094.328.07.08    :::    1,5 tr
094.338.4444    :::    5,000,000    :::    0943 28.30.30    :::    1,9 tr
0943.82.4444    :::    4,500,000    :::    0943280379    :::    1,5 tr
0943.17.4444    :::    4,000,000    :::    094.373.05.06    :::    1,5 tr
0943.22.0000    :::    6,000,000    :::    0943283079    :::    1,5 tr
0943.76.0000    :::    4,000,000    :::    094.367.86.39    :::    1,5 tr
094.33333.44    :::    4,500,000    :::    094 389 6678    :::    1,5 tr
094.33333.78    :::    3,000,000    :::    094 373 0123    :::    1,8 tr
094.33333.84    :::    2,500,000    :::    094.362.00.33    :::    1,5 tr
094.33333.85    :::    2,500,000    :::    094.367.88.55    :::    1,5 tr
094.33333.87    :::    2,500,000    :::    094.328.66.55    :::    1,5 tr
0943.19.6688    :::    6,000,000    :::    0943.2789.55    :::    1,5 tr
0943.17.6688    :::    5,500,000    :::    094.367.88.11    :::    1,5 tr
0943.76.86.86    :::    4,000,000    :::    094.367.88.22    :::    2,2 tr
094.383.8866    :::    3,000,000    :::    0943 28 6660    :::    1,5 tr
094.333.7878    :::    4,000,000    :::    0943.2789.77    :::    1,5 tr
0943.76.78.78    :::    3,000,000    :::    0943 280 679    :::    1,5 tr
0943.19.7799    :::    3,000,000    :::    0943 27 8818    :::    1,5 tr
0943.1.77799    :::    3,000,000    :::    094.32.86661    :::    1,5 tr
0943.33.34.35    :::    3,500,000    :::    094.373.08.09    :::    1,5 tr
094.356.8889    :::    3,000,000    :::    0943 278 969    :::    1,5 tr
0943.19.39.59    :::    2,500,000    :::    0943 28 3335    :::    1,5 tr
0943.83.85.87    :::    2,500,000    :::    094.328.33.11    :::    1,5 tr
094.345.5669    :::    2,500,000    :::    094.32.86664    :::    1,5 tr
094.345.5657    :::    2,500,000    :::    0943 286 456    :::    1,5 tr
0943.00.77.99    :::    5,500,000    :::    094.367.88.33    :::    1,8 tr
0943.00.77.88    :::    5,000,000    :::    094.328.54.54    :::    1,5 tr
0943.33.99.33    :::    4,500,000    :::    094.328.31.31    :::    1,5 tr
0943.33.88.33    :::    4,500,000    :::    0943.28.29.77    :::    1,5 tr
0943.00.55.88    :::    4,500,000    :::    094.328.65.65    :::    1,8 tr
0943.33.66.33    :::    4,000,000    :::    0943 279 278    :::    1,8 tr
0943.00.55.77    :::    4,000,000    :::    094.362.00.55    :::    1,8 tr
0943.33.55.33    :::    3,500,000    :::    0943 279 068    :::    1,8 tr
0943.33.77.33    :::    3,500,000    :::    094.362.00.66    :::    1,8 tr
0943.11.66.11    :::    3,500,000    :::    094.362.00.77    :::    1,8 tr
0943.11.66.77    :::    2,500,000    :::    0943 620 678    :::    1,8 tr
0943.38.38.39    :::    5,500,000    :::    094.362.06.06    :::    1,8 tr
094.333.6969    :::    4,000,000    :::    094.362.07.07    :::    1,8 tr
094.338.8989    :::    3,500,000    :::    094.32.81118    :::    1,8 tr
094.356.8989    :::    3,500,000    :::    0943.28.14.15    :::    1,8 tr
0943.19.89.89    :::    3,000,000    :::    0943.28.15.16    :::    1,8 tr
094.333.7.888    :::    12,000,000    :::    094.328.52.52    :::    1,8 tr
094.333.5.999    :::    12,000,000    :::    0943.28.50.60    :::    1,8 tr
094.333.9.666    :::    6,500,000    :::    0943 285 068    :::    1,8 tr
094.333.9.777    :::    6,500,000    :::    0943 285 079    :::    1,8 tr
094.333.555.9    :::    6,000,000    :::    094.373.00.77    :::    1,8 tr
094.333.555.8    :::    6,000,000    :::    0943 279 272    :::    1,8 tr
094.333.444.5    :::    4,500,000    :::    0943 620 789    :::    1,8 tr
0943.34.2001    :::    1,500,000    :::    0943 28 3339    :::    1,8 tr
0943.34.2003    :::    1,500,000    :::    094.373.08.08    :::    1,8 tr
0943.34.2005    :::    1,500,000    :::    094.373.06.06    :::    1,8 tr
0943.34.2006    :::    1,500,000    :::    094.328.66.77    :::    1,8 tr
0943.34.2007    :::    1,500,000    :::    0943 27 88 27    :::    1,8 tr
0943.34.1968    :::    1,500,000    :::    094.32.86667    :::    1,8 tr
0943.34.1969    :::    1,500,000    :::    094.362.00.99    :::    1,8 tr
0943.34.1970    :::    1,500,000    :::    0943 730 789    :::    1,8 tr
094.33333.49    :::    3,000,000    :::    094.362.00.88    :::    1,8 tr
094.383838.4    :::    2,500,000    :::    0943 279 379    :::    5,3 tr
0943 84 8866    :::    4000000    :::    0943 279 479    :::    2,8 tr
094 383 7799    :::    4000000    :::    0943 279 179    :::    2,5 tr
0943 84 7799    :::    3,5 tr    :::    094.373.00.55    :::    1,8 tr
0943 85 7799    :::    3,5 tr    :::    0943 279 268    :::    2,5 tr
0943 95 7799    :::    3,5 tr    :::    0943 279 239    :::    1,8 tr
0943 54 3939    :::    2,8 tr    :::    0943 279 139    :::    1,8 tr
094 397 3399    :::    2,8 tr    :::    0943 279 486    :::    2,5 tr
094 383 3399    :::    3,5 tr    :::    0943.28.69.69    :::    2,5 tr
0943 54 3399    :::    2,5 tr    :::    094.362.09.09    :::    1,8 tr
0943 96 3399    :::    3,5 tr    :::    0943.26.7968    :::    1,6 tr
0943 844448    :::    3,5 tr    :::    094.353.1998    :::    2,5 tr
0943 84 9898    :::    2,8 tr    :::    0943.52.9799    :::    1,6 tr
0943 84 9988    :::    2,8 tr    :::    0943.52.9899    :::    1,8 tr
0943 84 9889    :::    2,8 tr    :::    0943.52.9599    :::    1,6 tr
0943 95 8998    :::    3,5 tr    :::    0943.52.9699    :::    1,6 tr
094 367 9889    :::    2,6 tr    :::    0943.29.1868    :::    1,2 tr
0943 95 9696    :::    4,5 tr    :::    0943.53.1686    :::    1,5 tr
094 336 6969    :::    4000000    :::    0943.53.1357    :::    1,8 tr
0943 36 9696    :::    4,8 tr    :::    0943.52.1956    :::    1,8 tr
0943 84 6969    :::    2,5 tr    :::    0943.52.1955    :::    1,8 tr
0943 84 9696    :::    2,5 tr    :::    0943.52.1959    :::    1,8 tr
094 367 9696    :::    3,5 tr    :::    0943.52.1960    :::    1,8 tr
094 336 9966    :::    3,5 tr    :::    094.353.1960    :::    1,8 tr
0943 84 9966    :::    2,8 tr    :::    094.353.1961    :::    1,8 tr
0943 95 9966    :::    2,8 tr    :::    094.353.1962    :::    1,8 tr
094 367 9966    :::    2,8 tr    :::    094.353.1963    :::    1,8 tr
094 383 6996    :::    3,5 tr    :::    094.353.1967    :::    1,8 tr
0943 54 6969    :::    2,8 tr    :::    094.353.1971    :::    2,5 tr
094 367 9669    :::    2,5 tr    :::    094.353.1994    :::    2,6 tr
0943 84 9669    :::    2000000    :::    0943.26.7989    :::    1,5 tr
0943 35 75 85    :::    2,8 tr    :::    0943.26.77.26    :::    1,8 tr
0943 966 988    :::    4,8 tr    :::    0943.26.7696    :::    1,8 tr
0943 966 977    :::    4,5 tr    :::    0943.26.7776    :::    1,8 tr
0943 955 977    :::    4,8 tr    :::    0943.26.7575    :::    1,2 tr
0943 95 97 97    :::    4,8 tr    :::    0943.26.7686    :::    1,8 tr
0943 67 97 97    :::    4,8 tr    :::    0943.26.7667    :::    1,6 tr
0943 96 96 97    :::    4,8 tr    :::    0943 01 2200    :::    1,6 tr
0943 96 66 96    :::    4,8 tr    :::    0943 700 300    :::    2,6 tr
0943 83 33 83    :::    4,2 tr    :::    0943 0934 00    :::    1,6 tr
0943 95 95 97    :::    4,2 tr    :::    0943 0934 99    :::    1,6 tr
0943 833 877    :::    3,5 tr    :::    0943 70 3131    :::    1,6 tr
0943 95 96 95    :::    3,5 tr    :::    0943 64 1112    :::    1,6 tr
0943 37 37 39    :::    2,8 tr    :::    0943 64 1113    :::    1,6 tr
0943 95 55 95    :::    2,8 tr    :::    0943 09 1114    :::    1,6 tr
094 337 5959    :::    2,5 tr    :::    0943 64 1114    :::    1,6 tr
094 336 9797    :::    2,5 tr    :::    0943 01 2220    :::    1,6 tr
094 383 5959    :::    2,8 tr    :::    0943 01 2224    :::    1,6 tr
094 336 9595    :::    2,5 tr    :::    0943 01 2225    :::    1,6 tr
094 336 6767    :::    2,8 tr    :::    0943 0943 38    :::    1,6 tr
0943 955 855    :::    2,8 tr    :::    0943 0943 86    :::    2,8 tr
0943 83 83 63    :::    2,8 tr    :::    0943 0944 47    :::    2,2 tr
0943 544 644    :::    1,9 tr    :::    0943 644 468    :::    1,6 tr
0943 96 22 96    :::    2,5 tr    :::    0943 0934 69    :::    1,6 tr
094 336 6116    :::    2,2 tr    :::    0943 0123 24    :::    2 tr
0943 844 944    :::    1,9 tr    :::    0943 70 8284    :::    1,6 tr
0943 96 1616    :::    2500000    :::    0943 70 2212    :::    1,6 tr
0943 96 9339    :::    2,5 tr    :::    0943 70 5586    :::    1,6 tr
0943 67 9779    :::    2000000    :::    0943 70 5515    :::    1,6 tr
0943 540 550    :::    1,9 tr    :::    0943 09 6606    :::    1,6 tr
0943 544 744    :::    1,9 tr    :::    0943 70 8848    :::    1,6 tr
0943 544 844    :::    1,9 tr    :::    0943 7 19991    :::    1,2 tr
0943 544 944    :::    1,9 tr    :::    0943 71 2929    :::    1,2 tr
094 336 9779    :::    2,5 tr    :::    0943 088 966    :::    1,2 tr
094 383 6879    :::    2500000    :::    0943 71 7272    :::    1,2 tr
0943 84 9797    :::    2,2 tr    :::    0943 0943 11    :::    2,8 tr
0943 955 755    :::    2,5 tr    :::    0943 0943 21    :::    2,2 tr
094 33 67776    :::    2,5 tr    :::    0943 0943 55    :::    2,5 tr
0943 955 956    :::    2,8 tr    :::    0943 99 3380    :::    1,6 tr
094 335 5885    :::    2,8 tr    :::    0943 0888 55    :::    2,2 tr
094 336 9399    :::    1,9 tr    :::    0943 02 81 86    :::    1,6 tr
0943 375 575    :::    2,5 tr    :::    0943 64 44 24    :::    1,6 tr
094 336 7667    :::    2,8 tr    :::    0943 .700 400    :::    1,6 tr
0943 844 845    :::    2,5 tr    :::    0943  0943 63    :::    1,6 tr
094 337 5885    :::    1,9 tr    :::    0943  0943 83    :::    1,6 tr
094 337 5995    :::    1,9 tr    :::    0943 01 22 23    :::    1,6 tr
0943 377 366    :::    2,5 tr    :::    0943 647 234    :::    1,6 tr
094 337 5656    :::    1,9 tr    :::    0943 707 151    :::    1,6 tr
094 33 696 33    :::    1,9 tr    :::    0943 01 22 27    :::    1,6 tr
094 337 5665    :::    1,9 tr    :::    0943 64 46 67    :::    1,6 tr
0943 844 833    :::    2,5 tr    :::    0943 64 55 45    :::    1,6 tr
0943 844 822    :::    2,5 tr    :::    0943  0937 99    :::    1,6 tr
0943 844 811    :::    1,9 tr    :::    0943  091 123    :::    2,6 tr
0943 355 788    :::    2,5 tr    :::    0943  0944 49    :::    2,8 tr
0943 357 367    :::    2,5 tr    :::    094 33 66 555    :::    2,8 tr
0943 679 976    :::    2,5 tr    :::    0943 088 055    :::    1,6 tr
0943 955 996    :::    2,5 tr    :::    0943 088 466    :::    1,2 tr
0943 355 766    :::    2,5 tr    :::    0943 112266    :::    6,5 tr
0943 369 969    :::    2,8 tr    :::    0943 0943 88    :::    4,5 tr
0943 355 677    :::    2,5 tr    :::    0943 1 12345    :::    12,5 tr
094 335 5775    :::    2,5 tr    :::    0943 121212    :::    28,5 tr
094 335 5757    :::    2,5 tr    :::    0943 121416    :::    3,5 tr
0943 955 998    :::    2,5 tr    :::    0943 299 399    :::    6,5 tr
094 337 7575    :::    2,5 tr    :::    0943 299 599    :::    4,5 tr
0943 833 837    :::    2,5 tr    :::    0943 299 699    :::    4,5 tr
0943 369 469    :::    2,5 tr    :::    0943 499 699    :::    4,5 tr
094 337 5775    :::    2,5 tr    :::    0943 499 799    :::    4,5 tr
094 337 7227    :::    2,5 tr    :::    0943 04 6868    :::    7,5 tr
094 337 7272    :::    2,5 tr    :::    0943 04 6688    :::    6,5 tr
0943 834 838    :::    2,5 tr    :::    0943 268 269    :::    3,6 tr
0943 970 977    :::    2,5 tr    :::    0943 09 8686    :::    4,5 tr
0943 835 837    :::    2,5 tr    :::    0943 09 6886    :::    5,5 tr
0943 375 377    :::    2,5 tr    :::    0943 268 368    :::    5,5 tr
0943 955 957    :::    2,5 tr    :::    0943 268 468    :::    3,6 tr
0943 540 542    :::    1,9 tr    :::    0943 268 568    :::    3,6 tr
0943 842 843    :::    2,5 tr    :::    0943 268 968    :::    3,6 tr
0943 964 965    :::    1,9 tr    :::    0943 268 168    :::    4,5 tr
0943 541 546    :::    1,9 tr    :::    094 358 1168    :::    1,8 tr
0943 373 375    :::    2,5 tr    :::    0943 112 668    :::    3,6 tr
0943 846 486    :::    1,9 tr    :::    0943 023 668    :::    2,5 tr
0943 848 555    :::    1,9 tr    :::    0943 703 668    :::    1,6 tr
0943 363 898    :::    2,5 tr    :::    0943 705 668    :::    1,6 tr
094 337 5353    :::    1,9 tr    :::    0943 11 2468    :::    4,5 tr
094 337 7447    :::    1,9 tr    :::    0943 112 689    :::    1,6 tr
0943 840 480    :::    1,9 tr    :::    0943 268 862    :::    1,5 tr
0943 840 841    :::    2,5 tr    :::    0943 121 222    :::    3,6 tr
094 33 66 882    :::    2,5 tr    :::    0943 099 000    :::    2,5 tr
0943 96 96 26    :::    2,5 tr    :::    0943 268 111    :::    1,8 tr
0943 955 899    :::    1,8 tr    :::    0943 112 888    :::    7,5 tr
094 3833353    :::    1,9 tr    :::    0943 112 333    :::    2,8 tr
094 3833373    :::    1,9 tr    :::    094 39 11 222    :::    2,8 tr
094 337 3338    :::    1,9 tr    :::    0943 122 111    :::    2,5 tr
0943 833 834    :::    2,5 tr    :::    0943 11 22 89    :::    1,8 tr
0943 373 969    :::    1,9 tr    :::    0943 70 7979    :::    5,8 tr
0943 373 898    :::    1,9 tr    :::    0943 12 18 19    :::    2,5 tr
094 336 3773    :::    1,9 tr    :::    0943 12 15 19    :::    1,8 tr
094 336 7887    :::    1500000    :::    0943 12 16 19    :::    1,8 tr
0943 546 946    :::    1,8 tr    :::    0943 12 12 15    :::    1,8 tr
094 33 757 33    :::    1,8 tr    :::    0943 12 12 16    :::    1,8 tr
0943 835 385    :::    2,5 tr    :::    0943 12 15 16    :::    1,8 tr
0943 835 853    :::    2,5 tr    :::    0943 12 13 16    :::    1,8 tr
0943 973 976    :::    2,5 tr    :::    0943 12 13 18    :::    2,2 tr
0943 372 375    :::    2,5 tr    :::    0943 12 13 19    :::    1,8 tr
094 336 7337    :::    2,5 tr    :::    0943 12 16 17    :::    1,8 tr
094 336 5115    :::    1,9 tr    :::    0943 09 1212    :::    2,5 tr
0943 837 387    :::    2,2 tr    :::    0943 12 1616    :::    2,5 tr
0943 963 966    :::    2,8 tr    :::    094 363 1616    :::    2,5 tr
0943 84 5858    :::    1,8 tr    :::    0943 58 1818    :::    2,5 tr
094 3838 357    :::    2,5 tr    :::    0943 12 1818    :::    2,5 tr
094 3838 456    :::    1,8 tr    :::    0943 12 1919    :::    2,5 tr
094 337 2223    :::    1,9 tr    :::    0943 046 047    :::    1,6 tr
0943 54 34 34    :::    2,2 tr    :::    0943 206 207    :::    1,8 tr
0943 372 392    :::    2,5 tr    :::    0943 206 208    :::    1,8 tr
0943 372 572    :::    2,5 tr    :::    0943 206 209    :::    1,8 tr
0943 967 987    :::    2,5 tr    :::    0943 581 585    :::    1,8 tr
0943 84 5656    :::    1,9 tr    :::    0943 631 639    :::    1,8 tr
0943 365 765    :::    1,9 tr    :::    0943 631 638    :::    1,8 tr
0943 541 548    :::    1,9 tr    :::    094 363 1789    :::    1,6 tr
0943 540 548    :::    1,9 tr    :::    0943 046 046    :::    4,5 tr
0943 972 974    :::    2,5 tr    :::    0943 341 341    :::    3,6 tr
0943 372 382    :::    1,8 tr    :::    0943 631 631    :::    3,6 tr
0943 545 645    :::    1,9 tr    :::    0943 0943 68    :::    5,5 tr
0943 84 9119    :::    1,8 tr    :::    0943 01 0110    :::    2,5 tr
0943 84 9559    :::    1,8 tr    :::    0943 11 2882    :::    2,5 tr
0943 377 488    :::    1500000    :::    0943 11 2323    :::    2,2 tr
0943 972 789    :::    1,8 tr    :::    0943 11 2828    :::    2,8 tr
094 3366550    :::    2,5 tr    :::    0943 11 2929    :::    2,8 tr
0943 54 8558    :::    1,8 tr    :::    0943 29 5858    :::    2,5 tr
0943 546 746    :::    1,8 tr    :::    0943 20 6969    :::    3,6 tr
0943 54 8585    :::    2,2 tr    :::    0943 112 399    :::    1,6 tr
0943 842 482    :::    2,2 tr    :::    0943 112 899    :::    1,8 tr
0943 833 766    :::    1,9 tr    :::    0943 1212 66    :::    2,2 tr
0943 833 655    :::    1,9 tr    :::    0943 268 000    :::    1,5 tr
0943 84 6363    :::    1,8 tr    :::    0943 112 113    :::    2,8 tr
0943 848 849    :::    1,9 tr    :::    0943 112 118    :::    2,5 tr
0943 857 578    :::    2,2 tr    :::    0943 112 119    :::    2,5 tr
0943 857 957    :::    2,5 tr    :::    0943 26 8118    :::    1,8 tr
0943 84 5757    :::    1,8 tr    :::    094 393 8228    :::    2,5 tr
0943 84 8877    :::    1,8 tr    :::    0943 26 8338    :::    2,2 tr
0943 85 7878    :::    2,2 tr    :::    0943 04 6969    :::    3,6 tr
0943 847 748    :::    1,8 tr    :::    0943 26 8282    :::    1,6 tr
0943 84 84 34    :::    2,5 tr    :::    094 393 8282    :::    1,8 tr
0943 84 7878    :::    2,2 tr    :::    0943 29 8989    :::    5,5 tr
0943 84 7676    :::    1,8 tr    :::    0943 26 8989    :::    3,6 tr
0943 98 0990    :::    1,8 tr    :::    0943 121 828    :::    1,8 tr
0943 84 9090    :::    1,8 tr    :::    0943 121 929    :::    1,8 tr
0943 85 8008    :::    1,8 tr    :::    0943 112 889    :::    1,6 tr
0943 955 788    :::    1,9 tr    :::    0943 856 222    :::    1,5 tr
094 337 5445    :::    1,6 tr    :::    0943 856 111    :::    1,5 tr
094 33 75557    :::    1,9 tr    :::    094 363 1333    :::    1,6 tr
0943 375 675    :::    2,2 tr    :::    094 3631 777    :::    1,9 tr
0943 375 875    :::    2,2 tr    :::    0943 581 582    :::    1,9 tr
0943 957 597    :::    2,5 tr    :::    0943 112 114    :::    2,6 tr
094 3959 678    :::    1,9 tr    :::    0943 112 115    :::    2,6 tr
094 33 66 884    :::    1,9 tr    :::    0943 112 116    :::    2,6 tr
0943 833 522    :::    1,8 tr    :::    0943 112 117    :::    2,6 tr
0943 972 678    :::    1,8 tr    :::    0943 644 655    :::    1,9 tr
094 383 9933    :::    2,5 tr    :::    0943 12 1122    :::    3,8 tr
094 353 9955    :::    2,5 tr    :::    0943 09 1122    :::    1,9 tr
094 336 9977    :::    2,8 tr    :::    094 363 1166    :::    1,9 tr
094 337 5599    :::    2,8 tr    :::    0943 58 1166    :::    1,6 tr
094 39 55566    :::    2,5 tr    :::    0943 58 1188    :::    2,5 tr
094 367 9977    :::    2,2 tr    :::    094 363 1188    :::    2,8 tr
094 336 9933    :::    2,5 tr    :::    0943 121 789    :::    2,5 tr
0943 84 9977    :::    2,2 tr    :::    0943 09 8689    :::    1,9 tr
094 39 55577    :::    2,5 tr    :::    0943 09 8696    :::    1,9 tr
0943 95 9955    :::    1,9 tr    :::    0943 09 8889    :::    2,8 tr
094 336 9955    :::    2,5 tr    :::    0943 12 1199    :::    2,8 tr
0943 95 9977    :::    2,5 tr    :::    0943 11 2211    :::    3,8 tr
094 383 9955    :::    2,8 tr    :::    0943 11 2244    :::    3,8 tr
0943 98 1199    :::    1,9 tr    :::    0943 11 2255    :::    4,2 tr
094 38 44466    :::    1,8 tr    :::    0943 112229    :::    1,9 tr
094 38 66611    :::    1,8 tr    :::    0943 112228    :::    1,9 tr
094 38 66600    :::    1,8 tr    :::    0943 112226    :::    1,6 tr
094 39 66622    :::    1,8 tr    :::    0943 112225    :::    1,6 tr
094 39 66611    :::    1,8 tr    :::    0943 112223    :::    1,9 tr
094 39 66600    :::    1,8 tr    :::    0943 11 22 00    :::    1,9 tr
094 39 77766    :::    1,8 tr    :::    0943 20 6699    :::    3,8 tr
094 39 77755    :::    1,8 tr    :::    0943 04 6699    :::    3,8 tr
094 383 3355    :::    1,8 tr    :::    0943 09 8899    :::    5,8 tr
094 336 7733    :::    1,8 tr    :::    0943 856 889    :::    1,6 tr
0943 84 9933    :::    1,8 tr    :::    0943 631 636    :::    1,6 tr
0943 84 5566    :::    1,8 tr    :::    0943 26 8822    :::    1,6 tr
094 39 77733    :::    1,8 tr    :::    0943 39 1961    :::    1,5 tr
094 39 77700    :::    1,8 tr    :::    0943 39 1967    :::    1,6 tr
094 39 77722    :::    1,8 tr    :::    0943 58 1977    :::    1,6 tr
094 38 55500    :::    1,8 tr    :::    0943 18 1985    :::    1,9 tr
094 38 55522    :::    1,8 tr    :::    0943 12 1985    :::    1,9 tr
0943 54 1950    :::    1,6 tr    :::    0943 58 1995    :::    2,5 tr
0943 84 1950    :::    1,6 tr    :::    0943 12 1996    :::    2,5 tr
0943 96 1950    :::    1,2 tr    :::    094 357 1996    :::    1,9 tr
0943 97 1950    :::    1,6 tr    :::    094 318 1998    :::    1,9 tr
0943 54 1951    :::    1,6 tr    :::    0943 39 1998    :::    1,9 tr
0943 96 1951    :::    1,6 tr    :::    094 357 1997    :::    1,9 tr
0943 97 1951    :::    1,6 tr    :::    0943 58 1997    :::    1,9 tr
0943 97 1953    :::    1,6 tr    :::    094 357 1970    :::    1,6 tr
0943 84 1954    :::    1,6 tr    :::    0943 18 1970    :::    1,6 tr
0943 97 1955    :::    1,6 tr    :::    094 357 1971    :::    1,6 tr
0943 84 1956    :::    650000    :::    0943 58 1978    :::    1,6 tr
0943 97 1958    :::    1,2 tr    :::    0943 18 1978    :::    1,6 tr
0943 54 1960    :::    1,6 tr    :::    094 357 1978    :::    1,6 tr
0943 96 1960    :::    1,6 tr    :::    0943 18 1987    :::    1,9 tr
0943 97 1964    :::    1,8 tr    :::    0943 18 1972    :::    1,6 tr
0943 84 1964    :::    1,8 tr    :::    0943 58 1972    :::    1,6 tr
0943 84 1967    :::    1,8 tr    :::    094 357 1972    :::    1,6 tr
0943 97 1967    :::    1,8 tr    :::    0943 58 1979    :::    1,9 tr
0943 96 1967    :::    1,8 tr    :::    0943 18 1980    :::    1,9 tr
0943 96 96 96    :::    28000    :::    0943 18 1973    :::    1,6 tr
0943 95 95 95    :::    33,5 tr    :::    0943 58 1973    :::    1,6 tr
0943 84 84 84    :::    24,5 tr    :::    094 357 1973    :::    1,6 tr
0943 54 54 54    :::    19,5 tr    :::    094 363 1980    :::    1,9 tr
0943 544 544    :::    5,5 tr    :::    094 357 1981    :::    1,9 tr
0943 958 958    :::    5000000    :::    094 318 1992    :::    2,5 tr
0943 362 362    :::    4,6 tr    :::    0943 18 1974    :::    1,6 tr
0943 837 837    :::    4,6 tr    :::    094 357 1974    :::    1,6 tr
0943 970 970    :::    4,5 tr    :::    0943 58 1974    :::    1,6 tr
0943 840 840    :::    4,6 tr    :::    0943 12 1974    :::    1,6 tr
0943 980 980    :::    4,6 tr    :::    0943 18 1982    :::    1,9 tr
0943 960 960    :::    4,6 tr    :::    0943 58 1982    :::    1,9 tr
0943 540 540    :::    4,6 tr    :::    0943 58 1993    :::    2,5 tr
0943 971 971    :::    4,6 tr    :::    094 318 1993    :::    2,5 tr
0943 972 972    :::    3,5 tr    :::    094 363 1994    :::    2,5 tr
0943 542 542    :::    4,6 tr    :::    094 357 1975    :::    1,6 tr
0943 961 961    :::    4,6 tr    :::    0943 58 1975    :::    1,6 tr
0943 372 372    :::    4,6 tr    :::    0943 18 1975    :::    1,6 tr
0943 54 6699    :::    2,8 tr    :::    0943 58 1976    :::    1,6 tr
0943 958 598    :::    2,3 tr    :::    0943 58 1983    :::    1,9 tr
0943 362 364    :::    2,3 tr    :::    094 357 1984    :::    1,9 tr
094 336 9559    :::    2,6 tr    :::    0943 18 1984    :::    1,9 tr
0943 848 777    :::    3,5 tr    :::    0943 12 1995    :::    2,5 tr
094 39 58885    :::    2,5 tr    :::    0943 18 1995    :::    2,5 tr

———————–
Liên hệ: TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP VIỆT NAM
Số 1/20 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0979.883.888 – (04.3) 9999911
Website chính thức: http://sodepvietnam.com

%d bloggers like this: